Christ Made Marriage a Sacrament

Posted by: Fr. Marvin | May 22nd, 2014

Christ Made Marriage a Sacrament

The Church is a “priestly community,” whose “sacred and organic nature” is realized through the sacraments, among which a special place must be given to Matrimony.
“In virtue of the sacrament of Matrimony by which they signify and share (cf. Eph 5,32) the mystery of the unity and faithful love between Christ and the Church, Christian married couples help one another to attain holiness” (LG, n. 11).
In Christian marriage the common priesthood of the faithful is exercised in a remarkable way, because the married couple themselves are the ministers of the sacrament.
The human act by which the partners mutually surrender themselves to each other is raised to the dignity of a sacrament. The couple administer the sacrament to one another by their mutual consent.
The man and woman’s consent is a statement of their personality and an expression of mutual love.
Through the sacrament Christian married couples “signify and share (cf. Eph 5,32) the mystery of the unity and faithful love between Christ and the Church” (LG, n. 11).
Through the sacrament they receive the strength to fulfill their marital and family duties, and to advance in mutual holiness.
The sacrament of Matrimony is oriented toward fruitfulness. It is an inclination which is inborn in human nature. “By its very nature marriage and married love is ordered to the procreation and education of the offspring and it is in them that it finds its crowning glory” (GS, n. 48).
The sacrament provides the spiritual strength of faith, love and generosity for fulfilling the duty of procreating and rearing offspring.
“In what might be regarded as the domestic Church, the parents, by word and example, are the first heralds of the faith with regard to their children” (LG, n. 11).
Christian education is the most beautiful gift which parents can give their children, and it is the highest and truest sign of their love. It requires a sincere and consistent faith, and a life led in faith.
Marital union, “as a mutual giving of two persons, and the good of the children demand total fidelity from the spouses and require an unbreakable unity between them” (GS, n. 48).

Si Kristo Nihimo sa Kaminyuon nga Usa ka Sakramento

Ang Simbahan usa ka “parianon nga katiligoman,” kansang “balaan ug gambalaynon nga kinaiya” ginapahigayon pinaagi isa mga sakramento, nga niini usa ka pinatuyo nga dapit kinahanglan igahin ngadto sa Kaminyuon.
“Sa gahom sa sakramento sa Kaminyuon nga niini ila nga giilhanan ug giambit (cf. Ef 5,32) ang misteryo sa kahiusahon ug kamatinud-anon nga gugma tali ni Kristo ug sa Simbahan, ang mga kapikas nga Kristuhanon nga mga minyo nag-isigtabang pagkab-ot og kabalaan” (LG, n. 11).
Dinha sa Kristuhanon nga kaminyuon ang gipanagsalohan nga pagkapari sa mga matuuhon ginabansay sa usa ka malatngunon nga paagi, kay ang mga minyo nga mga kapikas mismo mao man ang mga ministro sa sakramento.
Ang lihok nga tawhanon nga niini ang mga kapikas nag-isighatag sa ilang kaugalingon sa usa’g-usa giisa ngadto sa kahalangdon sa usa ka sakramento. Ang mga kapikas mao ang nagdumala sa sakramento sa ngadto usa’g-usa pinaagi sa ilang isigpagtangdo.
Ang pagtangdo sa lalake ug sa babaye usa ka pamahayag sa ilang pagkatawo ug usa ka pagpadayag sa pag-isighigugmaay.
Pinaagi sa sakramento ang Kristuhanon nga mga kapikas nga minyo “nagtimaan ug nag-ambit (cf. Ef 5,32) sa misteryo sa pagkausa ug pagkamatinud-anon sa gugma ni Kristo ug sa Simbahan” (LG, n. 11).
Pinaagi sa sakramento gidawat nila ang kusog sa pagtuman sa ilang mga kaakohan sa kaminyuon ug sa banay, ug sa pag-uswag dinha sa pag-isigpabalaan.
Ang sakramento sa Kaminyuon gipunting ngadto sa pagka matinud-anon. Usa kini ka kahilig nga gipadangat sa kinaiyahan gikan sa pagkatawo. “Sa kinaiya mismo niini ang kaminyuon ug ang gugma sa mga minyo gipunting ngadto sa pagpaanak ug pagtudlo sa mga liwat ug dinha kanila ang kaminyuon nagkaplag sa himaya isip purungpurong” (GS, n. 48).
Ang sakramento nagtanyag og espirituhanon nga kusog sa pagtuo, gugma ug kamanggihatagon alang sa pagtuman sa kaakohan sa pagpaliwat ug pagmatuto sa liwat.
“Sa maingon o malantaw nga Simbahan sa Panimalay, ang mga ginikanan, pinaagi sa pulong ug panig-ingnan, mao ang una nga mga tigbaniog sa pagtuo sa kabahin sa ilang mga anak” (LG, n. 11).
Ang Kristuhanon nga pagtudlo mao ang pinakanindot nga gasa nga mahatag sa mga ginikanan ngadto sa mga anak, ug kini ang pinakatinuod nga timaan sa ilang gugma. Nangayo kini og matinud-anon ug masinundanon nga pagtuo, kinabuhi sa pagtuo.
Ang panaghiusa nga minyo, “isip usa ka pag-isighatagay sa duha ka tawo, ug ang kaayohan sa mga anak nangayo og hingpit nga kamatinud-anon sa mga kapikas ug dili mabugto nga kahiusahan nilang duha” (GS, n. 48).

Categories GSK, News/Events, Pastoral Letter | Tags: , , | Posted on May 22, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M