Letter of the Archbishop on Marriage

Posted by: Fr. Marvin | January 20th, 2015

Letter of the Archbishop on Marriage

Regarding marriage, most would probably say, "Themost important thing is: love each other." But – andthis may surprise us – our Lord did NOT say that. Hesaid that you must love each other, but that is the SECOND commandment. The first, most importantone is, "Love the LORD your GOD." A Christians husband is her "Number Two"; a Christian's wife ishis "Number Two."

Number One for both is the Lord.

It is only when we love God that we are ABLE to love one another! The power to love, to give ourselves away in good times and bad, in sickness and health, all the days of our life, comes from God!

The couple are not the only ones making vows. GOD is making a vow. He says, "I will be with you, and I will give you every ounce of strength you need to be faithful to each other no matter what!"

That is why they are getting married before His altar.You make your vows before the altar of God, because they know that they cannot do this without Him. They want to root their marriage and their lives in Him.

They are in their own little way sending a message to the world. A message that Pope Francis strongly affirms. He warned that the sacrament of marriage has been reduced to a mere tie-up: "The family is being hit, the family is being struck and the family is being bastardized," the Pope said at the Oct. 25audience. He warned against the common view in society that "you can call everything family."

"What is being proposed is not marriage, it’s an association. But it’s not marriage! It’s necessary to say these things very clearly and we have to say it!"Pope Francis stressed. Pope Francis made it clear that attempts to confuse the concept of family and marriage must be resisted. Pope Francis thinks that homosexual unions, even with adopted children, are not "marriages" and "families".

He lamented that there are so many "new forms" of unions which are "totally destructive and limiting the greatness of the love of marriage."

You are affirming the mystery of that love, and saying that they care for one another…and will care for one another…no matter what. They are saying that they believe that their future together will be brighter because this other person is a part of it.

They are saying they are part of a chain that goes back to the beginning of time and that want to continue it by becoming a family to each other,welcoming children, letting God continue His creative work in the world

Sulat sa Obispo Mahitungod sa Kaminyuon

Bahin sa kaminyuon, kinadaghanan muingon nga angpinakahinungdanon mao ang paghigugmaay. Apan – ug kinimakapahingangha sa pipila – ang atong Ginuo WALA magsultiniana. Niingon tinuod siya nga mag-isig-higugmaay, apankana ang IKADUHA nga sugo. Ang una nga sugo ug labinghinungdanon mao, "Higugmaa ang GINUO imong DIOS."Ang kristiyanos nga bana mao ang “Number Two" sa iyangasawa; angg krsitiynos nga asawa mao ang “Number Two” saiyang bana.

Ang “Number One” nilang duha mao ang Ginuo.

Diha lamang nga mahigugma kita sa Dios nga SARANG kitamakaisighigugmaay! Ang gahom sa paghigugma, paghalad sakaugalingon ngadto sa lain sa kahamugaway ug kapit-os, sasakit ug sa maayong panglawas, sa tibuok kinabuhi, naggikan sa Dios!

Dili lang mga kapikas ang maghimo og usa ka panaad. Ang DIOS naghimo usab og panaad. Musaad siya, "Mag-uban ako kaninyo, hatagan Ko kamo sa tibuok kusog nga inyong gikinahanglan pag-isig matinud-anon bisa’g unsay mahitabo!"

Mao nga magminyo kamo atubangan sa iyang altar. Maghimo sila atubangan sa iyang altar. Magminyo sila atubangan sa altarsa Dios, kay nahibalo sila nga dili sila makahimo niini kon wala Siya. Buot nila ipagamot ang kaminyuon ug kinabuhi Kaniya.

Sa gamay nila nga paagi nagpadangat sila og usa ka mensahe ngadto sa kalibotan. Mensahe nga gihinungdanon pag-ayo ni Papa Francisco: Nipasidaan siya nga ang kaminyuon gikunhod ngadto sa usa lamang ka pagtipontipon: "Ang banay ginaigo,ang banay ginahapak ug ang banay ginabinuangan," niingon ang Santo Papa sa usa ka pakigtagbo sa Octubre 25, 2014.Nipahimangno siya batok sa gipanagsalohan nga pagtan-aw sa katilingban nga “makangalan ka’g banay sa bisa’g unsalamang.” /p>

"Ang ginasugyot dili kaminyuon, matod sa Santo Papa, usakini ka pag-ipon-ipon. Apan dili kini kaminyuon!Gikinahanglan isulti kining mao nga mga butang nga tin-aw kaayo ug kinahanglan ato kining isulti!" Nihinungdanon siPapa Francisco nga mga pagsulay pagpalubog sa gisabot sabanay ug sa kaminyuon kinahanglan batukon.. Si Papa Francisco niisip nga ang mga pagtipontipon nga sa managsama og kinatawo, bisan uban og sinagop nga mga bata, dili"kaminyuon" ni "banay".

Iya nga gikasubo nga anaay daghan kaayo nga mga "bag-o ngamga matang" sa pagtipontipon nga "hingpit nga makahugno o maghimo og utlanan sa gugma sa kaminyuon." /p>

Gipaluyohan sa mga kapikas ang misteryo sa maoung gugma,ug pagsulti nga nag-isig-atiman sila sa usa’g usa … ug mag-isig-atiman sila sa usa’g usa…bisa’g unsay mahitabo. Ang ilang gipamulong mao nga nagatuo sila nga ang ilang hinusang ugma labaw ka mahayag kay sila mag-isig usa ka kabahinniana. Nag-ingon sila: kabahin kami sa ua ka sumpay-sumpay nga gikan sa sinugdanan sa panahon ug buot sila mupadayon niini diha pagkahimo nga banay sa usa’g usa, pagdawaat og mga anak, pagpapadayon sa Dios sa mamugnaon niyang buhat sakalibotan /p>

Categories Catechisis, Church, News/Events | Tags: | Posted on January 20, 2015

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M