APOSTOLIC EXHORTATION EVANGELIIGAUDIUM

Posted by: Fr. Marvin | December 30th, 2014

APOSTOLIC EXHORTATION EVANGELII GAUDIUM

  1. The joy of the gospel fills the hearts and lives of all who encounter Jesus. Those who accept his offer of salvation are set free from sin, sorrow, inner emptiness and loneliness. With Christ joy is constantly born anew. In this Exhortation I wish to encourage the Christian faithful to embark upon anew chapter of evangelization marked by this joy,while pointing out new paths for the Church’s journey in years to come.

  2. A joy ever new, a joy which is shared

  3. The great danger in today’s world, pervaded as it is by consumerism, is the desolation and anguish born of a complacent yet covetous heart, the feverish pursuit of frivolous pleasures, and a blunted conscience. Whenever our interior life becomes caught up in its own interests and concerns, there is no longer room for others, no place for the poor. God’s voice is no longer heard,the quiet joy of his love is no longer felt, and the desire to do good fades. This is a very real danger for believers too. Many fall prey to it, and end up resentful, angry and listless. That is no way to live a dignified and fulfilled life; it is not God’s will for us,nor is it the life in the Spirit which has its source in the heart of the risen Christ.

  4. I invite all Christians, everywhere, at this very moment, to a renewed personal encounter with Jesus Christ, or at least an openness to letting him encounter them; I ask all of you to do this unfailingly each day. No one should think that this invitation is not meant for him or her, since "no one is excluded from the joy brought by the Lord".[1]The Lord does not disappoint those who take this risk; whenever we take a step towards Jesus, we come to realize that he is already there, waiting for us with open arms. Now is the time to say to Jesus:"Lord, I have let myself be deceived; in a thousand ways I have shunned your love, yet here I am once more, to renew my covenant with you. I need you.Save me once again, Lord, take me once more into your redeeming embrace". How good it feels to come back to him whenever we are lost! Let me say this once more: God never tires of forgiving us; we are the ones who tire of seeking his mercy. Christ,who told us to forgive one another "seventy times seven" (Mt 18,22) has given us his example: he has forgiven us seventy times seven. Time and time again he bears us on his shoulders. No one can strip us of the dignity bestowed upon us by this bound less and unfailing love. With a tenderness which never disappoints, but is always capable of restoring our joy, he makes it possible for us to lift up our heads and to start anew. Let us not flee from the resurrection of Jesus, let us never give up, come what will. May nothing inspire more than his life,which impels us onwards!

APOSTOLIKANHON NGA PAGDASIG ANG KALIPAY SA EBANGHELYO

  1. Ang kalipay sa Ebanghelyo naga-puno sa mga kasingkasingug kinabuhi sa tanang nagtagbo kang Jesus. Ang nagadawat sa iyang tanyag sa kaluwasan gipalingkawas sa sala, kaguol,kahaw-ang ug kamingaw. Uban ni Kristo ang kalipay kanunay nga nabag-o. Niining Pagdasiga buot ako mag-awhag sa mga Kristiyanos nga matuuhon pagsugod og usa kabag-o nga anib sa ebanghelisasyon pinatikan niining maong kalipay, samtang ipunting ang bag-o nga mga agianan sa panaw sa Simbahan sa umaabot nga katuigan.

  2. Kalipay kanunayng bag-o, kalipay nga ginapaambit

  3. Ang dako nga peligro sa kalibotan karon, tuhop sapang gasto, mao ang kamingaw ug kasubo nga naggikan sa tagbaw apan hakog nga kasingkasing, sa paspas nga panggukod og taphaw nga mga kalipay, ug usa ka nahabolan nga tanlag. Sa pagkatanggong sa atong kinabuhi dinha sasulod sa kaugalingon nato nga mga intereses ug mga kahingawa, wala nay dapit alang sa uban, walay dapit alang sa mga kabos. Ang tingog sa Dios dili na mabati, ang hilom nga kalipay sa iyang gugma dili na masinati, ug ang pangandoy paghimo og maayo maawop. Kini usab matuod kaayo nga peligro sa mga matuuhon. Daghan ang malit-ag,ug sa kaualahian mamaligutguton, mamasuk-anon, ug mamahingawaon. Dili kana pagpuyo og natuman nga kinabuhi; dili kana ang kabubut-on sa Dios kanato, ni kinabuhi diha sa Espiritu nga naggikan sa kasingkasing sa Nabanhaw nga Kristo.

  4. Gidapit nako karon ang tanang mga Kristiyanos sa tanang dapit, ngadto sa usa ka gibag-o nga personal nga pagtagbo kang Jesuskristo, o labing kabos pagtugot kaniya pagtagbo kanila; ako kamong gihangyo sa dili pagpakyas niini matag adlaw. Wala untay usa nga maghunahuna nga kini walay punting kaniya, kay "walay usa nga wala paapila sa kalipay nga gidala sa Ginuo".[1] Ang Ginuo dili mupalaw sa mga mangriesgo paghimo niini, bisan kanus-a kita maghimo og usa ka lakang paingon kang Jesus, maamgohan nato nga toana siya didto naghulat kanato uban og bukas nga mga bukton. Karon mao na ang panahon pagsulti ngadto kang Jesus: "Ginuo, gitugotan nako nga ako malimbongan; sa kaliboan ka paagi nagpalayo ako sa imong gugma, apan ania ako sa makausa pa pagbag-o sa kasabotan nato. Sa makausapa luwasa ako, Ginuo, sa makausa pa dad-a ako samakaluwas nimo nga gakos". Unsa kanindot ang pagbalik ngadto kaniya bisan kanus-a kita mawala! Sa makausa paingnon nako kini: Dili gayod kapoyan ang Dios pagpasaylo kanato, kita ang gikapoyan pagpangita sa iyang kaluoy. Si Kristo nga niingon kanato pag-isigpasaylo "kapitoan ka pito"(Mt 18,22) nihatag kanato sa iyang panig-ingnan: gipasaylo kita niya sa kapitoan ka pito. Kadaghan kita niya pas-ana sa iyang mga abaga. Walay usa nga makahukas sa kahalangdon nga gipadangat kanato niining walay utlanan ug walay kapakyasan nga gugma. Uban og kalulot nga dili gyod mapakyas sa pagtagbaw, kondili kanunay gyod nga sarang makapahiuli sa atong kalipay, iya kitang gihimo makabayaw sa atong mga ulo ug makasugod pag-usab. Dili kita muikyas gikan sa Pagkabanhaw ni Jesus, dili gyod kita mulunga,bisa’g unsay mahitabo. Wala gyod untay laing magdasig kanato kay sa kinabuhi niya, nga nagpapaadto kanato ngadtosa unahan!

Categories Catechisis, Church, News/Events | Tags: | Posted on December 30, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M