Letter of the Archbishop on Sin

Posted by: Mai | January 12th, 2015

Letter of the Archbishop on Sin

There is like a fear of speaking in our preaching about sin, because one does not want to give a'negative' view of life, contributing to man’s sufferings. But we must understand well that these sufferings are what afflict man in today's society.

Definitely, they are the product of the absence of God.This is the essence of sin: to live without God. So therefore, in this kind of preaching, there is an optimism that is false and very artificial, which presupposes that everything is good and we are all good. This is not the reality about man today. If that were true, we wouldn’t have the problem of drugs or of suicide.

Sins are all part of what constitutes the suffering of contemporary man, and that is why this suffering must be understood. And these are deep sufferings,which is why men seek answers to their problems in psychiatry, in psychoanalysis.

One must keep away from false and fatal optimism.How nice it would be to speak only of good and beautiful things! But men come to us in the Church because they suffer – they want to have a true answer to their profound pain. They come to us to discover that the root of what afflicts them is the absence of God. Because without God, what would I do? What would be the sense of my life? Where am I going?Why? Everything becomes futile and unacceptable.

For us (men of the Church), it means making them realize that the affliction of life, sin, consists in the loss of God, to make them know this God who grants forgiveness of sins.

The Lord told his apostles to 'preach and heal the afflicted'. It is an essential part of the mission he gave the Apostles. Which does not mean that we ought to replace physicians of the body. It refers to healing the true affliction of life.

It is therefore clear that the faith which was given us is not meant for a closed world. It is always for all mankind. And affirming our faith does not mean intolerance on our part. We are merely exercising the responsibility we have towards others: to announce to them this possibility of being healed in the Lord.

We must have fresh courage, we must be convinced that we have in our hands the means towards healing man, that it is our duty to give them the word of Salvation, and that it is truly necessary for every man.

We need a new missionary impulse. No one seems to want to speak of conversion from sin anymore.But this is the reality: We have a universal responsibility that we cannot escape. It would be convenient if it were possible, but we are held to offering others that which the Lord has given us.

Anaay mora’g kahadlok pagwali bahin sa sala, kay dili kita buot maghatag og ‘negatibo’ nga paglantaw sa kinabuhi, pagpadugang sa mga pag-antos sa tawo. Apan kinahanglan sabton nato nga kining mao nga mga pag-antos mao ang nagpasakit sa tawo dinha sa kasamtangan nga katilingban.

Tin-aw gyod kaayo nga kini mao nga pagpasakit bunga sa pagkawala dinha sa Dios. Kini ang kinauyokan sa sala:pagpuyo nga wala dinha ang Dios. Mao nga niing mao nga matang sa pagwali, anaay dako kaayo nga bakak ug artipisyal,nga nagpasabot nang daan nga tanan maayo ug kitang tanan pulos mga maayong mga tawo. Dili kini mao ang kamatuod sa tawo. Kon tinuod kini wala untay suliran sa mga drogas ug paghikog.

Mga sala tanan kabahin sa naglangkob sa unsa ang pag-antos sa tawo sa kasamtangan nga panahon, ug maoy hinungdan ngano kining mao nga pag-antos kinahanglan sabton. Kini sila lawom nga mga pag-antos, nga maoy hinungdan mga tawo nangita og mga tubag sa ilang mga suliran sa sikiyatriya, sasikoanalisis.

Kinahanglan maglikay kita gikan sa sayop ug makapatay nga pagka opimista. Nindot kaayo nga magsulti lang kita og maayoug nindot nga mga butang! Apan mga tawo muduol kanato dinha sa Simbahan kay nag-antos sila – buot sila og tinuod nga tubag sa lawom nila nga kasakit. Muduol sila kanato aron pagkaplag nga ang gamot sa nagpasakit kanila mao ang pagkawala diha sa Dios. Kay kon wala dinha ang Dios, unsamay mabuhat nako? Unsa man ang kahulogan sa akong kinabuhi? Asa man ako paingon? Ngano man? Tanan mahimo nga kawang ug dili madawat.

Kanatong taga Simbahan nagkahulogan kini og pagpapaamgo kanila nga ang nagpasakit sa kalibotan, ang sala, gilangkob sapagkawala diha sa Dios, pagpapahimo kanila nga makahibalo nga kining mao nga Dios ang nagpadangat og pasaylo sa mga sala.

Ang Dios niingon sa iyang mga apostoles 'pagwali ug pag-alim sa mga nasakit'. Batakan kini nga kabahin sa tahas nga gihatag niya sa mga Apostoles. Nga wala hinuon magpasabot nga maghalili kita sa mga mananambal sa lawas. Nagpunting kini sa matuod nga nagpasakit sa kinabuhi./p>

Mao nga tin-aw nga ang pagtuo nga nahatag kanato wala itinguha sa usa ka kalibotan nga nakasira. Kanunay kininga alang sa tanang katawhan. Ug pagdason sa atongpagtuo wala magpasabot og dili pagpatugot sa atong kabahin. Naghimo lang kita sa atong kaakohan ngadto sauban: pagpakisayod kanila niining mao nga kahayan nga maalim dinha sa Ginuo.

Kinahanglan magbaton kita og lab-as nga kaisog, nga mapiho kita nga anaa sa atong mga kamot ang mga himan alang sapag-alim sa tawo, nga atong kaakohan paghatag kanila sa pulong sa Kaluwasan, ug nga kini tinuod gikinahanglan sa matag tawo. Nagkinahanglan kita’g bag-o nga pagpalinok nga misyonero. Mora’g wala nay usa nga buot magsulti og pagkakabig gikan sa sala. Apan kini ang kamatuod: Aduna kitay pangtanan nga kaakohan nga dili nato maikyasan.Maayo unta to og mahimo kining mao nga pag-ikyas, apan gipugos sa Ginuo kita pagtanyag ngadto sa uban sa gihatag kanato sa Ginuo. /p>

Categories Catechisis, GSK, News/Events | Tags: | Posted on January 12, 2015

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M