Letter of the Archbishop: The Ministry of Priests (Sulat sa Arsobispo: Ang Pangalagad sa mga Pari)

Posted by: Fr. Marvin | November 17th, 2014

Sulat sa Arsobispo: Ang Pangalagad sa mga Pari

Sa tawag sa parianon nga pangalagad among gitagbo si Jesukristo ug gibitad kmi, ingnon ta, ngadto kaniya, naigo sa iyang mga pulong, mga buhat ug sa iyang pagkaSiya.

Kining mao nga pangalagad pagbaton sa grasya pag-aninaw sa iyang tingog taliwala sa daghan kaayo nga lain nga mga tingog ug sama ni San Pedro pagtubag: “Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag ug kinabuhi nga walay kataposan. Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang Balaan sa Dios.”

Mora kini og ang paggihapohap sa kasilak sa Kaayo ug sa Gugma nga nagsidlak gikan kaniya, pagbati nga giputos ug nalambigit kami hangtod sa punto nga mangandoy kami pagpabilin uban kaniya sama sa duha ka mga tinun-an sa dalan sa Emmaus — “Anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii” ug pagsangyaw sa Ebanghelyo sa kalibotan.

Mga pari, mga magdudumala kami sa mga himan sa kaluwasan, sa mga sakramento, labi na sa Eukaristiya ug sa Pakighiuli, dili pagdumala niini nila sumala sa among kaugalingon nga kabubut-on, kondili isip mga ubos nga mga alagad alang sa kaayohan sa Katawhan sa Dios.

Kinabuhi kini nga lawom nga gipatikan niining pangalagara: pag-atiman sa panon, matinud-anon nga pagsaulog sa liturhiya, ug andam nga pagkahingawa sa mga kaigsuonan, labi na niadtong mga labaw ka kabos ug labaw nga nanginahanglan.

Pagbansay niining mao nga “gugma nga pastoral” sumala sa sumbanan ni Kristo ug uban ni Kristo, diin gani kami tawaga sa Ginuo, matag usa kanamo hingpit nga makahingpit sa among kaugalingon ug sa among tawag.

Mabasa sa Office of Readings ang usa ka nindot nga sinulat ni San Carlos Borromeo, usa ka dungganan kaayong magbalantay, nga tinuod nga nihatag sa kaugalingon, ug nag-ingon kanamo, ug sa tanang mga pari, “Parroko ka ba? Kon mao, ayaw biyai ang parokya sa kaugalingon nimo nga kalag, ayaw ihatag sa ingon ka hingpit ang imong kaugalingon sa uban nga wala nay nahabilin alang sa imong kaugalingon. Magmahunahunaon ka sa katawhan sa walay paghikalimot sa imong kaugalingon.”
O sa laing mga pulong, ang personal nga pakighinabi kang Kristo, personal nga pakighisguthisgot Kaniya, batakan pastoral nga mag-una sa among buhat alang sa uban!

Ang pag-ampo dili usa ka butang sa daplin: “panginabuhi” namo ang pag-ampo, isip tiglawas sa mga tawo nga wala mahibalo unsaon pag-ampo o walay panahon aron mag-ampo. Ang personal nga pag-ampo mao ang batakan nga pagpakaon sa among mga kalag, alang sa tanan namong mga buhat.

Sa kataposan, among ilhon ang among mga limitasyon, sa pagbukas sa atmng kaugalingon ngadto sa pagpaubos. Among hinumdoman ang usa ka higayon gikan ni San Marcos diin mga manununod “gikapoy pag-ayo”, buot muhimo sa tanan, ug niingon kanila ang Ginuo: “Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog diyotay”.

Letter of the Archbishop: The Ministry of Priests

It is to have the grace to distinguish his voice from so many other voices and to respond like Peter: “Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life; and we have believed, and have come to know, that you are the Holy One of God” (Jn 6,68-69).

It is like being touched by the radiance of Goodness and Love that shines from him, feeling enfolded and involved to the point of wishing to stay with him like the two disciples of Emmaus — “Stay with us, for it is toward evening” (Lk 24,29) and to proclaim the Gospel to the world.

Priests are stewards of the means of salvation, of the sacraments, especially the Eucharist and Reconciliation, not to dispense them according to their own will, but as humble servants for the good of the People of God.

It is a life profoundly marked by this service: by care for the flock, by faithful celebration of the liturgy, and by ready concern for all brothers and sisters, especially for the poorest and most needy.

In practicing this “pastoral charity” modeled on Christ and with Christ, wherever the Lord may call him, every priest can completely fulfill himself and his vocation.

We read in the Office of Readings a beautiful text by St Charles Borromeo, a great shepherd, who truly gave all of himself, and says to us, to all priests, “Are you in charge of a parish? If so, do not neglect the parish of your own soul, do not give yourself to others so completely that you have nothing left for yourself. You have to be mindful of your people without becoming forgetful of yourself.”
Or, in other words, the personal colloquy with Christ, the personal dialogue with Christ is a fundamental pastoral priority in our work for the others!

Prayer is not a marginal thing: it is the “occupation” of the priest to pray, as representative of the people who do not know how to pray or do not find time to pray. Personal prayer is fundamental nourishment for our soul, for all our actions.

Finally, we have to recognize our limitations, to open ourselves up to humility. Let us recall a scene from Saint Mark where the disciples are “stressed out”, they want to do everything, and the Lord says: “Come away by yourselves to a lonely place, and rest a while” (Mk 6,31).

Categories Catechisis, News/Events | Tags: , , | Posted on November 17, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M