Pope’s Letter to UN Secretary General on Dramatic Situation in Northern Iraq

Posted by: Fr. Marvin | August 15th, 2014

Pope’s Letter to UN Secretary General on Dramatic Situation in Northern Iraq

Vatican City, August 13, 2014 (Zenit.org)

Here is the letter Pope Francis sent to Secretary General of the United Nations Ban Ki-moon regarding the dramatic situation in Iraq, released today by the Vatican


His Excellency
Mr Ban Ki-moon
Secretary General
United Nations Organization


It is with a heavy and anguished heart that I have been following the dramatic events of these past few days in Northern Iraq where Christians and other religious minorities have been forced to flee from their homes and witness the destruction of their places of worship and religious patrimony. Moved by their plight, I have asked His Eminence Cardinal Fernando Filoni, Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples, who served as the Representative of my predecessors, Pope St John Paul II and Pope Benedict XVI, to the people in Iraq, to manifest my spiritual closeness and to express my concern, and that of the entire Catholic Church, for the intolerable suffering of those who only wish to live in peace, harmony and freedom in the land of their forefathers.

In the same spirit, I write to you, Mr Secretary-General, and place before you the tears, the suffering and the heartfelt cries of despair of Christians and other religious minorities of the beloved land of Iraq. In renewing my urgent appeal to the international community to take action to end the humanitarian tragedy now underway, I encourage all the competent organs of the United Nations, in particular those responsible for security, peace, humanitarian law and assistance to refugees, to continue their efforts in accordance with the Preamble and relevant Articles of the United Nations Charter.

The violent attacks that are sweeping across Northern Iraq cannot but awaken the consciences of all men and women of goodwill to concrete acts of solidarity by protecting those affected or threatened by violence and assuring the necessary and urgent assistance for the many displaced people as well as their safe return to their cities and their homes. The tragic experiences of the Twentieth Century, and the most basic understanding of human dignity, compels the international community, particularly through the norms and mechanisms of international law, to do all that it can to stop and to prevent further systematic violence against ethnic and religious minorities.
Confident that my appeal, which I unite with those of the Oriental Patriarchs and other religious leaders, will meet with a positive reply, I take this opportunity to renew to your Excellency the assurances of my highest consideration.

FRANCISCUS PP.

Ang Sulat sa Santo Papa ngadto sa Pangtanan nga Kalihim sa Tinipong Kanasoran Mahitungod sa Kahimtang sa Iraq

Vatican City, August 13, 2014 (Zenit.org)

Kini ang sulat ni Papa Francisco ngadto sa Pangtanan nga Kalihim sa Tinipong Kanasoran Ban Ki-moon bahin sa dramatiko nga kahimtang sa Iraq nga gipagawas karong adlawa sa Batikano


Iyang Kadungganan
Ginong Ban Ki-moon
Pangtanan nga Kalihim
Pundok sa Tinipong Kanasoran


Uban og bug-at ug subo kaayo nga kasingkasing nga akong gisunod ang dramatikanhon nga mga hitabo niinning miagi nga pipila ka adlaw sa Amihanan sa Iraq diin mga Kristiyanos ug uban nga mga relihiusong kinadiutayan napugos paglayas ug pagsaksi sa kagun-oban sa ilang mga dapit sa pagsimba ug ilang relihiyuso nga kasinundanan. Tinukmod sa ilang kalisod, akong gihangyo ang Kahalangdon Kardenal Fernando Filoni, Pangulo sa Opisina sa Pagsangyaw sa Ebanghelyo, nga gitudlo nga Tiglawas sa akong mga gisundan, sila Papa San Juan Pablo Segundo ug Papa Benedikto Dieseseis, ngadto sa katawhan sa Iraq, pagpakita sa akong espirituhanon nga kaduol ug pagpadayag sa akong kahingawa, ug sa tibuok Simbahan nga Katoliko, sa dili maantos nga pag-antos niadtong nangandoy lamang pagpuyo diha sa kalinaw, kahan-ayan ug kagawasan sa yuta sa ilang mga katigulangan.

Sa mao nga espiritu, nagsulat ako kanimo, Ginong Pangtanan nga Kalihim, pagpadangat kanimo sa mga luha, mga pag-antos ug gikan sa kasingkasing nga mga singgit sa walay paglaom sa mga Kristiyanos ug uban nga relihiyuso nga kinadiutayan sa binati nako nga yuta sa Iraq. Sa paghangyo sa pangkanasoran pag-usab paghimo og lihok pagpatapos niining kamulong trahedya nga pangkatawhan, akong gidasig ang tanan nga sarang nga mga buhatan sa Tinipong Kanasoran, partikular kadtong adunay kaakohan sa kaseguroan, kalinaw, balaod nga pangkatawhan ug panabang sa mga nanglayas, pagpapadayon sa mga paningkamot nila nunot sa Preambulo ug may labot nga mga Artikulo sa Gikatakda sa Tinipong Kanasoran.

Ang bangis nga mga pag-asdang nga nagkatag sa Amihanan nga Iraq makapamata gayod sa mga konsiyensiya sa tanan nga mga tawo nga maayo og kabubut-on paghimo og mga buhat sa paghiusa pagpanalipod sa mga naangin o gihadla sa kabangis ug pagpatino sa gikinahaanglan ug dinalian nga pagtabang sa daghan nga mga gipalayas nga mga tawo ingon man sa luwas nila nga pagpauli sa ilang mga dakbayan ug panimalay. Ang subo nga Kasinatian sa Ikakawhaan nga Gatosan ka Tuig, ug ang pinakasukaranon nga pagsabot sa kahalangdon sa tawo, nagpugos sa pangkanasoran nga katilingban, partikular pinaagi sa mga lagda ug mekanismo sa pangkanasoran nga balaod, paghimo sa tanan nga mahimo paghunong ug pagpugong ug dugang nga sistematiko nga kabangis batok niiing kiniutayan.
Masaligon nga ang akong pangaliyupo nga akong giunong sa mga hangyo sa Silangan nga mga Patriarka ug uban nga mga pangulo sa relihiyon, positibo nga tagdon, akong gibag-o karon ngadto sa imong Kahalangdon, ang mga kasegurohan sa pinakataas nako nga konsederasyon.

FRANCISCO PP.

Categories News/Events | Tags: , | Posted on August 15, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M