Ang Flores ug ang Santacruzan

Posted by: Mai | May 30th, 2014

Ang Flores ug ang Santacruzan

Ang Flores, gikan sa kinatsila o “mga bulak” nga ginganlan usab og Flores de Mayo (Mga Bulak sa Mayo), Flores de Maria (Mga Bulak ni Maria) nagpunting sa Pangilin sa mga Bulak nga gisaulog sa Bulan sa Mayo pahinungod sa Birhen Maria.
Kining mao nga naandan nisugod human imantala ang tuohan gyod nga pagtulon-an sa Pagkapanamkon nga Walay Buling ni Maria (1854) ug human ipatik ang hubad ni Padre Mariano Sevilla sa kinatsila debosyon Mga Bulak Pahinungod kang Maria sa 1867.
Relihiyuso ug makisaysayanon nga pasundayag, ang Santacruzan ginasaulog sa daghan nga mga dakbayan, lungsod, ug gani gagmay nga mga baranggay sa tibuok Pilipinas sa bulan sa Mayo. Kini ang pinaka colorful sa mga pangilin sa Mayo sa Pilipinas nga naglarawan sa pagkakaplag sa Balaan nga Krus sa Mayo 3 ni Rayna Elena, inahan ni Constantino ang Bantogan. Daghang mga artista sa puting tabil ug sa telebisyon muapil sa kalihokan isip mga sagalas (kinatsila sa mga dalagita) ug mga mga mag-uban kanila.
Kabahin sa kasaulogan ang pagpangita sa Balaan nga Krus ni Rayna Elena ug sa iyang anak, ang bag-ohay nga nakabig nga si Emperador Constantino. Ang pagpangita sa krus nahimo nga usa ka moro-moro nga giubanan og mga asoy sa mga panaggubat tali sa mga sundalo sa Emperador ug lainlain nga mga kaaway. Human sa pagkakaplag sa Balaan nga Krus, may malipayon nga pagsaulog sa pagpasalamat, apil na ang Santacruzan.
Una nga gipasiugdahan panahon sa mga katsila, kini nahimo na nga kabahin sa mga tradisyon sa mga Pilipino nga naglambigit sa mga batan-on, sa gugma ug sa pagpangulitawo.

Ang mabulukon nga pasundayag gihan-ay sa musunod nga paagi:

1. Matusalem – duna siyay bungot, nabakô sa katigulang na kaayo, nagsakay og kalesa ug nabanga sa pagluto og pipila ka lugas nga yuta sa baybay. Usa niya ka pagpahinumdom nga ang magsilak mahimo nga abog sama sa iyang giluto.
2. Reyna Abanderada – batan-on nga dalaga nga nagsul-ob og taas nga sapot nga pula ug nagdala og bandera nga tuloy kilid. Kini siya naglarawan sa pag-abot sa Kristiyanismo sa Pilipinas.
3. Reyna Aetas – naglarawan sa kahimtang sa katawhan sa nasod sa wala pa ang Kristiyanismo. Kini ang kahimtang sa wala pa makabig nga mga pagano nga mga Pilipino.
4. Reyna Mora – naglarawan sa nag-una nga relihiyon sa wala pa ang Kristiyanismo.
5. Reyna Fe – nag-ilhanan sa mithi sa pagtuo – ang una nga mithi nga teolohikanhon. Nagdala siya og krus.
6. Reyna Esperanza – nag-ilhanan sa mithi sa paglaom – ang ikaduha nga teolohikanhon nga mithi. Nagdala siya og ankla.
7. Reyna Caridad – nag-ilhanan sa gugma nga manggihatagon – ang ikatulo nga mithi nga teolohikanhon. Nagdala siya og kasingkasing.
8. Reyna Abogada – manlalaban sa mga kabos ug mga dinaugdaog. Nagsul-ob siya og sapot ug kalo nga panggraduwar ug nagdala og usa ka dako nga libro.
9. Reyna Sentenciada – ang mga daot niya nga mga kamot gigapos og pisi, nag-ilhanan siya sa mga gisilotan nga mga walay sala. Giubanan siya og duha ka mga sundalo nga Romanhon.
10. Reyna Justicia – naglawas sa “salamain sa kaangayan”, nagdala siya og timbangan sa kaangayan ug espada.
11. Reyna Judith – naglarawan kang Judith nga miluwas sa iyang dakbayan gikan sa mga taga Assyria human niya punggoti sa ulo si Holofernes. Nagdala siya sa ulo sa gipunggotan nga tawo sa usa ka kamot ug sa pikas usa ka espada.
12. Reyna Sheba – nga miduaw sa nabantog nga si Hari Solomon ug nadani pag-ayo sa kaalam, gahom ug mga bahandi niini. Nagdala siya og sudlanan og mga alahas.
13. Reyna Esther – ang biblikanahon nga Judiyo nga babaye nga miluwas sa mga katagilungsod sa kamatayon ug sa pagkagun-ob pagdangop niya kang Hari Xerxes. Nagdala siya og sceptro.
14. Samaritana – ang babaye nga gipakighinabi ni Kristo dinha sa atabay. Nagpas-an siya og bangâ.
15. Veronica – ang babaye nga mipahid sa nawong ni Jesus. Nagdala og bandana nga gipatikan og tulo ka mga nawong ni Jesus.
16. Tres Marias: Maria Magdalena – nagdala og botelya sa agua;
Maria Juana – nagdala og panyo;
Maria, inahan ni Santiago – nagdala og botelya sa lana.
17. Marianhon nga mga titulo- nagsaulog sa mga titulo sa Birhen Maria.
a. A-v-e–M-a-r-i-a — gilawas sa walo ka mga bata nga babaye nga tanan nagsul-ob og puti, uban og mga pako sama og mga anghel. Matag usa nagdala og letra nga naghingpit sa pulong “AVE MARIA.”
b. Divina pastora (Diosnon nga Magbalantay nga Babaye) – nagdala og sungkod sa magbalantay.
c. Reyna de las Estrellas (Rayna sa mga Bituon) – nagdala og usa ka panglabtik nga may bituon.
d. Rosa Mystica – nagdala og pungpong sa mga rosas.
e. Reyna Paz (Rayna sa Kalinaw) – nagdala siya og ilhanan sa kalinaw.
f. Reyna de los Propetas – nagdala og botelya pagsukod sa oras.
g. Reyna del Cielo (Rayna sa Langit) nagdala og bulak. Gituparan og duha ka mga anghel.
h. Reyna de las Virgines – nagdala og rosaryohan ug gituparan og duha ka gagmay nga mga anghel.
i. Reyna de las Flores (Rayna sa mga Bulak) – nagdala og usa ka pungpong sa mga bulak.
18. Reyna Elena (Rayna Helena) – ang gituohan nga nakakaplag sa matuod nga Krus, nga gilarawan sa gamay nga krus nga iyang gidala. Gituparan siya sa iyang anak, si Prinsipe Konstantino.
19. Obispo Macario nga nagdul-ob og inobispo. Si Obispo Macario mao ang mipahinungod sa Simbahan sa Balaan nga Lubnganan sa Septiembre 14, nga sukad niadto gisaulog na nga ang Pangilin sa Kadaogan sa Krus.
Ang prosesyon sundan og pagtugtog sa rondalla, nga nagtokar ug nag-awit sa “Maghimaya Ka, Maria”. Ang mga deboto nga nag-uban sa prosesyon nagdala og mga kandela ug nanag-awit sa pag-ampo.

Dios Te Salve (Maghimaya ka)
Maghimaya ka, Maria, napunô ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Jesus.
Aron ang Santacruzan labaw ka paabuton ug hangupon, ang napili nga Reina Elena dili ipahibalo hangtod sa adlaw sa pasundayag aron makuratan ang mga tawo. Gihangyo nga ang mga lalake nga manambong magbarong ug ang mga babaye magsul-ob of mga pangpilipino, kon anaa.
Sa pagsubay sa pasundayag sa kadlanan, ang mga debotos nga nag-uban nga nagbitbit og mga kandela, musabat sa rosaryo, nobena ug mga awit sa pagdayeg. Kasagaran, human sa Misa, ang tigpasiugda mudalit og painit.
Ang bili sa Flores de Mayo anaa sa kamatuod nga kini magbantok sa panumdoman sa mga bata. Kon walay panumdoman dili kita mabuhi; kon waly panumdoman dili kita makahigugma; kon walay panumdoman dili kita makapadayon dinha sa pagtuo.

Categories Church, GSK, News/Events | Tags: , | Posted on May 30, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M