Message of the Synod Assembly on the Pastoral Challenges to the Family in the Context of Evangelisation

Posted by: Mai | October 23rd, 2014

Message of the Synod Assembly on the Pastoral Challenges to the Family in the Context of Evangelisation (shortened)

“We, gathered in Rome together with Pope Francis in the Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops, greet all families of the different continents and in particular all who follow Christ, the Way, the Truth, and the Life. We admire and are grateful for the daily witness which you offer us and the world with your fidelity, faith, hope, and love.

Each of us, pastors of the Church, grew up in a family, and we come from a great variety of backgrounds and experiences. As priests and bishops we have lived alongside families who have spoken to us and shown us the saga of their joys and their difficulties.

The preparation for this synod assembly, beginning with the questionnaire sent to the Churches around the world, has given us the opportunity to listen to the experience of many families. Our dialogue during the Synod has been mutually enriching, helping us to look at the complex situations which face families today.

We recognize the great challenge to remain faithful in conjugal love. Enfeebled faith and indifference to true values, individualism, impoverishment of relationships, and stress that excludes reflection leave their mark on family life. There are often crises in marriage, often confronted in haste and without the courage to have patience and reflect, to make sacrifices and to forgive one another. Failures give rise to new relationships, new couples, new civil unions, and new marriages, creating family situations which are complex and problematic, where the Christian choice is not obvious.

We recall the difficulties caused by economic systems, by “the idolatry of money and the dictatorship of an impersonal economy lacking a truly human purpose” which weakens the dignity of people. We remember unemployed parents who are powerless to provide basic needs for their families, and youth who see before them days of empty expectation, who are prey to drugs and crime.

Christ wanted his Church to be a house with doors always open to welcome everyone. We warmly thank our pastors, lay faithful, and communities who accompany couples and families and care for their wounds.

This journey is sometimes a mountainous trek with hardships and falls. The presence of the family of Jesus, Mary, and Joseph in their modest home hovers over you. United to the Family of Nazareth, we raise to the Father of all our petition for the families of the world.

Tugon sa Katigoman sa mga Obispo Bahin sa Pastoral nga mga Hagit sa Banay sa Kaalirongan sa Ebanghelisasyon (gipamob-an)

“Kami, nagkatigom sa Roma uban ni Papa Francisco sa Gawas sa Sagad nga Katigoman sa mga Obispo, naghimamata sa tanan nga mga banay sa lainlaing nga mga kontinente ug partikular sa tanan nga nagsunod kang Kristo, ang Dalan, ang Kamatuoran, ug ang Kinabuhi. Nagdayeg ug nagpasalamat kami sa adlaw-adlaw nga saksi nga gitanyag ninyo kanamo ug sa kalibotan sa inyong kamatinud-anon, pagtuo, paglaom ug gugma.“Kami, nagkatigom sa Roma uban ni Papa Francisco sa Gawas sa Sagad nga Katigoman sa mga Obispo, naghimamata sa tanan nga mga banay sa lainlaing nga mga kontinente ug partikular sa tanan nga nagsunod kang Kristo, ang Dalan, ang Kamatuoran, ug ang Kinabuhi. Nagdayeg ug nagpasalamat kami sa adlaw-adlaw nga saksi nga gitanyag ninyo kanamo ug sa kalibotan sa inyong kamatinud-anon, pagtuo, paglaom ug gugma.

Matag usa kanamo, mga magbalantay sa Simbahan, naggikan sa usa ka banay, ug nianhi kami gikan sa dako nga pagkadaiya nga mga kalikoran ug mga kasinatian. Isip mga pari ug mga obispo nakapuyo kami sa kiliran sa mga banay nga nakasulti kanamo ug nakapakita kanamo sa kasugiran sa ilang mga kalipay ug sa ilang mga kalisdanan.

Ang pagpangandam niinng mao nga katigoman, sugod sa mga pangutana sa pakisusi nga gipadala ngadto sa mga Lokal nga mga Simbahan sa kalibotan, nakahatag kanamo sa kahigayonan sa pagpaminaw sa kasinatian sa daghan nga mga banay. Ang among paghisguthisgot sa Katigoman nag-isigpabahandianon, nga nagtabang kanamo paglantaw sa malisod nga mga kahimtang nga giatubang sa mga banay karon.

Giila namo ang habog nga hagit pagpabilin nga matinud-anon sa gugma nga minyo. Luya nga pagtuo ug walay pagtagad sa mga bili, pangkinugalingon, nakabos nga panagdugtongay, ug pamug-at nga nagpagawas sa pagpamalandong nagbilin sa ilang mga timaan sa kinabhi sa banay. Sagad anaay mga krisis sa kaminyuon, nga sagad nga nagharong sa kadinalian ug sa walay kaisog sa pagpailob ug sa pagpamalandong, paghimo og mga sakripisyo ug pag-isig pasayloay sa usa’g usa. Mga kapakyasan nagpatumaw og bag-ong dinugtongay, bag-ong mga kapikas, bag-ong pag-hiusa nga sibil, bag-ong minyoay, nga nagmugna og mga kahimtang sa banay nga gubot ug masuliranon, diin ang pagpili nga Kristuhanon dili kaayo tataw.

Among gidumdom ang mga kalisod nga gipahigayon sa mga sistema sa ekonomiya, sa “pagdios sa salapi ug sa diktadura sa usa ka kinaugalingon nga ekonomiyang kulang sa usa ka tinuod nga tumong nag tawhanon” nga naghuyang sa kahalangdon sa katawhan. Among gidumdom ang walay pamuo nga ginikanan nga walay gahom pagpaanaa sa batakan nga gikinahanglan sa ilang banay, ug mga batan-on nga naglantaw og mga adlaw nga walay gipaabot, nga mga tukbununon sa mga droga ug krimen.

Buot ni Kristo nga ang iyang Simbahan usa ka balay nga pultahan bukas kanunay paghimamat sa matag usa. Init namo nga gipasalamatan ang mga magbalantay, mga laygo, ug mga katiligoman nga nag-uban sa mga kapikas ug mga banay ug nag-atiman sa ilang mga samad.

Kining mao nga panaw usahay usa ka tungason nga lakbay uban og mga kalisod ug mga pagkahagbong. Ang pagkaanaa sa banay ni Jesus, Maria, ug José sa ubos nila nga panimalay naglutaw ibabaw kaninyo. Hiniusa sa Banay sa Nazareth, ituboy ngamo ngadto sa Amahan sa tanan ang among mga pangliyupo alang sa mga banay sa kalibotan.

Categories Catechisis, News/Events | Tags: | Posted on October 23, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M