Catechesis on the Church 32 The Church Witnesses to Gospel Hope

Posted by: Fr. Marvin | June 9th, 2014

Catechesis on the Church 32 The Church Witnesses to Gospel Hope

The Church, a witness to the life of Christ and in Christ, is also a witness of hope, of that Gospel hope which finds its source in Christ.
It is primarily a question of hope for eternal life. This hope corresponds to the desire for immortality which the human person has in his heart in virtue of the soul’s spiritual nature.
The Church preaches that earthly life is the “passing” to another life, to life in God, where “there shall be no more death” (Rev 21,4).
It is a question of hope for happiness in God. We are all called to this happiness, as the command of Christ reveals, “Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature” (Mk 16,15). On another occasion Jesus assured his disciples that “in my Father’s house there are many dwelling.”
It is a question of hope in being with Christ “in the Father’s house” after death. It is a true and proper resurrection of the body, with the full reintegration of individual persons into the new life of heaven, and not a reincarnation understood as a return to life on the same earth in different bodies.
In the revelation which Christ preached and to which the Church gives witness the hope of resurrection is placed in the context of “a new heaven and a new earth” (Rev 21,1), in which the “new life” which men share with the incarnate Word will find its full realization.
If the Church gives witness to this hope – hope for eternal life, for the resurrection of the body, for eternal happiness in God she does so as an echo of Christ himself who is the source and basis of this hope: “Christ Jesus our hope”, the Apostle says (1 Tim 1,1).
The prophecy of hope, then, is based on Christ, and on him depends the simultaneous growth of “new life” in him and of hope in “eternal life.”
Although the hope which comes from Christ has its ultimate goal beyond all temporal limits, it nevertheless permeates the life of Christians in time. Hope is a gift of the Holy Spirit, the Spirit of Christ, because of whom the human person even now lives in eternity, he lives in Christ as a sharer in the eternal life which the Son receives from the Father and gives to his disciples (cf. Jn 5,26; 6,54-57; 10,28; 17,2).
The Church is a witness to this hope. She proclaims it and brings it as a gift to individuals who accept Christ and live in him, and to the whole of mankind and all peoples, to whom she must and wants to make known the “Gospel of the kingdom” (Mt 24,14), according to Christ’s will.

Ang Simbahan Isip Saksi sa Paglaom nga Ebanghelikanhon

Ang Simbahan, usa ka saksi sa kinabuhi ni Kristo, saksi usab sa paglaom, nianang paglaom nga ebanghelikanhon kansang sinugdanan mao si Kristo.
Nag-una kini nga butang sa paglaom sa kinabuhi nga tunhay. Kining mao nga paglaom takdo sa pangandoy sa pagka walay kamatayon nga gibatonan sa tawo sa iya nga kasingkasing tungod sa espirituhanon nga kinaiya sa kalag.
Ang Simbahan nagwali nga ang yutan-on nga kinabuhi “mulabay” ngadto sa lain nga kinabuhi diha sa Dios, diin “wala nay kamatayon” (Gip 21,4).
Butang kini og paglaom sa kalipay dinha sa Dios. Tanan kita gitawag ngadto niining mao nga kalipay, sa gipadayag sa sugo ni Kristo, “Panglakaw kamo sa tibuok kalibotan ug isangyaw kining Maayong Balita ngadto sa tanang mga tawo” (Mk 16,15). Sa laing bahin gipalaom ni Jesus ang iyang mga tinon-an nga “Sa balay sa akong Amahan adunay daghang lawak.”
Butang kini og paglaom sa pag-uban kang Kristo sa “balay sa Amahan” human sa kamatayon. Usa kini ka tinuod ug takdo nga pagkabanhaw sa lawas, uban og hingpit nga paghiusa pag-usab sa tinagsa nga tawo ngadto sa kinabuhi sa langit, ug dili usa ka pagbaton pag-usab og unod nga gisabot nga usa ka pagbalik sa mao gihapon nga yuta sa lain nga mga lawas.
Sa pagpadayag nga giwali ni Kristo ug nga gihatagan og saksi sa Simbahan ang paglaom sa pagkabanhaw gipahamutang sa nag-alirong nga kahimtang “sa usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta” (Gip 21,1), diin ang “bag-ong kinabuhi” nga giambit sa tawo sa Pulong nga Nahimong Unod mahingpit.
Kon ang Simbahan naghatag og saksi niining maong paglaom – paglaom sa kinabuhi nga tunhay, sa pagkabanhaw sa lawas, sa tunhay nga kalipay diha sa Dios iya kini nga gihimo isip lanog ni Kristo mismo nga mao ang tinobdan ug sukaranan niini: “Cristo Jesus nga atong paglaom” (1 Tim 1,1).
Mao nga ang panagna sa paglaom gipanukad kang Kristo, ug kaniya nag-agad ang dungan pagtubo sa “bag-ong kinabuhi” diha kaniya ug ang paglaom sa “kinabuhi nga tunhay.”
Bisan og ang kaulahian nga tumong sa paglaom nga naggikan kang Kristo naglatas sa tanang utlanan sa panahon, nagtuhop kini sa kinabuhi sa mga Kristiyanos diha sa panahon. Ang paglaom gasa sa Espiritu Santo, ang Espiritu ni Kristo, nga tungod kaniya ang tawo bisan karon nagpuyo na sa katunhay, nagpuyo siya diha ni Kristo sa tunhayng kinabuhi nga gidawat sa Anak gikan sa Amahan ug gihatag ngadto sa mga manununod (cf. Jn 5,26; 6,54-57; 10,28; 17,2).
Ang Simbahan usa ka saksi niining mao nga paglaom. Nagsangyaw siya ug nagdala niini isip gasa sa mga tawo nga nagdawat kang Kristo ug nagpuyo diha kaniya, ug sa tibuok katawhan, nga ngadto niini kinahanglan niya ug buot niya nga ipahibalo “ang Ebanghelyo sa gingharian” (Mt 24,14), nunot sa kabubut-on ni Kristo.

Categories Church, GSK, News/Events | Tags: , , | Posted on June 9, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M