The Pilgrimage of the Festival of the Huts is a Journey to Meet our Blessed Mother

Posted by: Fr. Marvin | July 14th, 2014

The Pilgrimage of the Festival of the Huts is a Journey to Meet our Blessed Mother

The Church ‘like a pilgrim in a foreign land, presses forward amid the persecutions of the world and the consolations of God,’announcing the Cross and Death of the Lord until he comes (cf. 1 Cor. 11,26).”
Moving forward through trial and tribulation, the Church is strengthened by the power of God’s grace promised to her by the Lord, so that…moved by the Holy Spirit, she may never cease to renew herself, until through the Cross she arrives at the light which knows no setting.
It is precisely in this ecclesial journey or pilgrimage through space and time, and even more through the history of souls, that Mary is present, as the one who is “blessed because she believed,” as the one who advanced on the pilgrimage of faith, sharing unlike any other creature in the mystery of Christ.
Built by Christ upon the Apostles, the Church became fully aware of these mighty works of God on the day of Pentecost, when those gathered together in the Upper Room “were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance” (Acts 2,4).
From that moment there also begins that journey of faith, the Church’s pilgrimage through the history of individuals and peoples. We know that at the beginning of this journey Mary is present. We see her in the midst of the Apostles in the Upper Room, “prayerfully imploring the gift of the Spirit.” We also see her present in our midst.
This presence of Mary finds many different expressions in our day, just as it did throughout the Church’s history. It also has a wide field of action.
Through the faith and piety of individual believers through the radiance and attraction of our great shrine we seek to meet the Mother of the Lord, the one who is blessed because she believed.
This is the message of centers like Guadalupe, Lourdes, Fatima, specific geography of faith and Marian devotion, which includes all the special places of pilgrimage where the People of God seek to meet the Mother of God in order to find a strengthening of their own faith.
The shrine of our own beloved Virgin of the Cotta is not the least of these places of pilgrimages. Here our ancestors lived under her watchful eyes. Let us remember the heritage of values they imbibed from her and left us to be entrusted to our descendants.

Ang Panawduaw sa Pangilin sa mga Payag usa ka Panaw Pagtagbo sa Bulahan nato nga Inahan

Ang Simbahan ‘sama og nagpanawduaw sa langyaw nga yuta nagpaingon sa unahan taliwala sa mga paglutos sa kalibotan ug sa kahupayan sa Dios, ‘sa pagsangyaw sa Krus ug Kamatayon sa Ginuo hangtod nga siya mubalik (cf. 1 Cor. 11,26).”
Pagpadayon paglakaw paingon sa unahan diha sa mga pagsulay ug kaguol, ang Simbahan gipakusgan sa gahom sa grasya sa Dios nga gisaad kaniya sa Ginuo, aron…tinukmod sa Espiritu Santo, dili gyod siya muhunong pagpabag-o sa iyang kaugalingon, hangtod pinaagi sa Krus makaabot siya sa kahayag nga dili na gayod mapalong.
Tino nga dinhi niining simbahanon nga panaw o panawduaw diha sa kadapitan ug kapanahonan, ug gani labaw pinaagi sa kasaysayan sa mga kalag, si Maria anaa, isip ang tawo nga “bulahan kay siya nituo,” isip ang tawo nga niuswag sa panawduaw sa pagtuo, diha sa pag-ambit nga siya ra gayod sa tanan nga mga linalang sa misteryo ni Ktisto.
Tinukod ni Kristo ibabaw sa mga Apostoles, ang Simbahan hingpit nga nagaamgo niining gamhanan nga mga buhat sa Dios sa adlaw sa Pentekostes, kanus-a hiniusa nga nagkapundok didto sa Lawak sa Itaas “tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalainlaing pinulongan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu” (Buhat 2,4).
Gikan niadtong tungora nagsugod usab ang panaw sa pagtuo, ang panawduaw sa Simbahan dinha sa kasaysayan nga kinaugalingon ug sa katawhan. Nahibalo kita nga sa sinugdan niining mao nga panaw anaa si Maria. Ato siyang makita taliwala sa mga Apostoles didto sa Lawak sa Itaas, “maampuon nga nagsnagpit sa gasa sa Espiritu.” Ato usab siya nga makita nga anaa dinha sa atong taliwala.
Kining pagkaanaa ni Maria nagkaplag og daghan nga lainlain nga mga pagpadayag sa atong panahon karon sama nga anaa kini sa tibuok kasaysayan sa Simbahan. Lapad usab ang natad niini.
Pinaagi sa pagtuo ug kapuanguron sa tinagsa nga mga matuuhon pinaagi sa kasilak ug pagdani sa atong habog nga shrine nangita kita pagtagabo sa Inahan sa Ginuo, ang tawo nga nabulahan kay siya nituo.
Kini ang mensahe sa mga adtoanan sama sa Guadalupe, Lourdes, Fatima, pinatuyo nga mga kadapitan sa pagtuo ug sa debosyon kang Maria, nga naglakip sa tanan nga mga piho nga mga dapit sa panawduaw diin ang Katawhan sa Dios nangita sa Inahan sa Dios aron makakaplag sila sa pagpakusog sa kaualingon nila nga pagtuo.
Ang shrine sa kaugalingon natong pinangga nga Birhen sa Cotta dili ang labing kubos niining mao nga mga dapit sa panawduaw. Dinhi ang atong katigulangan nanagpuyo ubos sa mabinantayon niya nga mga mata. Ato kanunay nga hinumdoman ang kabilin nga mga mithi nga ilang nailaha ug itugyan ngadto sa kaliwatan.

Categories Church, GSK, News/Events | Tags: , , | Posted on July 14, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M