Pope Fancis on Faith

Posted by: Fr. Marvin | March 25th, 2014

Pope Fancis on Faith

In a recent homily Pope Fancis said, “Faith that does not bear fruit in works is not faith.” The Pope is annoyed by people who say they believe the Creed or have great “faith,” but in fact “lead a lukewarm, weak” life.
When St. James speaks of faith, Pope Fancis continues, “He speaks precisely about doctrine, about the content of the faith.” If we do know all the doctrines and their intricacies of belief, but this belief leaves us inert, what good is it? He adds that “even demons” can recite the Creed, a most interesting thought.
The demons know the truth of the faith. As someone remarked, the one thing Lucifer is certain about is that he is not God.
The demons know very well what the Creed says, and they know it is the truth. The Apostle says that “they tremble,” because they know it is the truth” even though they do not have faith. The demons know the whole of theology, but they do not have faith.
Having faith is not a matter of having knowledge; having faith means receiving God’s message brought to us by Jesus Christ, living it out and carrying it forward.
The difference between what we know by faith and what we know by reason is not concerned with whether one is true and the other is false. Both are, or can be, true; just as there can be a false faith or erroneous reason.
In the case of a truth we know by reason, we rely on evidence and argument from first principles. In the case of a truth of faith, we rely on the credibility of the witnesses like the Apostles.
The notion that faith and reason are opposed as “myth” to truth completely misses the point of their relation. Both contain truths. In our daily lives, most of what we rely on—that the food we eat or the automobile we drive are safe—is the result of faith in someone else’s testimony.
The testimony that grounds the truths of faith descends from Christ to the Apostles, and to the Church. Its integrity is that it does not claim for itself to be anything but a witness to hand on what the Church has received from Christ who was the Word, the Son of God.
It is worthwhile to take a look at demons who can recite the Creed when we have no clue about the coherence of the faith. And it is always good to encounter the Apostle James, who tells us that the faith was given to us to change our lives and do something about what needs to be done.
The conclusion to draw from this is not that we need not know the truth of the Creed, but that knowing it through belief in the Person of Christ, faith and reason begin to cohere for us.

Papa Francisco mahitungod sa Pagtuo

Sa usa ka bag-ohay nga homiliya niingon si Papa Fancisco, “Ang pagtuo nga dili mamunga og mga buhat dili pagtuo.” Ang Santo Papa wala mahimuot sa mga nagsugid sa Kredo o may dakong “pagtuo,” nga sa tinuod “pilaypilay ug huyang”.
Sa pagsulat ni Santiago bahin sa pagtuo, nipadayon si Papa Francisco, “Tino nga nagsulti siya bahin sa doktrina, sa sulod sa pagtuo.” Kon nahibalo kita sa tanan nga mga doktrina ug sa ga kutikuti sa pagtuo, apan kini nagpapahinay kanato, unsa may maayo niana? Nidugang siya nga “bisan ang demonyo” makalitok sa Kredo, usa ka hunahuna nga makapaikag kaayo.
Ang mga demonyo nahibalo sa kamatuoran sa pagtuo. Sa giingon sa usa ka tawo, ang bugtong butang nga tino ni Lucifer mao nga dili siya Dios.
Ang mga demonyo nahibalo pag-ayo unsa ang gisugid sa Kredo, ug nahibalo nga matuod kini. Niingon ang Apostol nga “sila nagkurog,” kay nahibalo sila nga matuod kini” bisan og wala silay pagtuo. Ang mga demonyo nahibalo sa tibuok teolohiya, apan wala silay pagtuo.
Ang pagbaton og pagtuo dili pagbaton og kahibalo; pagbaton og pagtuo nagpasabot pagdawat sa mensahe sa Dios nga gipadala kanato ni Jesukristo, pagpuyo ug pagsangyaw niini.
Ang kalahian tali sa unsay atong nahibaloan sa pagtuo ug unsa sa salabotan wala magpunting kon ang usa niini matuod ug ang usa bakak. Ang duha matuod o mahimo nga matuod; ingon nga anaay bakak nga pagtuo o sayop nga salabotan.
Sa kaso sa kamatuoran nga nahibaloan sa salabotan nag-agad kita sa pagmatuod ug pangatarongan gikan sa mga sukaranan. Sa kaso sa kamatuoran sa pagtuo, nag-agad kita sa pagka katuohan sa mga saksi sama sa mga Apostoles.
Ang pag-isip nga ang pagtuo ug ang salabotan nagsumpaki isip usa ka “mito” ug kamatuoran hingpit wala magpunting sa kadugtong sa duha. Ang duha naghupot og mga kamatuoran. Sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi ang kinadaghan sa atong giagad—nga ang atong gikaon o ang sakyanan nga atong gimaneho maayo—nag-agad sa pagsaksi sa uban.
Ang pagsaksi nga nagpabarog sa mga kamatuoran nagtubod gikan kang Kristo ngadto sa mga Apostoles, ug sa Simbahan. Ang katarongan niini mao nga kini nag-angkon nga usa lamang ka saksi sa pagpadangat sa unsa ang nadawat sa Simbahan gikan kang Kristo ang Pulong, ang Anak sa Dios.
Mapuslanon ang paglantaw sa mga yawa nga makalitok sa Kredo diin kita nga walay panultol bahin sa panghaomay sa pagtuo. Ug kanunay maayo ang pagbasa kang Apostol Santiago nga nag-ingon kanato nga ang pagtuo gihatag kanato aron pagpausab sa atong mga kinabuhi ug paghimo sa mga butang nga kinahanglan himuon.
Ang makuha gikan niini dili nga nagkinahanglan kita pagkahibalo sa kamatuoran sa Kredo, konidli paghibalo niini pinaagi sa pagtuo sa Persona ni Kristo, ang pagtuo ug ang salabotan nagsugod sa paghaomay alang kanato.

Categories Church, News/Events | Tags: , , | Posted on March 25, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M