Letter of the Archbishop on Christmastide (Sulat sa Arsobispo Mahitungod sa Panahon sa Pasko)

Posted by: Fr. Marvin | November 27th, 2014

Letter of the Archbishop on Christmastide

Christmas is not part of the Advent season. It is a real season of the Church year, called before Christmastide. Let us try to emphasize, understand, and make it real.

The days from Christmas day to the Epiphany are known as The Twelve Days of Christmas. During these Days the Church also celebrates other major holy days including those of St. Stephen, St. John, the Holy Innocents and, on the Sunday after Christmas, the Holy Family. This, not Advent, is the true Christmas Season.

Christmastide liturgically ends on 13 January, the Octave of the Epiphany and the Baptism of Christ. But Christmas doesn’t end spiritually, the celebration of the events of Christ’s life, the great Christmas Cycle doesn’t end until Candlemas on 2 February.

Because St. Stephen was the first Deacon, and because one of the Deacons’ role in the Church is to care for the poor, St. Stephen’s Day is often the day for giving food, money, and so on to servants, service workers.

The Church instituted special feast days during the Christmas Octave for various ecclesiastical ranks. Today, on the day in which one of the first seven deacons was martyred, was the festival for deacons. The Feast of Saint John, honoring the disciple who lay closest to Christ the High Priest during the first Mass, was the festival for priests.

The fourth day of Christmas commemorates these baby boys, who are considered martyrs who died not only for Christ, but in His place. Today, on the day in which little ones shed their blood for Christ, was the festival for choirboys and students in seminaries.

December 31 is the Feast of Pope St. Sylvester I. It was traditional in for the father to bless all members of the family, and for the children to thank their parents for all of their love and care.

Epiphany is considered the twelfth day of Christmas (in fact it is sometimes called “Twelfth Day”) while the Eve of Epiphany is called “Twelfth Night.” Shakespeare’s play, “Twelfth Night,” takes its name from the Vigil because during this period festivals (such as the Feast of Fools or the Feast of the Ass) used to be held in which everything was turned upside-down — a little like the reversed identities of the characters in the play. These “preposterous” observances, incidentally, were a joyful mimicry of the inversion of almighty God becoming a lowly man, of the King appearing as a humble infant.

The Christmas tree which was traditionally put up only on Christmas Eve was taken down on the Epiphany. It was a symbol of the Paradise Tree representing the Tree of the Knowledge of Good and Evil and the Tree of Life. Thus the tree was decorated with apples (for the forbidden fruit) and sweets (for the Tree of Life).

Sulat sa Arsobispo Mahitungod sa Panahon sa Pasko

Ang Pasko dili kabahin sa panahon sa Adbiyento. Usa kini ka matuod nga panahon sa Tuig sa Simbahan, ang Christmastide. Ato kini nga ihinungdanon, sabton, ug himuon nga matuod.
Ang mga adlaw gikan sa Pasko ngadto sa Epipaniya (Enero 6) naila nga The Twelve Days of Christmas. Niining mao nga mga adlaw ang Simbahan nagasaulog usab og dagko nga mga balaan nga mga adlaw, lakip ang kang San Esteban, San Juan, ang Balaan nga mga Inosente, ug, sa Domingo human sa Pasko, ang Balaan nga Banay. Kini, ug uban pa, mao ang Panahon sa Pasko.

Sa liturhiya ang Panahon sa Pasko matapos sa 13 sa Enero, ikawalo nga adlaw human sa Epipaniya ug Pagbunyag kang Kristo. Apan ang espiritu sa Pasko dili matapos niining tungora, ang pagsaulog sa mga hitabo sa kinabuhi ni Kristo; ang Panahon sa Pasko dili matapos hangtod sa Kandelarya, Pebrero 2.
Kay si San Esteban mao man ang una nga Diakono, ug kay usa sa papel sa Diakono dinha sa Simbahan mao man ang pag-atiman sa kabos, kining adlaw ni San Esteban sagad mao ang adlaw paghatag og pagkaon, salapi, ug uban pa, sa mga katabang.

Ang Simbahan nitukod og pinatuyo nga pangilin sa Panahon sa Pasko alang sa lainlain nga mga ranggo sa nangalagad sa Simbahan. Kining adlawa kanus-a usa sa unang mga diakono gimartir, ang pangilin gipahinungod sa mga diakono.
Ang Pangilin ni San Juan, nga nagpasidungog sa tinon-an nga pinakaduol ni Jesus ang Labaw nga Pari sa Una nga Misa, mao ang pangilin alang sa mga pari.

Ang ikaupat nga adlaw sa Pasko naghandom sa mga bata nga lalake, nga giila nga mga martir kay gipatay dili lamang alang kang Kristo kon dili puli Niya. Karong adlawa, nga gagmayng mga tawo nipaagas sa ilang dugo alang kang Kristo, pangilin sa mga sakop nga lalake sa choir ug sa mga seminarista.
Ang Diciembre 31 mao ang Pangilin ni San Silvestre I. Naandan nga ang amahan manalangin sa tanang sakop sa banay, mga anak mupasalamat sa ilang mga ginikanan sa ilang pagmahal ug pag-atiman kanila.

Ang Epipaniya giisip nga ang ikanapulo ug duha nga adlaw sa Pasko (gani kini gingalan og ang “Ikanapulo ug Duha ka Adlaw”) samtang ang Bihilya niini usahay nganlan og “Ikanapulo ug Duha ka Gabii.” Ang ulohan sa dula ni Shakespeare, “Twelfth Night,” naggikan sa Bihilya sa Epipaniya tungod kay niining mao nga panahon mga pangilin (sama sa Feast of Fools o ang Feast of the Ass) kanhi gisaulog diin tanang mga tawo sa dula nabalitok — nga mora og nabalit-ad ang pagkamao sila niining mga nangapil sa dula. Kining mga “binuang” (ingnon ta) nga mga pagbansay, lain pay ato, usa ka lipay nga pagsundog sa pagbalit-ad sa makagagahom nga Dios nga nahimo nga ubos nga tawo, sa Hari nga nahimo nga ubos nga masuso.

Ang Christmas Tree nga sumala sa naandan ipahamutang sa Bihilya sa Pasko tangtangon sa Epipaniya. Ang Christmas Tree simbolo sa Paradise Tree nga naglawas sa Tree of the Knowledge of Good and Evil ug ingon man sa Tree of Life. Sa ingon gidayandayan og mga mansanas (paglaeawan sa gidili nga bunga) ug mga dulse (paglarawan sa Kahoy sa Kinabuhi).

images

Categories Catechisis, Church, News/Events | Tags: , | Posted on November 27, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M