POPE FRANCIS COMES TO VISIT US

Posted by: Fr. Marvin | July 14th, 2014

The Pilgrimage of the Festival of the Huts is a Journey to Meet our Blessed Mother

The Catholic Bishops’ Conference of Philippines officially announces the visit of the Holy Father, Pope Francis to the Philippines, God willing at the beginning of next year, 2015. His visit carries a message of pastoral love; mercy and compassion from a Pope with the scent of a Good Shepherd (cf. John 10). As the Successor to the Chair of Peter, the Holy Father is coming to strengthen his brothers and sisters (cf. Luke 22:32).
The underlying spirit of this Papal visit is the theme of “mercy and compassion” the cherished ideals of Jesus. In this regard, Matthew 9:36 tells us that Jesus “seeing the people, He felt compassion for them, because they were distressed and dispirited like sheep without a shepherd.” In this context, Pope Francis comes to revive our “drooping spirit” and to lead us to greener pastures (cf. Psalm 23)..
We must prepare the nation to receive the Holy Father by setting our minds and hearts in communion with our dear Pope Francis, the messenger of peace, love, and the apostle of the poor. Our compassionate shepherd comes to show his deep concern for our people who have gone through devastating calamities, especially in the Visayas.
Let us allow Pope Francis himself to prepare us for his visit. How? The Holy Father has clearly laid out his wish that the main objective of his visit is to bring Christ’s compassion for our suffering people still struggling to rise from the devastations wrought by the earthquake and typhoon that hit the Visayas.
Let us be like Pope Francis in his humility and his compassion. Let us make his apostolic journey of mercy to be ours even before he arrives.
From Pope Francis’ teaching, two aspects of mercy may be singled out.
First, the mercy and the patience of God toward sinners are made manifest in Jesus. Jesus is “the visible face of the mercy of God.” As the Father in the parable of the Prodigal Son, “God is there always, always waiting for us; he never grows tired. Jesus shows us the merciful patience of God.”
Secondly, we encounter Jesus in living out his own compassion and mercy towards our brothers and sisters in need and poverty, in suffering, loneliness, in hopelessness. “To meet the living God we must tenderly kiss the wounds of Jesus in our hungry people, in the sick and in imprisoned brothers and sisters.
The most distinctive way to prepare spiritually for the coming of Pope Francis is for the Philippines to become a people rich in mercy. Let us make mercy our national identity. Let us make the practice of mercy our gift to the Pope when he comes to visit us.

POPE FRANCIS MOANHI SA PAGBISITA NATO

Ang Hugpong sa Katoliko nga mga Obispo sa Pilipinas opisyal nga nagpahibalo mahitungod sa pagduaw sa Santo Papa, Papa Francisco nganhi sa Pilipinas, kon buot sa Dios sa sinugdanan sa sunod nga tuig puhon, 2015. Ang iyang pagduaw nagdala og usa ka mensahe sa pastoral nga gugma, kamaluluy-on ug kamabination gikan sa usa ka Santo Papa nga nanimaho sa Maayong Magbalantay (cf. Juan 10).Isip Sumusunod sa Lingkoaranan ni San Pedro, ang Santo Papa muanhi pagpakusgan sa iyang mga igsuon (cf. Lucas 22:32).
Ang nagpahipi nga espiritu sa pagduaw sa Santo Papa mao ang dugokan sa “kamaluluy-on ug kamabination” ang gimahal nga mga mithi ni Jesus. Bahin niini ang Mateo 9:36 nag-ingon kanato nga“Sa pagkakita (ni Jesus) sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila kay masulob-on ug makaluluoy man sila, daw mga karnero nga walay magbalantay.” Niining nag-alirong nga kahimtang si Papa Francisco muanhi pagpahiuli sa atong “yutyot nga espiritu” pagtultol kanato sa lunhaw nga sibsibanan (cf. Psalm 23).
Kinahanglan andamon nato ang nasod pagdawat sa Santo Papa pinaagi sa pagpahaom sa atong mga salabotan ug kasingkasing dinha sa kaambitan sa binati nato nga Papa Francisco, ang mensahero sa kalinaw, gugma, ug ang apostol sa mga kabos. Ang atong mabination nga magbalantaymuanhi pagpakita sa iyang lawom nga kahingawa sa atong katawhan nga nakasinati og mga makagun-ob nga mga katalagman, labi na sa Bisayas.
Tugotan nato si Papa Francisco mismo pag-andam kanato sa iyang pagduaw. Sa unsa nga paagi? Ang Santo Papa tin-aw nga nipahiluna sa iyang nag-una nga kalab-utunon sa iyang pagduaw pagdala sa kamabination ni Kristo sa atong nag-antos nga katawhan nga nanlimbasog pa pagbangon gikan sa mga kagun-oban gikan sa linog ug bagyo nga nihampak sa Bisayas.
Magpakisama kita kang Papa Francisco sa iyang kamapaubsanon ug kamabination. Atuon nato ang iyang apostolikanhon nga panaw sa kaluoy bisan sa wala pa siya dinhi.
Gikan sa gitudlo ni Papa Francisco, duha ka kabahin sa kaluoy mailhan.
Una, ang kaluoy ug ang pailob sa Dios sa mga makasasala ginapadayag dinha ni Jesus. Si Jesus mao ang “makita nga nawong sa kaluoy sa Dios.” Sama nga ang Amahan sa sambingay sa Anak nga Masupilon, “Ang Dios anaa kanunay, kanunay nga nagahulat kanato, dili gyod siya kapoyan. Si Jesus nagpakita kanato sa maluluy-on nga pailob sa Dios.
”Ikaduha, atong matagbo si Jesus nga nagpuyo sa kaugalingon niya nga kamabination ug kamaluly-on dinha sa atong mga igsuon nga nga anaa dinha sa panginahangaln ug kakabos, sa pag-antos, kamingaw, ka walay paglaom. “Pagtagbo sa buhi nga Dios kinahanglan malulot natong hagkan ang mga samad ni Jesus sa mga gigutom, mga masakiton ug mga gibilanggo’
Ang pinakamaila nga paagi sa espirituhanon nga pag-andam sa pag-anhi ni Papa Francisco mao nga ang Pilipinas mahimo nga katawhan nga bahandianon sa kaluoy. Himuon nato ang kaluoy nga atong nasudnon nga pagkakita. Himuon nato ang bansay sa kaluoy nga atong gasa sa Santo Papa sa iyang pag-anhi.

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M