Pope Francis’ General Audience Catechesis, Delivered in St. Peter’s Square Sept. 10th, 2014, on Mercy (Excerpts).

Posted by: Mai | September 16th, 2014

Pope Francis’ General Audience Catechesis, Delivered in St. Peter’s Square Sept. 10th, 2014, on Mercy (Excerpts).

In our itinerary of catecheses on the Church, we pause to reflect on the Church as a mother. Today, I would like to highlight one particular aspect of this educational action of the mother Church, that is, how She teaches us the works of mercy.
What is essential, according to the Gospel, is mercy. Jesus says it clearly, summing up his teaching to the disciples: “Be merciful, just as your Father is merciful.” (Lk.6, 36). A Christian must be merciful because this is the center of the Gospel.
And so the Church does not spread throughout the world a philosophy, a path of wisdom. Christianity is all this, but as a consequence, of reflection.
Mother Church teaches us to give food and drink to those who are hungry and thirsty, to clothe those who are naked. Mother Church teaches us to be close to those who are sick.
Mercy overcomes every wall, every barrier and brings you to always seek the face of man. And it is mercy that changes the heart and life, that can regenerate a person and allow them to insert themselves in a new way in society.
Mother Church teaches us to be close to those who are abandoned and dying alone. It is what Blessed Teresa did in the streets of Calcutta; and that which many Christians have done and still do who have no fear of holding the hand of those who are leaving this world. Even here, mercy gives peace to those departed and those who stay, making them feel that God is greater than death, and that remaining in Him, even the final moment is a “see you later”. Blessed Teresa understood this very well. But some would say to her, “Mother you are wasting your time.” She would find people who were dying on the streets. People who were being eaten by the mice on the streets. And she would bring them home so they could die clean, calmly, caressed and in peace. She would give them a “farewell”. But all those people that she, and so many women and men like her who do this to, are waiting to open the door of heaven for them. To help people die well, in peace.
Dear brothers and sisters, in this way the Church is a mother, teaching its children the works of mercy. She has learned this path from Jesus, She has learned that this is essential for salvation.
It is not enough to love those who love us. It is not enough to do good to those who do good to us. To change the world for the better, doing good to those who are unable to reciprocate, as the Father has done with us, in giving us Jesus.

Katekesis Sa Pangtanan nga Pakigkita Ni Papa Francisco Nga Gihimo Sa Plaza Ni San Pedro Sa Septiembre 10. 2014, Mahitungod Sa Kaluoy (Mga Pinupo).

Sa atong palakaw sa katekesis bahin sa Simbahan, muhunong kita aron pag-aninaw sa Simbahan isip usa ka inahan. Buot ako karon paghinunngdanon og usa ka pgatikular nga bahin niining panudlo nga lihok sa inahan nga Simbahan, nga mao kini, giunsa niya pagtudlo kanato sa mga buhat sa kaluoy.
Ang batakan, sumala sa Ebanghelyo, mao ang kaluoy. Si Jesus tin-aw nga nag-ingon niini pagtipo sa iyang gitudlo ngadto sa mga manununod. “Magmaloloy-on kamo, maingon nga maloloy-on man ang inyong Amahan.” (Lk.6, 36). Kinahanglan magmaluluy-on ang Kristiyanos kay sentro kini sa Ebanghelyo.
Ug mao nga ang Simbahan wala magsabwag sa kalibotan og usa ka pilospiya, usa ka dalan sa kaalam. Kining tanan Kristiyanismo, apan isip sangputanan, sa pagpamalandong.
Ang Inahan nga Simbahan nagtudlo kanato pagpakaon ug pagpainom sa mga gigutom ug giuhaw, pagsapot sa mga hubo. Ang Inahan nga Simbahan nagtudlo kanato pagpaduol ngadto sa mga masakiton.
Ang kaluoy nagbuntog sa matag patil, matag babag ug nagdala kaninyo sa kanunay nga pagpangita sa nawong sa tawo. Ug ang kaluoy ang mag-usab sa kasingkasing ug sa kinabuhi, ang makapabuhi pag-usab og tawo ug magtugot kanila pagpasal-ot sa ilang kaugalingon ngadto sa katilingban.
Ang Inahan nga Simbahan nagtudlo kanato pagpaduol sa mga gibiyaan ug mga mangamatay nga mag-inusara. Kini ang gihimo ni Beata Teresa sa mga dalan sa Calcutta, ug gihimo sa daghan nga mga Kristiyanos ug ginahimo lang gihapon nga walay kahadlok pagkupot sa kamot niadtong nanagbiya niining kalibotan. Bisan dinhi, ang kaluoy naghatag og kalinaw sa mga gihalin ug kadtong nagpabilin, paghimo kanila pagbati nga ang Dios labaw ka habog kay sa kamatayon, ug pagpabilin diha Kaniya, bisan ang kataposan nga gutlo usa ka “magkita ra kita”. Si Beata Teresa nisabot niinin pag-ayo. Apan pipila magsulti kaniya, “Mother, nag-usik ka lang sa imong panahon.” Magkaplag siya og mga tawo nga nangamatay sa kadalanan. Mga tawo nga gipangkaon sa mga ilaga sa mga kadalanan. Ug iya silang dad-on sa iyang panimalay aron mamatay sila nga malinis, bugnaw og buot, mahapohap ug dinha sa kalinaw. Manamilit siya kanila. Apan tanan kining mga tawo nga iya ug daghang sama kaniya nga gibuhatan niini nagpaabot pagbukas sa pultahan sa langit alang kanila. Pagtabang og mga tawo sa maayo ug malinawon nga kamatayon.
Binati nga mga igsuon, niining mao nga paagi ang Simbahan usa ka inahan, nagtudlo sa iyang mga anak sa mga buhat sa kaluoy. Nakakat-on siya niining mao nga dalan gikan ni Jesus. Nakakat-on siya nga kini gikinahanglan alang sa kaluwasan.
Dili paigo paghigugma niadtong nagmahal kanato. Dili paigo ang paghimo og maayo sa nanaghimo og maayo kanato. Pagpalabaw ka maayo sa kalibotan, ang paghimo og maayo sa dili makabalos kanato, sama sa gihimo kanato sa Amahan, dha sa paghatag kanato kang Jesus

Categories Catechisis, News/Events | Tags: | Posted on September 16, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M