Letter of the Archbishop on Confession (Sulat sa Arsobispo Mahitungod sa Pagkumpisal)

Posted by: Mai | April 21st, 2014

Letter of the Archbishop on Confession

Let us reflect on what happens spiritually during the sacrament of confession. The repentant sinner is “justified, forgiven and sanctified,” thanks to the divine mercy, which is the “only adequate response” to mankind’s need for the infinite, he said. The forgiveness of sins has a direct impact on efforts to spread the Gospel, the Pope once explained, pointing out that only those “who allow themselves to be profoundly renewed by divine grace can internalize and therefore announce the novelty of the Gospel.”
Some feel they have no need to confess sins to a priest. Yet, no personal interpretation of the Scripture trumps 2000 years of constant, unchanging teaching, mindful of the authority given the Church. There really is a Scriptural basis for the Sacrament of Reconciliation and the Church Fathers spoke on the subject.
It must be emphasized that nothing is more personal and intimate than this sacrament, in which the sinner stands alone before God with his sin, repentance and trust. No one can repent in his place or ask forgiveness in his name.
There is a certain solitude of the sinner in his sin, and this can be seen dramatically represented in Cain with sin ‘lying in wait at the door,’ as Genesis says so effectively, and with the distinctive mark on his forehead; in David, admonished by the prophet Nathan; or in the prodigal son when he realizes the condition to which he has reduced himself by staying away from his father and decides to return to him.
Everything takes place between the individual alone and God. But at the same time one cannot deny the social nature of this sacrament, in which the whole church-militant, suffering and glorious in heaven comes to the aid of the penitent and welcomes him again into her bosom, especially as it was the whole church which had been offended and wounded by his sin.
As the minister of penance, the priest by virtue of his sacred office appears as the witness and representative of this ecclesial nature of the sacrament. The forgiven penitent is reconciled with himself in his inmost being, where he regains his own true identity. He is reconciled with his brethren whom he has in some way attacked and wounded. He is reconciled with the church. He is reconciled with all creation.
Back in 2002, in his Apostolic Letter, Misericordia Dei, Pope John Paul II explained why communal penance services alone, cannot be a substitute for individual Confession. Those services are good for helping people to reflect, but if one finds grave sin, they ought to take advantage of the individual confessions that usually follow.

Sulat sa Arsobispo Mahitungod sa Pagkumpisal

Mamalandong kita unsa ang espirituhanon nga mahitabo diha sa sakramento sa pagkumpisal. Ang nagbasol nga makasasala “gipakamatarong, gipasaylo, ug gibalaan,” salamat sa kaluoy sa Dios, ang “bugtong igo nga tubag” sa panginahanglan sa katawhan sa katunhayan, niingon siya. Ang pagpasaylo sa mga sala diritso nga maggamhan sa mga paningkamot pagsangyaw sa Ebanghelyo, nipatin-aw kausa ang Santo Papa, pinunting nga sila lamang “kinsa nagpatugot nga lawom nga mabag-o sa grasya sa Dios ang makapatidlom ug sa ingon makasangyaw sa kabag-o dinha sa Ebanghelyo.”
Pipila nagaisip nga dili kinahanglan mangumpisal sila sa pari. Apan walay kinaugalingon nga paghubad sa Kasulatan makabuntog sa 2000 ka katuigan sa kanunayon, dili mausab nga pagtudlo, pag-isip sa gahom nga gihatag sa Simbahan. Anaa gyoy panukaran gikan sa Biblia sa Sakramento sa Pakighiuli ug ang mga Amahan sa Simbhan naghisgot niini.
Kinahanglan ihinungdanon nga walay labaw ka personal ug ka suod kay niining mao nga sakramento, diin ang makasasala nagabarog atubangan sa Dios uban sa iyang sala, pagbasol ug pagsalig. Walay makabasol alang kaniya o makapangayo og pasaylo sa iya nga ngalan.
Anaay piho nga pag-inusara sa makasasala sa iyang sala, ug kini dramatikanhon nga gilawas dinha ni Cain sa sala nga ‘nag-atang’ kaniya sa may pultahan sa maayong pagkasaysay sa Genesis, ug uban sa makapaila nga patik sa iyang agtang; dinha kang David, nga gibadlong ni Propeta Nathan; o sa anak nga masupilon diha nga kaamgo giya sa mga kamatuod sa kahimtang nga gipahamtang sa kauglingon sa pagpalayo gikan sa amahan ug nihukom siya pagbalik ngadto kaniya.
Binugtong ang tanan nagpanghitabo tali sa tawo ug sa Dios. Apan sa samang higayon dili malimod ang pangkatilingbanon nga kahimtang niining mao nga sakramento, diin ang tibuok simbahan, ang sa yuta, ang sa Purgatoryo ug ang sa langit nag-adto sa penitente ug nagdawat niini pag-usab ngadto sa iyang sabakan, labi na tungod kay ang tibuok simbahan mao man ang gipakaulawan ug nasamdan sa iyang sala.
Isip ang alagad sa pakighiuli, ang pari sa gahom sa balaan niya nga katungdanan nagpakita isip ang saksi ug tiglawas niining mao nga simbahanon nga kahimtang sa sakramento. Ang gipasaylo nga penitente gipahiuli sa iyang kaugalingon diha sa kinasuloran diin nabawi niya ang kaugalingon niya nga tinuod nga pagkasiya. Gipahiuli siya sa iyang mga igsuon nga iyang gipakaulawan ug gisamdan. Gipahiuli siya sa simbahan. Gipahiuli siya sa kamugnaan.
Niadtong 2002, sa Apostolikanhon niyang Sulat, Ang Kaluoy sa Dios, si Papa Juan Pablo Dos nipatin-aw ngano nga ang katilingbanon nga pagsaulog sa penitensiya dili makailis sa kinaugalingon nga Pagkumpisal. Maayo kini aron pagtabang sa katawhan pagpamalandong apan kon dunay dako nga sala magpahimulos unta sila sa kinaugalingon nga kumpisal nga sagad musunod.

Categories Church, GSK, News/Events, Pastoral Letter | Tags: , | Posted on April 21, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M