Church as a Priestly and Sacramental Community as a Result of Baptism (Ang Simbahan Usa ka Parianon ug Sakramentuhanon nga Katiligoman Isip Sangputanan sa Bunyag)

Posted by: Mai | April 28th, 2014

Church as a Priestly and Sacramental Community as a Result of Baptismn

“The sacred nature and organic structure of the priestly community is brought into operation through the sacraments and the exercise of virtues” (LG, n. 11).
This means that the exercise of the universal priesthood is connected with the sacraments, which certainly play a fundamental role in Christian life. Sacramental worship has its natural continuation in the flourishing of Christian life.
Baptism is the sacrament which constitutes the human person as a member of the Church and thus brings him into the priestly community. Baptism brings us into the Church, the Body of Christ. This is an echo of St. Paul, who wrote, “In one Spirit we were all baptized into one body” (1 Cor 12,13).
Christian life does not simply begin with human dispositions, but with a sacrament endowed with divine efficacy. Baptism as a sacrament, i.e. as a visible sign of invisible grace, is the door through which God acts in the human soul – even in the soul of a newborn – to unite it to himself in Christ and the Church. Baptism is like a rebirth by which a child of man becomes a child of God!
Here we find the teaching of Jesus himself in his conversation with Nicodemus, “Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and Spirit” (Jn 3,5).
It is a question of the new life by which we become children of God in the sense intended by the Gospel, it is Christ who shares with believers his divine Sonship through Baptism.
In this sacrament, the spiritual birth to new life which is the result of the redeeming incarnation takes place, the sacrament enables human beings to live the same life of the risen Christ.
Baptism means being personally united to the paschal mystery of Jesus, the one priestly sacrifice which is truly perfect and pleasing to God. As a result of this union every baptized person is able to make his entire life a priestly offering united to that of Christ (cf. Rom 12,1; 1 Pt 2,4-5).
In addition to the life-giving and sanctifying grace of the Spirit, one also receives in Baptism the impress of a seal which is called the character about which the Apostle says to Christians, “You were sealed with the promised Holy Spirit” (Eph 1,13; cf. 4,30; 2 Cor 1,22)
The character is a sign of belonging, the baptized person, in fact, becomes the property of Christ, the property of God, and in this belonging his fundamental and definitive holiness is put into effect.

Ang Simbahan Usa ka Parianon ug Sakramentuhanon nga Katiligoman Isip Sangputanan sa Bunyag

“Ang balaan nga kinaiya ug gambalay sa parianon nga katiligoman gipapalihok pinaagi sa mga sakramento ug sa pagpahigayon sa mga diwa” (LG, n. 11).
Kini nagpasabot nga ang bansay sa pangtanan nga pagkapari dugtong ngadto sa mga sakramento, nga tin-aw gyod nga naghimo og usa ka sukaranan nga bahin dinha sa kinabuhi nga Kristuhanon. Pagsimba nga sakramentuhanon sa kinaiya niini paingon sa pagpamulak sa kinabuhi nga Kristuhanon.
Ang Bunyag mao ang sakramento nga naghimo sa tawo nga usa ka sakop sa Simbahan ug sa ingon nagdala kaniya ngadto sa parianon nga katiligoman. Ang Bunyag nagdala kanato ngadto sa Simbahan, ang Lawas ni Kristo. Lanog kini sa gisulat ni San Pablo, “gibunyagan diha sa usa ka lawas … kitang tanan sa usa ka Espiritu” (1 Cor 12,13).
Ang Kristuhanon nga kinabuhi dili lamang yano nga nagsugod sa mga gimbot-an sa tawo, kondili pinaagi og usa ka sakramento nga gihatagan sa Dios og kamasangputon. Ang Bunyag usa ka sakramento, makita nga timaan sa dili makita nga grasya, mao ang pultahan paglihok sa Dios sulod sa kalag sa tawo – bisan sa bag-ong nahimugso – paghiusa niini ngadto kaniya diha ni Kristo ug sa Simbahan. Ang Bunyag sama og usa ka pagkatawo pag-usab pagkahimo nga anak sa Dios!
Dinhi makita nato ang gitudlo ni Jesus sa pakighinabi niya kang Nicodemo, “Sultihan ko ikaw: walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu” (Jn 3,5).
Mahitungod kini sa bag-o nga kinabuhi nga pinaagi niini kita nangahimo nga mga anak sa Dios sa gitinguha sa Ebanghelyo sa pagsabot, si Kristo mao ang nagpaambit ngadto sa mga matuuhon sa iyang Pagka Anak sa Dios pinaagi sa Bunyag.
Dinhi niining sakramentoha, gihimo ang espirituhanon nga pagkatawo ngadto sa bag-ong kinabuhi, ang sangputanan sa makaluwas nga enkarnasyon, ang sakramento nagpapapuyo sa mga tawo sa kinabuhi sa nabanhaw nga Kristo.
Ang Bunyag nagpasabot og personal nga pagkahiusa sa paskuhanon nga misteryo ni Jesus, ang usa nga parianon nga sakripisyo nga tinuod nga hingpit ug makapahimuot sa Dios. Sangputanan niiining mao nga pagkahiusa matag binunyagan makapapahiusa sa tibuok niya nga kinabuhi nga usa ka parianon nga halad sa kang Kristo (cf. Rom 12,1; 1 Pt 2,4-5).
Dugang sa grasya sa Espiritu nga maghatag og kinabuhi ug makabalaan, ang tawo nagdawat usab dinha sa Bunyag og usa ka patik nga ginganlan og karakter nga gisulti ni San Pablo ngadto sa mga Kirsityaos, “Gipatikan kamo sa … sa Espiritu Santo nga iyang gisaad” (Eph 1,13; cf. 4,30; 2 Cor 1,22).
Ang patik usa ka timaan sa pagpahisakop, ug sa kamatuod ang binunyagan nahimo nga usa ka iyaha ni Kristo, iyaha sa Dios, ug dinhi niining mao nga pagkaiyaha ginapahigayon ang iyang panukaran ug mao na gyod nga pagkabalaan.

Categories Church, GSK, News/Events, Pastoral Letter | Tags: | Posted on April 28, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M