REFLECTIONS ON THE CRUSADES

Posted by: Fr. Marvin | August 28th, 2014

With the events unfolding before our very own eyes with Pope Francis appealing to the international community to make a concertd action to make a stop these atrocities, now I understand the crusades.


It was a call by other Popes to preserve the Christian way of life of Europe and their colonies.
Pope Francis is asking that international way of life be preserved characterized by freedoms of religion and politics.

We all know of the Catholic victories against the Muslims at Poitiers (732), Jerusalem (1099), the Battle of Belgrade (1456), Lepanto (1571) and Vienna (1683), as well as the great leaders of those campaigns: Charles Martel, Godfrey de Bouillon, Janos Hunyadi. Don Juan of Austria and Jan Sobieski of Poland.

Rodrigo Díaz de Vivar, called El Cid (the Lord) by the Moors and El Campeador (the Champion) by Christians. He led the Castilian military campaigns against Muslim kingdoms in Andalusia, as part ot the Grand Reconquista of Spain from the Muslim domination.

Long after his death, El Cid remains an idealised figure in Spain. The character and his name have been immortalized in plays, film, folk tales, songs, and videogames.

The Reconquista also led to the glorification of Saint James the Apostle as the spiritual Captain of the Spanish Forces. The famous battle cry of the soldiers of the Reconquista made famous was Viva Santiago y Cierra España! (loosely translated as Long Live Saint James and get out of Spain all foreigners!)

This also led Matamoros to Saint James with his statue still in Dapitan. This also lead to the celebration of the old Catholics of the moro-moro which ended in the Santa Cruzan, mistaking the event with the battle of Constantine agains his enemies leading to Catholicism sa the official religion of the Roman Empire. His mother, Saint Helena, figured very much in the program.

The Battle of Las Navas de Tolosa, an important turning point in the Reconquista and in the medieval history of Spain, took place on 16 July 1212. This led to the celebration by special privilege of the Spanish tho celebrate the Feast of the Exaltation of the Cross on that date. Our Cotta was name El Triunfo de la Cruz in honor of this event and we srill celebrate it.

The complete name of our Cotta is El Fuerte de la Inmaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi. The main purpose of building the Cotta was to protect the natives from the depravation of the pirates who stole their crops and their children.

Pagtan-aw sa atong mga mata sa mga nagpanghitabo ug kang Papa Francisco nga nangaliyupo sa pangkanasoran nga katilingban paghimo og hiniusa nga lihok pagpahunong sa mao nga mga kapintas, masabtan na nako karon ang mga crusada.


Panawagan kini nga gihimo sa laing mga Santo Papa kanhi pagpapabilin sa Kristuhanon nga pagpuyo sa mga Kristiyanos.

Si Papa Francisco nangayo nga ang nga pangkanasoran nga paagi sa pagpuyo nga adunay mga ilhanan sa kagawasan sa relihiyon ug paagi sa pangamhamam ipapabilin. Si Papa Francisco nangayo nga ang nga pangkanasoran nga paagi sa pagpuyo nga adunay mga ilhanan sa kagawasan sa relihiyon ug paagi sa pangamhamam ipapabilin.

Kitang tanan nahibalo o nakabati tingale sa mga kadaugan sa mga Katolikong Kanasoran batok sa mga Muslim didto sa Poitiers sa Francia (732), Jerusalem (1099), sa Sangka didto sa Belgrade (1456), sa Lepanto (1571) ug sa Vienna (1683), ingon man sa mga dagko nga mga pangulo niadtong mao nga mga gubata: Charles Martel, Godfrey de Bouillon, Janos Hunyadi. Don Juan de Austria ug si Jan Sobieski sa nasod sa Polonia.

Si Rodrigo Díaz de Vivar, nga ginganlan sa mga Muslim og El Cid (amg Ginuo) ug sa mga Kristiyanos og El Campeador (ang Nag-una nga Tigpanalipod). Iya nga gipangulohan ang mga panggubat sa mga sundalo sa mga Kristiyanos sa gingharian sa Andalucia, isip kabahin sa Dako nga Pagbakwi sa España gikan sa panggahom sa mga Muslim. /p>

Sa dugay nga panahon human siya mamatay, si El Cid nagpabilin nga tinahod kaayo nga bayani sa España. Siya ug ang iyang ngalan gisaulog sa mga dula, pelikula, mga asoy sa katawhan, sa mga awit ug sa mga videogames.
Ang Dako nga Pagbakwi nidala usab ngadto sa pagpahimaya kang Señor Santiago Apostol isip espirituhanon nga Kapitan sa mga Puwersa sa España. Ang nabantog nga panggubat nga singgit sa mga Katsila mao ang nabantog nga Viva Santiago y Cierra España! (nga sagas mahubad og Mabuhi si Señor Santiago ug Pahawa gikan sa España, mga Langyaw!)

Nidala usab kini ngadto sa pagngalan akang Señor Santiago nga Matamoros mga may estatuwa pa gani sa Dapitan. Nidala usab kini sa pagsaulog sa karaan nga mga Katoliko sa moro-moro nga gitapos sa Santa Cruzan, nga gisayop pagsabot sa hitabo isip ang gubat ni Konstantino batok sa iyang mga kaaway nga nidala ngadto sa pagproklamar sa Katolisismo isip opisyal nga relihiyon sa Emperio sa Roma. Ang iyang inahan, si Santa Helena gipasikat pag-ayo niining mao nga tulumsnons.

Ang Gubat sa Las Navas de Tolosa, usa ka hinungdanon nga pagbali sa dagan sa Pagbakwi sa kasaysayan sa karaan nga España, nahitabosa 16 sa Julio sa tuig 1212. Kini nidala usab ngadto sa pagsaulog pinaagi sa pinatuyo nga priblehiyo sa España sa Pangilin sa Kadaogan sa Krus niining maonga pitsa. Ang atong Cotta ginganlan og El Triunfo de la Cruz aron pagpasidungog niining hitaboa nga ato gihapon nga gisaulog.

Ang hingpit nga ngalan sa atong Cotta mao ang El Fuerte de la Inmaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi. Ang nag-una nga tumong sa pagtukod sa Cotta mao ang pagpanalipod sa mga lumad gikan sa kapintas sa mga pirata nga nikawat sa ilang mga abot ug midagit sa ilang mga bata.

Categories Catechisis, News/Events | Tags: , , | Posted on August 28, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M