The Synod on Divorce, Remarriage and Gay Unions

Posted by: Mai | October 23rd, 2014

The Synod on Divorce, Remarriage and Gay Unions

It seems that devil is very much at work in the Synod to confuse and deceive the people on the teaching of the Church on divorce, remarriage, gay unions, using the main stream media. The New York Times, on Oct. 18, 2014, printed this: “A closely watched Vatican assembly on the family ended on Saturday without consensus among the bishops in attendance on what to say about gays, and whether to give communion to divorced and remarried Catholics.”

Nothing is farther from the truth. But how did these subjects enter into the Synod? Or to ask this differently, how did some bishops even come to introduce these matters for discussion?

Referring to the situation of the Church, Blessed Paul the Sixth once affirmed that “from some fissure the smoke of Satan has entered the temple of God.”

Pope Benedict the Sixteenth in his homily upon assuming the Chair of Peter said this: “Pray for me, that I may not flee for fear of the wolves,” the meaning of which was explained in his open letter on March 10, 2010, to all the bishops of the Catholic Church, saying that he experienced in the flesh what is the ultimate solitude of a Pope, left alone by those who ought to have protected him, by their cowardice, by the calumny and calculated nastiness of many within and outside the Church. “…Even Catholics who, after all, might have had a better knowledge of the situation, thought they had to attack me with open hostility”.

Pope Francis’ statement on gays shows he referred to taking part in any lobby that would promote homosexual causes. “The problem is in making a lobby of this tendency: For me, this is the greater problem.”

They are, I believe, the cause of this debacle
The truth is all these matters contained in Paragraphs 52, 53 and 55 were rejected, having not habing reached 2/3 of the Fathers for required approval (123 votes).

… [52. The possibility for the divorced and remarried to accede to the sacraments of Penance and the Eucharist was considered. This paragraph did not reach the required 2/3 of the Fathers: 104 in favor, 74 against]

[53. Some Fathers maintained that divorced and remarried persons can fruitfully accede to spiritual communion. Other Fathers asked why they cannot accede now to the sacramental one. A deepening of this question is hereby demanded.] [This paragraph did not reach the required 2/3 of the Fathers: 112 in favor, 64 against]

[55. Some families live the experience of having within them persons with a homosexual orientation. Regarding this, it was asked what pastoral attention is suitable concerning this situation. … Men and women with homosexual tendencies must be welcomed with respect and gentleness. …] [This paragraph did not reach the required 2/3 of the Fathers: 118 in favor, 62 against]

Bahin sa Diborsiyo, Pagminyo Pag-usab, Gay nga Panaghiusa

Mora og ang yawa nagalihok pag-ayo dinha sa Sinodo pagpalibog ug paglimbong sa mga tawo mahitungod sa gitudlo sa Simbahan bahin sa diborsiyo, pagminyo pag-usab, mga paghiusa sa gays, ginamit ang mga nag-unang mga media. Ang New York Times, sa Oct. 18, 2014, nipatik: “Ang gibantayan pag-ayo nga tigom sa Batikano bahin sa banay nitapos sa Sabado sa walay paghiuyon tali sa mga obispo nga nitambong kon unsa ang isulti mahitungod sa mga gays, ug tugotan ba pagpakalawat ang mga diosiyado ug naminyo pag-usab nga mga Katoliko.”

Walay labaw ka layo sa matuod. Apan giunsa man pagsulod sa maong mga butang ngadto sa Sinodo. O sa lain nga pagpangutana, nganong nahisulod man sa mga hunahuna sa pipila ka mga obispo pagpapaapil niiniing mga butanga alang sa paghisguthisgot?

Pinunting ang kahimtang sa Simbahan si Beato Pablo Seksto kausa nidason nga “gikan sa usa nga nalungad nakasulod ang aso ni Satanas sa templo sa Dios.”

Si Papa Benedikto Dieseseis pagsugod niya sa pagka Santo Papa sa iyang homiliya niingon: “Iampo ninyo ako, aron dili ako muikyas sa kahadlok sa mga lobo,” nga ang kahulogan napatin-aw sa bukas niya nga sulat sa Marso 10, 2010, ngadto sa tanan nga mga obispo sa Simbahan nga Katoliko, diin niingon siya nga iya nga gisinati sa unod ang pinakapag-inusara sa usa ka Santo Papa, nga gibiyaan niadtong mga tawo nga unta mao ang magpanalipod kaniya, tungod sa ilang pagkatalawan, tungod sa pagbutangbutang, tinuyo nga kaaligutgot sa daghan sa sulod ug sa gawas sa Simbahan. “…Bisan ang mga Katoliko nga aduna man untay labaw ka maayo nga kahibalo sa kahimtang, ningtuo nga ila ako nga hasmagon uban og bukas nga pagkamasupakon”.

Sa pamulong ni Papa Francisco bahin sa mga gays gipunting niya ang pag-apil sa matag unsa nga lobby nga magpausbaw sa kausa nga homoseksuwal. “Ang suliran mao ang paghimo og usa ka lobby niining mao nga kahilig. Kanako labaw kini nga suliran.”

Sila, nagtuo ako, ang hinungdan niining mao nga kalumpagan.
Ang matuod mao nga kining mao nga mga butang sa Paragraphs 52, 53 ug 55 gisalikway, kay wala makakuha sa 2/3 sa mga Amahan sa Sinodo nga gikinahanglan pagdaog (123 ka botos).

… [52. Ang posibilidad nga mga diborsiyado ug naminyo pag-usab makaduol sa sakramento sa Pakighiuli ug sa Eukaristiya gilantaw. Kining mao nga parapo wala makakab-ot sa gikinahanglan nga 2/3 sa mga Amahan: 104 pabor, 74 batok]

[53. Pipila ka mga Amahan naghupot nga mga diborsiyado ug naminyo pag-usab mabungahon nga makahimo og espirituhanon nga kalawat. Ang uban nangutana nganong dilli sila makahimo sa sakramentuhanon nga kalawat. Usa ka pagpalawom niining mao nga pangutana kinahanglan nga himuon.] [Kining mao nga parapo wala makakab-ot sa gikinhanglan nga 2/3 sa mga Amahan: 112 pabor, 64 batok]

[55. Pipila ka mga banay nagpuyo sa kasinatian sa pagbaton sulod kanila og mga tawo nga adunay kahilig nga homoseksuwal. Bahin niini gipangutana unsa ang pastoral nga pagtagad ang angay bahin niining mao nga kahimtang. … Mga lalake ug mmga babaye nga adunay kahilig nga homoseksuwal kinahanglan dawaton uban og pagtahod ug laaghop. …] [Kini wala makakuha sa gikinahanglan 2/3 sa mga Amahan: 118 pabor, 62 batok]

Categories Catechisis, News/Events | Tags: , , | Posted on October 23, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M