Pope Francis Message to the Youth: “Asian Youth! Wake up!”

Posted by: Fr. Marvin | November 19th, 2014

Pope Francis Message to the Youth: “Asian Youth! Wake up!”

First, the word “Asian”. You have gathered here in Korea from all parts of Asia. Each of you has a unique place and context where you are called to reflect God’s love. The Asian continent, imbued with rich philosophical and religious traditions, remains a great frontier for your testimony to Christ, “the way, and the truth and the life” (Jn 14:6).

As Asians too, you see and love, from within, all that is beautiful, noble and true in your cultures and traditions. Yet as Christians, you also know that the Gospel has the power to purify, elevate and perfect this heritage. Through the presence of the Holy Spirit given you in Baptism and sealed within you at Confirmation, and in union with your pastors, you can appreciate the many positive values of the diverse Asian cultures.

Returning to the theme of this Day, let us reflect on a second word: “Youth”. You and your friends are filled with the optimism, energy and good will which are so characteristic of this period of life. Let Christ turn your natural optimism into Christian hope, your energy into moral virtue, your good will into genuine self-sacrificing love!

As young Christians, whether you are workers or students, whether you have already begun a career or have answered the call to marriage, religious life or the priesthood, you are not only a part of the future of the Church; you are also a necessary and beloved part of the Church’s present! You are Church’s present!

Finally, the third part of this Day’s theme – “Wake up!” – This word speaks of a responsibility which the Lord gives you. It is the duty to be vigilant, not to allow the pressures, the temptations and the sins of ourselves or others to dull our sensitivity to the beauty of holiness, to the joy of the Gospel. No one who sleeps can sing, dance or rejoice. I don’t like to see young people who are sleeping. No! Wake up! Go! Go Forward! Dear young people, “God, our God, has blessed us!” (Ps 67:6); from him we have “received mercy” (Rom 11:30).

Assured of God’s love, go out to the world so that, “by the mercy shown to you”, they – your friends, co-workers, neighbors, countrymen, everyone on this great continent – “may now receive the mercy of God” (cf. Rom 11:31). It is by his mercy that we are saved.

Dear young people of Asia, it is my hope that, in union with Christ and the Church, you will take up this path, which will surely bring you much joy. Let us turn to our Mother Mary, who brought Jesus to the world, to help us to bring him to every time and to every place, in this country and throughout Asia.

Papa Francisco Ngadto sa mga Batan-on: “Mga Batan-on sa Asia! Pangmata Kamo!”

Una ang pulong “Sa Asia”. Nipundok kamo dinhi sa Korea gikan sa tanang mga bahin sa Asia. Matag usa kaninyo adunay inyoha lamang nga dapit ug nag-alirong nga kahimtang diin gitawag kamo pagpamalandong sa gugma sa Dios, Ang Asia nga adunay bahandianon nga mga tradisyon sa pilosopiya ug sa relihiyon, nagpabilin nga habog nga prontera sa inyong saksi kang Kristo, “ang dalan, ang kamaatuoran ug ang kinabuhi”.

Isip mga taga Asia usab, kamo makakita ug mahigugma, gikan sa sulod, tanan nga nindot, hamili ug matuod sa mga kultura ug tradisyon ninyo. Apan isip mga Kristiyanos nahibalo usab kamo nga ang ebanghelyo adunay gahom paglinis, pagtuboy ug paghingpit sa mao nga kabilin. Pinaagi sa pagkaanaa sa Espiritu Santo nga gihatag kaninyo sa bunayag ug pinatikandinha sa sulod ninyo sa Kompirma, ug sa kahiusahan sa inyong mga magbalantay, mailhan ninyo ang daghan nga mga bili sa nagkalainlain nga mga kultura sa Asia.

Balik ngadto sa dugokan niining mao nga Adlaw mamalandong kita sa ikaduha nga pulong: “Mga Batan-on”. Kamo ug ang mga higala ninyo, puno sa kamalaumon, sa kalagsik ug sa maayo nga kabubut-on nga mga ilhanan niining mao nga yugto sa kinabuhi. Tugoti sa Kristo paghimo sa kamalaumon nga paglaom nga Kristiyanos, sa kalagsik sa pagkamithi nga moral, ug sa maayong kabubut-on ngadto sa hinalad nga gugma.

Isip mga batan-on nga mga Kristiyanos, o mga namuo na o mga nagtuon pa, isip mga nakasugod na og usa ka karera o nakatubag sa tawag sa kaminyon, sa pagkarelihiyuso o sa pagkapaari, kamo mga kabahin dili lamang sa umaabot sa Simbahan; mga gikinahanglan ug binati usab kamo nga kabahin sa ang sa karon nga Simbahan! Kamo ang karon nga Simahan!

Sa kataposan, ang ikatulong bahin sa dugokan niining mao nga Adlaw – “Pangmata Kamo!” – Kining pulonga nagkanayon sa kaakohan nga gihatag kaninyo sa Ginuo. Pagkamabinantayon mao ang kaakohan, sa dili pagtugot sa mga pagduot, pagsulay ug mga sala sa kaugalingon o sa uban pagpahabolan sa kamaamguhon nato sa kanindot sa kabalaan, sa kalipay sa Ebanghelyo. Ang mga nangatulog dili makaawit, makasayaw o magmalipayon. Dili ko buot magtan-aw og mga batan-on nga natngaulog. Dili! Pangmata! Lakaw! Pangakaw kamo ngadto sa Unahan! Binati nga mga batan-on, “Gipanalanginan kita sa Dios!” (Ps 67:6); karon gikaluy-an kamo sa Dios” (Rom 11:30).

Gipalaom sa gugma sa Dios, panglakaw kamo ngadto sa kalibotan aron ang inyong mga higala, mga isignagpamuo, mga silingan, isgkalungsuranon, matag usa niining habog nga kontinente “tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios” (cf. Rom 11:31). Nangaluwas kita pinaagi sa iyang kaluoy.

Binati nga mga batan-on sa Asia, maoy akong paglaom nga, hiniusa kang Kristo ug sa Simbahan, kamo mulakaw niining dalan, nga segurado nga magpadangat kaninyo og dako nga kalipay. Mulingi kita sa atong Inahang Maaria, nga nidala kang Jesus sa kalibotan, pagtabang kanato pagdala kaniya sa tanan nga mga panahon ug dapit, niining nasora ug sa tibuok Asia.

12236041424DF84e

Categories Catechisis, News/Events | Tags: , , | Posted on November 19, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M