ANG MGA GASA SA ESPIRITU SANTO

Posted by: Mai | August 7th, 2014

Ang Gipadayag nagsaysay sa panan-awon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ang Jerusalen, simbolo sa puloy-anan sa Dios, ania na sa katawhan ug magpuyo na siya uban kanila. Pahiran niya ang mga luha ug wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay gibag-o na ang tanan.

Ang Ginoo naghatag diha sa Ebanghelyo sa iyang bag-ong sugo: sama nga siya nahigugma sa mga tinun-an ug nagpakamatay alang kanila, sila usab maghigugmaay sa usa’g usa.

Usa sa mga batakang pagtulon-an nga kabahin sa atong tinuohan: “Diha sa iglesia gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit: una ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo; …” (1 Corinto 12:28).

Kabahin sa mga gasa sa Espiritu Santo alang sa kalamboan sa Gagmayng Simbahanong Mga Pundok (kon iglesia) mao ang nagkalainlaing mga katakus sa pagpang-alagad. Kini aron magpuyo ang pundok dinha sa kahusay ug magtubo ug molambo isip Lawas ni Cristo.

“May nagkalainlaing mga hiyas nga espirituhanon, apan mao rang Espirituha ang naghatag niini. May nagkalainlaing paagi sa pag-alagad, apan mao rang Ginooha ang gialagaran. May nagkalainlaing katakos sa pag-alagad, apan usa ra ka Dios ang naghatag ug katakos sa tagsatagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan ug pipila ka ilhanan sa presensiya sa Espiritu alang sa kaayohan sa tanan” (1 Corinto 12:4-6).

Dinhi niining maong mga dapit sa Balaang Kasulatan ang mga pulong “gasa”, “hiyas”, “katakus”, usa ray tinubdan sa pinulongang griego nga maoy gigamit ni San Pablo; ug kini mao ang pulong “charis” diin usab maggikan ang atong pulong “charisma” ug ang “‘charismatic’ movement”.

“Charis” buot magpasabut gasa. Ang “charismatic movement” mao lamang ang kalihukan diin gihatagan ug dakung pagkamahinungdanon ang mga gasa nga gihatag sa Espiritu Santo nga ipalugwa unta kini sa tagsatagsa alang sa kalamboan sa Simbahan.

Ang Espiritu Santo may dako nga kalabotan sa pagmogna sa tawo ug sa tanang kabuhatan. Ug labi na gyod nga may dako siya’g kalabotan sa pagmogna sa Simbahan. Sa Simbahan sa sinugdan, sa Simbahan sa tanang panahon, sa Simbahan dinha sa mga Gagmayng Simbahanong Katilingban karon.

Ang Espiritu Santo mipabuhagay sa iyang mga gasa ngadto kanila. Sila ang unang Simbahan, ang unang Gamay nga Simbahanong Katilingban.

Ang matag Gamayng Simbahanong mga Pundok manganlan lamang nga Simbahan kon kini gikunsaran ug gipoy-an sa Espiritu sa Dios. Ug mahimo kining buhi, kon napuno kini sa mga gasa sa maong Espiritu.

Ang GSK nga mora’g patay kon wala pa magpalugwa sa kabahandianon sa mga gasa sa Espiritu Santo.

Sa mga GSK nga ilang gibisitaan, gitugyan nila ni Bernabe ug Pablo ang mga matuohon ngadto sa Dios. Nabatasan kini ni San Pablo. Sa iyang pagpanamilit sa mga pangulo sa Efeso misulti siya: “Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios (Buhat 20:32).”

Ang “pagtugyan” nagpasabot sa pagkabililhon sa gitugyan (ang katawhan) ug ang pagkakasaligan sa gitugyanan (ang Dios). Nahisama kini sa mga kataposang mga pulong sa Ginoo: “Sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu.”

Dili nato hikalimtan ang mithi sa panaghigugmaay nga gisugo sa Ginoo ngadto sa mga Gagmayng Simgahanong Katilingban. Niini mahibaloan nga kining mga pundoka mga manununod ni Cristo.

Archbishop Jesús Dosado, C.M.

Categories Catechisis | Tags: | Posted on August 7, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M