Pope Francis to the Faithful: ‘Bother Your Pastors’

Posted by: Fr. Marvin | June 2nd, 2014

Pope Francis to the Faithful: ‘Bother Your Pastors’

During his Regina Caeli address Sunday, May 11, 2014, Pope Francis spoke of the role of the priest as pastor and “shepherd,” to his community, and how a priest figuratively serves as a “cow” providing nourishment to its “calves.”
Acknowledging that today, “many people propose themselves as ‘shepherds’ of our lives,” Francis stressed that this role only belongs to Christ, “the true Shepherd,” who “gives us life in abundance.”
“Have faith in the Lord who guides us,” Francis said. “But He does not only guide us,” he added, “he accompanies us, he journeys with us.”
He called Christians to listen with a mind and heart “open to His Word,” which will enable them to do three things: nourish their faith, enlighten their consciences, and follow the teachings of the Gospel.
The Pontiff invited those present to pray for all pastors of the Church that they can remain faithful to the Lord, as “wise and enlightened guides of the people” that God entrusted to them.
To show how God’s people must “help the shepherd,” he used an analogy about cows and calves given by one of the first Church fathers, Saint Caesarius of Arles: “When the calf is hungry, he goes to the cow, to the mother, to get milk. The cow, however, does not immediately give it to him: it seems that she is keeping it for herself,” he said. “And what does the calf do? He knocks against the cow’s udder with his head so that the milk comes out.”
“It is a beautiful image!” said the Argentine Pontiff.
Directing the faithful to not be bashful, Francis said: “You too must be like this with the shepherds. Always knock at their door, at their heart, so that they give you the milk of doctrine, the milk of grace and the milk of leadership.”
Turning to a shepherd’s role, Pope Francis said that to imitate Jesus, each has to go before his people to “point the way,” to “keep their hope vibrant,” and to “simply be in their midst with his unassuming and merciful presence.” At other times, he said, they will have to “walk after them, helping those who lag behind.”
“May all shepherds be like this!” he said, again urging the faithful to “bother” their pastors.
Reminding those present it was World Day of Prayer for Vocations, he prayed that young people hear the voice of the Lord, which “is always threatened with being drowned out by many other voices. …Every vocation requires in each case an exodus out of ourselves to center our existence on Christ,” Pope Francis said.

Papa Francisco: ‘Hasola ang inyong mga Magbalantay’

Sa iyang pamulong sa Regina Caeli sa Mayo 11, 2014, si Papa Francisco nihisgot bahin sa papel sa pari isip pastor ug “Magbalantay,” sa iyang katiligoman, ug unsaon sa pari sa panagwayanon nga pag-alagad sama sa usa ka “baka” nga magpakaon sa iyang mga “nati.”
Pag-ila nga karong mga panahona, “daghang mga tawo nagsugyot sa ilang kaugalingn pagka ‘magbalantay’ sa atong mga kinabuhi,” si Papa Francisco niingon nga kini iyaha ni Kristo, “matuod nga Magbalantay,’ nga nagpabuhi kanato.”
“Pagbaton kamo og pagtuo sa Ginuo nga nagtultol kanato,” matod ni Papa Francisco. “Dili lamang siya nagtultol kanato, nag-uban siya kanato, nagpanaw siya uban kanato.”
Nitawag siya sa mga Kristiyanos pagpamati uba’g salabotan ug kasingkasing “bukas sa Iyang Pulong,” nga magpapahimo kanila og tulo ka butang: paghimsog sa pagtuo, paglamdag sa mga tanlag, ug pagsunod sa mga gitudlo diha sa Ebanghelyo.
Ang Santo Papa nidapit sa mga naminaw pag-ampo alang sa tanan nga mga pastor sa Simbahan aron magpabilin sila nga matinud-anon sa Ginuo isip “mga maalamaon ug nalamdagan nga mga tigtultol sa mga tawo” nga gitugyan kanila sa Dios.
Pagpakita unsaon sa katawhan sa Dios “pagtabang sa pastor,” gigamit niya ang kasusama bahin sa mga baka ug mga nati nga gigamit sa usa sa mga amahan sa Simbahan, si San Caesareo sa Arles: “Diha nga ang nati gigutom muadto kini sa baka, sa inahan, pagkuha og gatas. Apan ang baka dili dayon muhatag niini; mora og iya kini nga gigahin alang sa kaugalingon lamang,” niingon siya. “Ug unsa may buhaton sa nati? Dumbolan niini sa iyang ulo ang soso sa baka aron ang gatas mugawas.”
“Nindot kini nga larawan!” niingon ang Santo Papa.
Pagpatultol sa mga matuuhon nga dili maikugon, si Papa Francisco niingon: “Kinahanglan sama kamo niini sa inyong mga magbalantay. Kanunay nga magtuktok sa ilang pultahan, sa ilang kasingkasing, aron maghatag sila kaninyo sa gatas sa pagtulon-an, sa gatas sa grasya ug sa gatas sa pagdumala.”
Pagpunting ngadto sa papel sa magbalantay, niingon si Papa Francisco nga pag-awat kang Jesus, matag usa kinahanglan muadto sa mga tawo “pagtudlo sa dalan, pagpapalagsik sa ilang paglaom,” ug “yano lamang pagpaanaa kanila nga mapaubsanon ug manggiluy-on.” Sa laing mga higayon, “mag-uban sila kanila sa paglakaw, mag-agak sa nabiyaan.”
“Hinaot pa unta nga tanang magbalantay sama niini!” Ug nibalik pag-awhag sa mga matuuhon pag-ampo alang kanila.
Pagpahinumdom sa naminaw nga kadto ang Pangkalibotan nga Adlaw Pag-ampo alang sa mga Bokasyon, niampo siya nga mga batan-on maminaw sa tawag sa Ginuo, nga “kanunay gihadla nga malumos sa daghang mga tingog. … Matag bokasyon nagkinahanglan sa paggawas sa kaugalingon ug sulod sa pagkabuhi diha ni Kristo, niingon si Papa Francisco.

Categories Church, GSK, News/Events | Tags: | Posted on June 2, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M