The Community of Disciples Gathered in Prayerin the Upper Rooom

Posted by: Fr. Marvin | March 25th, 2014

The Community of Disciples Gathered in Prayer in the Upper Rooom

Acts 1.12-14 introduces us to the first community of the Church in Jerusalem by reminding us of Jesus’ own exhortation: “And eating together with them, he enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for ‘the promise of the Father about which you have heard me speak; for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit'” (Acts 1.4).
This last text reveals a detail which merits attention: Jesus made this arrangement while “eating together with them” (Acts 1.4). When he would return to the Father, the Eucharist would become for all time the expression of the Church’s communion, in which Christ is sacramentally present. At this meal in Jerusalem Jesus was visibly present as the risen Lord, who celebrated with his friends the feast of the Bridegroom who came back among them for awhile.
After Christ’s ascension, the little community continued its life. We read especially: “All these [the Apostles] devoted themselves with one accord to prayer, together with some women, and Mary the Mother of Jesus, and his brothers” (Acts 1,14).
The first image of the Church is that of a community which is devoted to prayer. All were praying for the gift of the Holy Spirit who had been promised them by Christ.
Luke also emphasizes the fact that the Apostles devoted themselves with one accord “together with some women, and Mary the Mother of Jesus, and his brothers”. In this case, cousins related to Jesus are called brothers and are mentioned in the Gospels at certain moments in Jesus’ life.
Luke notes the presence in that first community of Mary, the Mother of Jesus (cf. Acts 1.14). Lumen Gentium, VIII high-lighted the special importance of Christ’s Mother in the economy of salvation which takes concrete form in the Church.
The presence of Christ’s Mother in the apostolic community on the day of Pentecost was prepared for in a special way at the foot of the cross on Golgotha, where Jesus gave his life “to gather into one the dispersed children of God” (Jn 11,52).
On the day of Pentecost this gathering into one of the dispersed children of God started occurring through the action of the Holy Spirit. Mary – whom Jesus gave as Mother to the disciple whom he loved and through him to the apostolic community of the whole Church – is present in – “the Upper Room where they were staying” (Acts 1.13), to obtain and serve the strengthening of that “communio” which by Christ’s will his Church was meant to be.

Ang Katiligoman sa mga Manununod nga Nagkatigom didto sa Lawak sa Itaas

Ang Buhat 1.12-14 nagpaadto nato sa unang katiligoman sa Simbahan sa Jerusalem sa dasig ni Jesus: “samtang si Jesus uban pa kanila gitugon niya sila, ‘Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem; hulata ninyo ang gasa nga gisaad sa akong Amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunya pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang ka adlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo'” (Acts 1.4).
Kining ulahi nga teksto nagpadayag og detalye nga tan-awon nato: si Jesus naghimo niini samtang sila “nangaon uban kaniya” (Buh 1.4). Sa pagbalik niya ngadto sa Amahan, ang Eukaristiya mamahimo sa tanang panahon nga pagpadayag sa kaambitan sa Simbahan, diin si Kristo sakramentuhanon nga anaa. Niinng mao nga panagkaon sa Jerusalem si Jesus makita nga didto isip ang nabanhaw nga Ginuo nga uban sa iyang mga higala nagsaulog sa panagsalusalo sa Pamanhunon nga nibalik sa kasamtangan nga dinha pa uban kanila.
Human sa pagsaka sa langit ni Kristo, nipadayon ang gamay nga katiligoman sa kinabuhi niini. Pinatuyo nato nga mabasa: “nagtigom (ang mga Apostoles) aron mag-ampo kanunay uban sa mga babaye, ug ni Maria nga inahan ni Jesus, ug sa mga igsoong lalaki ni Jesus” (Buh 1,14).
Ang unang larawan sa Simbahan mao kadtong sa usa ka katiligoman nga nag-ampo kanunay. Tanan kanila nag-ampo alang sa gasa sa Espiritu Santo nga kanhi gisaad kanila ni Jesukristo.
Si San Lukas nihinungdanon sa kamatuod nga ang mga Apostoles nag-uban pag-ampo kanunay “uban sa mga babaye, ug ni Maria nga inahan ni Jesus, ug sa mga igsoong lalaki ni Jesus”. Dinhi, mga ig-agaw nga kaubanan ni Jesus ginganlan og mga igsuon nga gihisgot dinha sa mga Ebanghelyo sa pipila ka mga higayon sa kinabuhi ni Jesus.
Si San Lukas nihisgot sa pagkaanaa dinha sa una nga katiligoman ni Maria, ang Inhan ni Jesus (cf. Buh 1.14). Ang Lumen Gentium, VIII nihimo og pinatuyo nga kahinungdanon sa Inahan ni Kristo sulod sa lihok sa laraw sa kaluwasan nga konkreto nga nagahulma dinha sa Simbahan.
Ang pagkaanaa sa Inahan ni Kristo dinha sa katiligoman sa mga Apostoles sa adlaw sa Pentekostes gipaandam sa pinatuyo nga paagi didto sa tiilan sa Krus sa Golgotha, diin si Jesus nihatag sa iyang kinabuhi “aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios” (Jn 11,52).
Sa adlaw sa Pentekostes kining mao nga pagpatigom sa mga anak sa Dios nga nagkatibulaag nisugod sa pagkahitabo sa lihok sa Espiritu Santo. Si Maria – nga gihatag ni Jesus isip Inahan ngadto sa manununod nga iyang gimahal ug pinaagi kaniya ngadto sa katiligoman nga apostolikanhon sa tibuok Simbahan – anaa didto – “sa lawak sa itaas nga ilang giabotan” (Buh 1,13), paghupot ug paglig-on nianang “communio” nga pinaagi sa kabubut-on ni Kristo mamahimo nga unsa ang gilaraw alang sa Simbahan nga mahimo.

Categories Church, GSK, News/Events | Tags: , , | Posted on March 25, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M