Letter of the Archbishop to Prepare for the Pilgrimage of the Festival of the Huts – 6

Posted by: Fr. Marvin | July 3rd, 2014

Letter of the Archbishop to Prepare for the Pilgrimage of the Festival of the Huts – 6

The mystery of the shrine does not only call to mind our origin in the Lord; it also reminds us that once God has loved us, he never ceases to love us.
In the specific moment of history in which we find ourselves today, faced with all the contradictions and the sufferings of the present, he is with us.
A shrine is a sign of God’s Presence, a place where men’s covenant with the Eternal One and with one another is constantly renewed. In journeying to the shrine, we discover anew God’s covenant fidelity to each “today” of history.
A shrine is a place of the Spirit because it is a place where God’s fidelity reaches out and transforms us. We go to our shrine first of all to call upon and to receive the Holy Spirit, in order then to bring this Spirit to all the activities of our lives.
A shrine appears as a constant reminder of the living presence of the Holy Spirit in the Church, bestowed upon us by the Risen Christ (cf. Jn 20,22) to the glory of the Father.
A shrine is a visible invitation to drink from the invisible spring of living water (cf. Jn 4,14); an invitation which can always be experienced anew, in order to live in fidelity to the covenant with the Eternal One in the Church.
The shrine, in which the Word of God resounds, is a place of covenant, where God reminds us, his people of his faithfulness, in order to shed light on our journey and to offer us consolation and strength.
A shrine can become an excellent place for deepening our faith, in a special setting and at a favorable time, apart from the ordinary. It can offer possibilities for a new evangelization.
In this service of evangelization, emphasis should be placed on the specific aspects linked to the memory of each particular shrine, to its own particular message, to the charism recognized by the Church, and to the heritage of traditions and customs, frequently very rich, that have taken root there.
To this end, a shrine needs the presence of pastoral workers capable of helping people to enter into dialogue with God and to contemplate the immense mystery that enfolds and attracts us. The significance of the core groups of our Apostolate of the Virgin of the Cotta must be stressed and encouragement should be given to these people to carry out the work of evangelization associated with the life of the shrine.

Sulat sa Arsobispo Pagpangandam sa Panawduaw sa Pangilin sa mga Payag – 6

Ang misteyo sa shrine wala lamang magpahinumdom kanato sa atong gigikanan dinha sa Ginuo; nagpahinumdom usab kini nga diha nga gihigugma na kita sa Dios, dili na siya muhunong.
Sa piho nga panahon sa kasaysayan nga ato nga gipuy-an karon nga panahona, atubang sa tanan nga mga kasumpakitan ug kasamtangan nga mga pag-antos, uban siya kanato.
Ang shrine usa ka timaan sa Pagkaanaa sa Dios, usa ka dapit diin ang kasabotan sa tawo sa Tunhay nga Dios ug sa usa’g usa kanunay nga ginabag-o. Sa pagpanaw ngadto paingon sa shrine, bag-o nato nga makaplag ang kamatinud-anon sa Dios sa kasabotan sa tanan nga mga “karong adlawa” sa kasaysayan.
Ang usa ka shrine usa ka dapit sa Espiritu tungod kay usa kini ka dapit diin ang kamatinud-anon sa Dios nag-abot ug nagpausab kanato. Muadto kita sa atong shrine una sa tanan pagsangpit ug pagdawat sa Balaan nga Espiritu, aron pagpadangat niining mao nga Espiritu ngadto sa mga kalihokan sa atong mga kinabuhi.
Ang usa ka shrine nagpakita isip kanunay nga pagpahinumdom sa buhi nga pagkaanaa sa Balaan nga Espiritu diha sa Simbahan, nga gitanyag kanato sa Nabanhaw nga Kristo (cf. Jn 20,22) alang sa himaya sa Amahan.
Ang usa ka shrine usa ka makita nga pagtawag pag-inom gikan sa dili makita nga tubod sa buhi nga tubig (cf. Jn 4,14); usa ka tawag nga kanunay nga bag-o nga masinati, aron pagpuyo diha sa kamitinud-anon sa kasabotan sa Tunhay nga Dios dinha sa Simbahan.
Ang shrine, diin nagalanog ang Pulong sa Dios, usa ka dapit sa kasabotan, diin ang Dios nagpahinumdom kanato, ang iyang katawhan, sa iya nga kamatnud-anon, aron pagpalamdag sa atong panaw ug pagtanyag kanato og kadasig ug kusog.
Ang usa ka shrine mahimo nga nindot nga dapit pagpalawom sa atong pagtuo, sa usa ka pintuyo nga himutangan ug maayo nga panahon, lahi sa kasagaran. Makatanyag kini og mga kahimoan alang sa bag-o nga ebanghelisasyon.
Niining pangalagad sa ebagnhelisasyon, ihinungdanon ang mga pinatuyo nga mga kabahin nga dugtong sa panumdoman sa matag partikular nga shrine, sa partikular nga mensahe niini, sa karisma nga giila sa Simbahan, ug sa kasinundanan sa mga tradisyon ug sa mga naandan, sa kasagaran bahandianon kaayo, nga dinhi nakagamot.
Alang niining maong tumong, ang usa ka shrine nagkinahanglan og mga lumilihok nga pastoral pagtabang sa mga tawo pakighinabi sa Dios ug sa pagsud-ong sa habog nga misteryo nga nagputos ug nagdani kanato. Ang kamakahuluganon sa mga nagalihok nga mga pundok sa atong Apostolado sa Birhen sa the Cotta kinahanglan ihinungdanon ug hatagan unta og pagdasig kining mao nga mga tawo sa pagpahigayon sa buluhaton sa ebanghelisasyon nga gidugtong sa kinabuhi sa shrine.

Categories Church, GSK, News/Events, Pastoral Letter | Tags: | Posted on July 3, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M