Pope Francis on Advent

Posted by: Fr. Marvin | November 27th, 2014

Pope Francis on Advent

Pope Francis commented on the simple yet profound prayer found on the Church’s lips in these days leading up to Christmas: ‘Come, Lord!’.

The Church calls out to the Lord in this way, the Pope explained, because ‘she is awaiting a birth’. ‘This month the Church is like Mary: she is awaiting a birth’. The Virgin, he said, ‘sensed within herself, in body and in soul’, that the birth of her child was near. And he added: ‘surely in her heart she said to the baby she was carrying in her womb: ‘Come, I want to see your face, for they have told me you will be great!’

This Church lives this spiritually, Pope Francis continued, for ‘we accompany Our Lady in this journey of waiting’ and ‘we too wish to hasten the Lord’s birth’. This, the Pontiff said, is the reason for the Church’s prayer: ‘Come, O Key of David, O Dayspring, O Wisdom, O Emmanuel’. This invocation, he said, recalls the final words in the Sacred Scripture; in the last lines of the Book of Revelation, the Church cries out: ‘Come, Lord Jesus’, Maranatha, which ‘may indicate a desire or a certainty: the Lord is coming’.

In fact, Pope Francis continued, ‘the Lord comes twice’. His first coming is ‘what we are about to commemorate, his physical birth’. Then, ‘he will come at the end of time, at the close of history’. However, the Pontiff added, ‘St Bernard tells us that there is a third coming of the Lord: his coming to us each day: each day, the Lord visits his Church. He visits each one of us. And our soul also enters into this likeness: our soul comes to resemble the Church; our soul comes to resemble Mary’. Here Pope Francis recalled that ‘the Desert Fathers say that Mary, the Church and the soul are all feminine’. Hence what is said of one may analogously be said of the others.

Therefore, the Pope continued, ‘our souls are waiting in anticipation for the coming of the Lord, open souls calling out: Come, Lord!’. Over the course of these days, he said, the Holy Spirit moves in the heart of each one of us, forming this prayer within us: ‘come, come!’. Throughout the Advent Season the Church keeps watch like Mary. And ‘watching is the virtue, the attitude, of pilgrims. We are pilgrims. Are we watching or are we closed’ Are we vigilant or are we safe and secure in an inn, no longer wanting to continue on’ Are we pilgrims or are we wandering’.

That is why the Church invites us to pray ‘come!’ and to ‘open our souls in watchfulness’. We are invited to perceive and understand ‘what is happening within us’, to ask ‘if the Lord comes or does not come; if there is room for the Lord, or if there is room for celebration, for shopping, for making noise’. This examination of conscience, he said, should lead us to ask ourselves: ‘Are our souls open, as the soul of Holy Mother Church is open, and as Mary’s soul was open’. Or have we closed our souls and put a highly erudite note on the door saying: please do not disturb’.

Papa Francisco Bahin sa Adbiyento

Nikomentaryo si Papa Francisco sa yano apan lawom nga pag-ampo nga mabati sa mga ngabil sa Simbahan niining mga adlaw nga nagpaingon ngadto sa Pasko sa Pagkatawo: ‘Dali, Ginuong Jesus!’.

Ang Simbahan nagtuwaw sa Ginuo niining mao nga paagi, nipatin-aw ang Santo Papa, kay ‘nagpaabot siya og usa ka pagkatawo’. ‘Niining mao nga bulan ang Simbahan sama ni Maria; nagpaabot og usa ka pagkatawo Ang Birhen niingon siya, ‘nibati sulod sa iyang kaugalingon, sa lawas ug sa kalag’,nga ang pagkatawo sa iyang anak duol na. Ug nidugang ang Santo Papa ‘iya gyod nga gisultihan ang bata nga iyang gidala sa tiyan; ‘Dali, buot ako mga mutan-aw sa imong nawong, kay gisultihan ako nila nga mamahabog ka kaayo!’

Ang Simbahan espirituhanon nga nagpuyo niini, nipadayon ang Santo Papa kay ‘giubanan nato ang Mahal nga Birhen niining panaw sa pagpaabot’ ug ‘kita usab buot magpapadali sa pagkatawo sa Ginuo’. Kini, niingon ang ang Santo Papa, mao ang hinungdan sa pag-ampo sa Simbahan ‘Dali, O Yawi ni David, O Kabuntagon, O Kaalam, O Emmanuel’. Kinng pangilabaha, niingon siya, nagpahinumdom sa kataposang mga pulong sa Kasulatan; sa kataposang mga titik sa Ang Gipadayag, ang Simbahan nagatuwaw: ‘Dali, Ginuong Jesus’, Maranatha, nga ‘makapapunting og usa ka pangandoy o usa ka pagkatino: ang Ginuo nagsingabot’.

Sa katinuod, nipadayon si Papa Francisco, ‘ang Ginuo makaduha nag-anhi’. Ang una mao ang hapit na nato saiuloga, ang pagkatawo niya sa lawas’. Dayon, ‘muabot siya sa kataposan sa panahon, sa pagtak-op sa kasaysayan’. Apan, nidugang ang Santo Papa, ‘Si San Bernardo nagsulti kanato nga anaay ikatulo nga pag-anhi sa Ginuo: ang pag-anhi niya kanato matag adlaw: matag adlaw, nagduaw ang Ginuong Jesus sa Simbahan. Nagduaw siya sa matag usa kanato. Ug ang atong kalag nagsulod niining mao nga pagkiisama: ang atong kalag nagpakisama sa Simbhan; nagpakisama kang Maria’. Dinhi nipahinumdom si Papa Francisco sa pag-ingon nga si Maria, ang Simbahan ug ang kalag tanan baye og bayhon’. Sa ingon ang ginaingon sa usa kanila masulti nga kaagid-agid sa usa’g usa.

Mao nga, nipadayon ang Santo Papa, ‘naghulat ang mga kalag nato sa pagpaabot sa pag-abot sa Ginuo, bukas nga mga kalag nga nagtuwaw: Dali na, Ginuo!’ Paglabay niining mga adlawa, mingon siya, ang Espiritu Santo nagalihok dinha sa kasingkasing sa matag usa kanato, pagpabungat sulod kanato niining mao nga pag-ampo: ‘dali na, daali!’ Paglabay sa tibuok Panahon sa Adbiyento ang Simbahan nagbantay uban ni Maria. Ug ‘ang pagbantay mithi, panglantaw sa mga nanagpanawduaw. Mga nanagpawduaw kita. Bukas ba kita o sirado’ Mabinanatayon ba kita o lingkawas ug luwas ba dinha kaniya, nga dili na buot mupadayon sa unahan’ Mga nanagpanawduaw ba kita o mga nanaglatagaw ba hinuon’.

Mao nga ang Simbahan nagdapit kanato pag-ampo ‘dali!’ ug ‘pagpabukas sa atong mga kalag nga mabinantayon’. Gidapit kita paglantaw ug pagsabot ‘unsa ang nanagpaghhitabo sa atong sulod’, pagpangutana ‘kon ang Ginuo muabot ba o dilli; kon aduna bay lona alang sa Ginuo, o aduna bay dapit alang sa pagsaulog, sa pagpamalit, paghimo og saba’. Kining pagsusi sa tanlag, niingon siya, magdala unta kanato pagpangutan sa kaugalingon: ‘Bukas ba ang atong mag kalag, ingon nga ang kalag sa Inahan Nga Simbahan bukas, ug ingon nga bukas ang kalag ni Matia’. O ato ba hinuon nga gisirad-an ang atong mga kalag nga gibutangan og kinat-on nga pahibalo sa pulahan nga nagkanayon: palihog ayaw ako tugawa’.

Image2639

Categories Catechisis, Church, News/Events | Tags: , , | Posted on November 27, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M