THE CHURCH’S MISSIONARY TRANSFORMATION

Posted by: Fr. Marvin | August 19th, 2014

THE CHURCH’S MISSIONARY TRANSFORMATION

Evangelization takes place in obedience to the missionary mandate of Jesus: “Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you” (Mt 28:19-20). In these verses we see how the risen Christ sent his followers to preach the Gospel in every time and place, so that faith in him might spread to every corner of the earth.


I. A Church which goes forth

The word of God constantly shows us how God challenges those who believe in him “to go forth”. Abraham received the call to set out for a new land (cf. Gen 12:1-3). Moses heard God’s call: “Go, I send you” (Ex 3:10) and led the people towards the promised land (cf. Ex 3:17). To Jeremiah God says: “To all whom I send you, you shall go” (Jer 1:7). In our day Jesus’ command to “go and make disciples” echoes in the changing scenarios and ever new challenges to the Church’s mission of evangelization, and all of us are called to take part in this new missionary “going forth”. Each Christian and every community must discern the path that the Lord points out, but all of us are asked to obey his call to go forth from our own comfort zone in order to reach all the “peripheries” in need of the light of the Gospel.

The Gospel joy which enlivens the community of disciples is a missionary joy. The seventy-two disciples felt it as they returned from their mission (cf. Lk 10:17). Jesus felt it when he rejoiced in the Holy Spirit and praised the Father for revealing himself to the poor and the little ones (cf. Lk 10:21). It was felt by the first converts who marvelled to hear the apostles preaching “in the native language of each” (Acts 2:6) on the day of Pentecost. This joy is a sign that the Gospel has been proclaimed and is bearing fruit. Yet the drive to go forth and give, to go out from ourselves, to keep pressing forward in our sowing of the good seed, remains ever present. The Lord says: “Let us go on to the next towns that I may preach there also, for that is why I came out” (Mk 1:38). Once the seed has been sown in one place, Jesus does not stay behind to explain things or to perform more signs; the Spirit moves him to go forth to other towns.

ANG PAGPABALHIN SA MISYON SA SIMBAHAN

Ang ebanghelisasyon gipahigayon pagsunod sa sugo ni Jesus: “Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibotan ug himoa sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo.” (Mt 28:19-20). Niining mao nga mga bersikulo ang nabanhaw nga Kristo nipadala sa iyang ga manununod sa tanan nga panahon ug dapit, aron ang pagtuo kaniya makatag ngadto sa matag suok sa yuta.


I. Usa ka Simbahan nga nagasangyaw

Ang pulong sa Dios kanunay nga nagpakita kanato giunsa paghagit sa Dios sa mga nagtuo kaniya “paglakaw”. Gidawat ni Abraham ang tawag pagbiya aron pag-adto sa usa ka bag-o nga yuta (cf. Gen 12:1-3). Nadungog ni Moises ang tawag sa Dios: “Ipadala ko ikaw” (Ex 3:10) ug nidala sa katawhan ngadto sa yuta nga sinaad (cf. Ex 3:17). Kang Jeremias niingon ang Dios: “Suginli ang katawhan nga ako nagsugo kanimo” (Jer 1:7). Sa atong panahon ang sugo ni Jesus ‘paglakaw paghimo mga tinun-an” naglanog sa pagkausab sa kahimtang ug kanunayng bag-ong mga hagit sa misyon sa Simbahan sa ebanghelisasyon, ug tanan kita gitawag pagtampo niining mao nga bag-o nga misyonero nga “paglakaw”. Matag Kristiyanos ug matag katiligoman kinahanglan mag-aninaw sa dalan nga gipunting sa Ginuo, apan tanan kita gipangayoan pagsunod sa iyang tawag aron pag-abot sa tanan nga mga “kadaplinan” nga nagkinanahanglan sa kahayag sa Ebanghelyo.

Ang kalipay sa Ebanghelyo nga nagpabuhi sa katiligoman sa mga manununod usa ka kalipay nga misyonanhon. Ang kapitoan ug duha ka mga manununod nibati niini sa pagbalik nila gikan sa misyon (cf. Lk 10:17). Si Jesus nibanti niini diha nga nalipay diha siya sa Espiritu Santo ug nidayeg sa Amahan nga nagpadayag sa kaugalingon ngadto sa mga kabos ug sa mga gagmay (cf. Lk 10:21). Gibati kini sa una nga mga nakabig nga natingala pagkabati sa pagwali sa mga apostoles “sa pinulongan sa matag usa” (Acts 2:6) sa adlaw sa Pentekostes. Kining mao nga kalipay usa ka timaan sa Ebanghelyo nga gisangyaw ug namunga. Apan ang duso paglakaw ug paghatag, paggawas sa kaugalingon, pagpunay og adto sa unahan sa atong pagpugas sa maayo nga binhi, nagpabilin nga kanunay nga anaa. Ang Ginuo nag-ingon: “Mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi” (Mk 1:38). Diha nga ang binhi napugas na, si Jesus wala magpabilin aron pagpatin-aw sa mga butang o paghimo og dugang nga mga timaan; ang Espiritu nitukmod kaniya paglakaw ngadto sa uban mga mga lungsod.

Categories News/Events | Tags: | Posted on August 19, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M