Pope Francis on the Sacrament of Reconciliation (Papa Francisco Mahitungod sa Sakramento sa Pakighiuli)

Posted by: Mai | March 5th, 2014

Pope Francis on the Sacrament of Reconciliation

The Sacrament of Reconciliation is a Sacrament of healing. When I go to confess myself, it is to heal myself, to heal my soul, to heal my heart and anything that isn’t going well.
The Sacrament of Penance and of Reconciliation flows directly from the Paschal Mystery. In fact, on the very evening of Easter the Lord appeared to the disciples, locked in the Cenacle and, after greeting them saying ”Peace be with you!,” he breathed on them and said: “Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven” (John 20,21-23). This passage reveals to us the most profound dynamic that is contained in this Sacrament.
First of all, the fact that the forgiveness of our sins is not something that we can give ourselves. I cannot say: I forgive my sins. Forgiveness is asked, it is asked of another and in Confession we ask for forgiveness from Jesus. Forgiveness is not the fruit of our efforts but it is a present, a gift of the Holy Spirit, who fills us with the purification of mercy and grace which flows incessantly from the wide open heart of Christ crucified and risen.
In the second place, it reminds us that only if we allow ourselves to be reconciled in the Lord Jesus with the Father and with our brothers and sisters can we really be in peace. And we all have heard this in the heart when we go to confess ourselves, with a weight in the soul, a bit of sadness; and when we receive the forgiveness of Jesus we are in peace, with that peace of the soul that is so beautiful that only Jesus can give, only Him.
One may say: I only confess with God. Yes, you can say to God “forgive me” and say your sins, but our sins are also against the brothers, against the Church. For this it is necessary to ask forgiveness from the Church, from the brothers, in the person of the priest. “But Father, I am ashamed….” Even shame is good, it is healthy to have a bit of shame; to be ashamed is healthy. When a person doesn’t have shame, in my country we say that he is a “sin vergüenza” (without shame). But even shame does us well, because it makes us more humble, and the priest receives with love and tenderness this confession and in the name of God, forgives.
I would like to ask you – but don’t answer out loud, each one responds in their heart -: when was the last time you confessed, that you have confessed? Each one think about it…Has it been two days, two weeks, two years, twenty years, forty years? Everyone takes count, but everyone ask themselves: when was the last time that I confessed? And if a long time has passed, don’t miss another day, go, the priest will be good. Jesus is there, and Jesus is much better than the priests, Jesus receives you, He receives you with so much love. Be courageous and go to Confession!

Papa Francisco Mahitungod sa Sakramento sa Pakighiuli

Ang Sakramento sa Pakighiuli usa ka Sakramento alang sa pag-alim. Pagkumpisal nako sa akong mga sala, alang kini sa pag-alim sa akong kalag, pag-alim sa akong kasingkasing ug sa matag butang nga dili maayo dinha sa akong kinabuhi.
Ang Sakramento sa Penitensiya ug Pakighiuli nagtubod laktod gikan sa Paskuhanon nga Misteryo. Sa katinuod, sa gabii mismo sa Pagkabanhaw ang Ginuo nipakita sa mga manununod nga sinirad-an didto sa Lawak sa Itaas, ug human sa pag-ingon ”Mainyo unta ang kalinaw!,” iya sila nga gihuypan ug niingon: “Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini” (Jn 20,21-23). Kini nagpadayag kanato sa paglihok niining mao nga Sakramento.
Una sa tanan, sa kamatuod nga ang pagpasaylo sa mga sala dili butang nga gihatag nato sa kaugalingon. Dili ako makaingon: gipasaylo nako ang akong mga sala. Ang pasaylo gipangayo, gipangayo sa lain nga tawo ug sa Pagkumpisal kini gipangayo kang Jesus. Ang pasaylo dili bunga sa atong mga panlimbasog kondili gasa gikan sa Espiritu Santo nga nagpuno kanato sa kalinisan sa kaluoy ug grasya nga sa walay hunong nagtubod gikan sa kasingkasing sa gilansang sa Krus.
Sa ikaduha nga dapit, nagpahinumdom kini kanato nga maato lamang ang kalinaw pagtugot nato sa atong kaugalingon nga mahiuli diha sa Ginuong Jesus ngadto sa Amahan ug sa mga igsuon. Ug tanan kita nakasinati niini dinha sa kasingkasing nato sa atong pagkumpisal, uban og kabug-at dinha sa kalag, uban og diutay nga kaguol; ug sa atong pagdawat sa pasaylo ni Jesus maato ang kalinaw, uban nianang kalinaw sa kalag nga nindot kaayo nga mahatag lamang ni Jesus, Siya lamang.
Makaingon ang tawo: magkumpisal lang ako sa Dios. Oo, makaingon ikaw sa Dios “pasayloa ako” ug mubungat sa mga sala, apan ang atong mga sala mga sala usab batok sa mga igsuon, batok sa Simbahan. Niini kinahanglan pangayuon ang pasaylo gikan sa Simbahan, gikan sa mga igsuon, pinaagi sa pari. “Apan, Santo Papa, maulaw ako….” Bisan ang kaulaw maayo, maayo ang pagbaton og diutay nga kaulaw. Kon usa ka tawo walay kaulaw, sa akong nasod nganlan namo siya og usa ka “sin vergüenza” (walay ulaw). Apan bisan ang kaulaw maayo kanato, kay naghimo kini kanato nga mapaubsanon, ug ang pari magdawat uban og gugma ug kalumo niining mao nga pagkumpisal ug sa ngalan sa Dios, mupasaylo.
Buot ako mangutana kaninyo – apan ayaw og tubag og kusog, matag usa tubag sa kasingkasing -: kanus-a man kataposan kamo nga nikumpisal, nga kamo nikumpisal? Hunahunaa kini matag usa…Duha ba adlaw, duha ba ka semana, duha ba ka tuig, kawhaan ba ka tuig, kap-atan ba ka tuig? Matag usa, ihap, apan matag usa mangutana sa kaugalingon: kanus-a man ang kataposan nako nga pagkumpisal? Ug kon dugay na kaayo, ayaw palabya ang lain nga adlaw, lakaw, ang pari maayo. Si Jesus maanaa didto, ug si Jesus labaw ka maayo kay sa pari, nagdawat siya kanimo. Nagdawat nga mahigugmaon kaayo. Pagmaisugon ug lakaw, kumpisal!

Categories Church, News/Events | Tags: , | Posted on March 5, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M