Catechesis on the Church: The Church Witnesses to Gospel Hope

Posted by: Fr. Marvin | July 4th, 2014

Catechesis on the Church: The Church Witnesses to Gospel Hope

The Church, a witness to the life of Christ and in Christ, is also a witness of hope, of that Gospel hope which finds its source in Christ.
It is primarily a question of hope for eternal life. This hope corresponds to the desire for immortality which the human person has in his heart in virtue of the soul’s spiritual nature.
The Church preaches that earthly life is the “passing” to another life, to life in God, where “there shall be no more death” (Rev 21,4).
It is a question of hope for happiness in God. We are all called to this happiness, as the command of Christ reveals, “Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature” (Mk 16,15). On another occasion Jesus assured his disciples that “in my Father’s house there are many dwelling.”
It is a question of hope in being with Christ “in the Father’s house” after death. It is a true and proper resurrection of the body, with the full reintegration of individual persons into the new life of heaven, and not a reincarnation understood as a return to life on the same earth in different bodies.
In the revelation which Christ preached and to which the Church gives witness the hope of resurrection is placed in the context of “a new heaven and a new earth” (Rev 21,1), in which the “new life” which men share with the incarnate Word will find its full realization.
If the Church gives witness to this hope – hope for eternal life, for the resurrection of the body, for eternal happiness in God she does so as an echo of Christ himself who is the source and basis of this hope: “Christ Jesus our hope”, the Apostle says (1 Tim 1,1).
The prophecy of hope, then, is based on Christ, and on him depends the simultaneous growth of “new life” in him and of hope in “eternal life.”
Although the hope which comes from Christ has its ultimate goal beyond all temporal limits, it nevertheless permeates the life of Christians in time. Hope is a gift of the Holy Spirit, the Spirit of Christ, because of whom the human person even now lives in eternity, he lives in Christ as a sharer in the eternal life which the Son receives from the Father and gives to his disciples (cf. Jn 5,26; 6,54-57; 10,28; 17,2).
The Church is a witness to this hope. She proclaims it and brings it as a gift to individuals who accept Christ and live in him, and to the whole of mankind and all peoples, to whom she must and wants to make known the “Gospel of the kingdom” (Mt 24,14).

Katekesis Mahitungod sa Simbahan: Ang Simbahan Nagsaksi sa Paglaom nga Ebanghelikanhon

Ang Simbahan, usa ka saksi sa kinabuhi ni Kristo ug dinha kang Kristo, saksi usab sa paglaom, nianang ebanghelikanhon nga paglaom nga nagkaplag sa iyang tinobdan dinha kang Kristo.
Nag-una kini nga butang sa paglaom alang sa kinabuhi nga tunhay. Nagtubag kini sa pangandoy sa kinabuhi nga walay kataposan nga ang tawo naghupot dinha sa iyang kasingkasing sa gahom sa kinaiya nga espirituhanon sa kalag.
Ang Simbahan nagwali nga ang kinabuhi nga yutan-on usa ka “lumalabay” ngadto sa lain nga kinabuhi, ngadto sa kinabuhi diha sa Dios, diin “wala nay kamatayon” (Gip 21,4).
Butang kini sa paglaom sa kalipay dinha sa Dios. Gitawag kita niining mao nga kalipay, sa gipadayag sa sugo ni Kristo,”Panglakaw kamo sa tibuok kalibotan ug isangyaw kining Maayong Balita ngadto sa tanang mga tawo” (Mc 16,15). Sa lain nga higayon nipasalig si Jesus nga “sa balay sa akong Amahan, anaay daghang mga lawak.”
Butang kini sa paglaom sa pagpuyo uban ni Kristo “sa balay sa Amahan” human sa kamatayon. Matuod kini ug takdo nga pagka banhaw sa lawas, uban sa hingpit nga pagkatibuok pag-usab sa matag tawo ngadto sa bag-o nga kinabuhi didto sa langit, ug dili usa ka pagbaton og lain nga unod nga gisabot og pagbalik ngadto sa kinabuhi sa mao gihapon nga yuta sa lain nga mga lawas.
Sa gipadayag nga giwali ni Kristo ug nga niini naghatag og saksi ang Simbahan ang paglaom sa pagkabanhaw gipahamutang sa nag-alirong nga kahimtang sa usa ka “bag-ong langit ug bag-ong yuta” (Gip 21,1), diin ang “bag-ong kinabuhi” nga ginaambit sa mga tawo uban sa Pulong nga Nahimong Tawo magkaplag sa hingpit nga pagkapahigayon niini.
Kon ang Simbahan naghatag og saksi niining mao nga paglaom – paglaom sa kinabuhi nga tunhay, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kalipay nga walay kataposan dinha sa Dios, iya kini nga gihimo isip lanog ni Kristo mismo nga mao ang tinobdan ug panukaran niining paglaoma: “Cristo Jesus nga atong paglaom”, (1 Tim 1,1).
Mao nga ang panagna sa paglaom gipanukad kang Kristo, ug diha kaniya nag-agad ang pagdungan pagtubo sa “bag-o nga kinabuhi” dinha kaniya ug sa paglaom sa “kinabuhi nga tunhay.”
Bisan og ang paglaom nga naggikan kang Kristo anaay kaulahian nga tumong latas sa mga utlanan sa panahon, bisan pa nagtuhop kini sa kinabuhi sa mga Kristiyanos sulod sa panahon. Ang paglaom usa ka gasa sa Espiritu Santo, ang Espiritu ni Kristo, nga tungod kaniya ang tawo bisan karon nagapuyo sa kinabuhi nga walay kataposan, nagapuyo siya dinha kang Kristo isip usa ka nagaambit sa kinabuhi nga tunhay nga gidawat sa Anak gikan sa Amahan ug gihatag ngadto sa iyang mga manununod.
Ang Simbahan usa ka saksi niinng maong paglaom. Nagsangyaw ug nagdala siya niini isip usa ka gasa ngadto sa tinagsa nga nagdawat ug nagpuyo dinha kang Kisto, ug sa tibuok katawhan ug sa tanan, nga ngadto kanila kinahanglan maglakaw ug buot siya nga magpahibalo sa “Ebanghelyo sa gingharian” (Mt 24,14).

Categories Church, GSK, News/Events | Tags: , | Posted on July 4, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M