Letter of the Archbishop on What We Ought To Be Doing in the Year of the Laity

Posted by: Mai | March 31st, 2014

Letter of the Archbishop on What We Ought To Be Doing in the Year of the Laity

It is no mystery, nor great unsolved puzzle, what we ought to be doing as Church. We ought to be doing what Jesus sent us to do:
And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age” (Mt 28,18-20).
We do a good job of the first step, “baptizing them”—that is, initiating them into Christ. We do a very poor job after that of “teaching them to observe all that I have commanded you”—that is, of bringing them into maturity in him.
We do a good job of offering the sacraments, but a poor job of teaching the meaning of the sacraments—not only the theological understanding of them, but their actual place and part in the Christian life, their place and meaning in our own personal and individual lives.
We sacramentalize, but do not catechize. We dispense, but fail to help enable that right disposition in those receiving the sacraments, that is necessary for the sacramental grace to bear fruit in them. The Church dispenses, in the sacraments, holy divine grace! Yet, that grace must be rightly received, to bear the fruit for which it is given.
Scripture shows us the general structure of a vital church. After the powerful preaching of Peter following the Pentecost out-pouring, the early Church devoted themselves to the formation needed in Christ:
So, those who received his word were baptized, and there were added that day about three thousand souls. And they devoted themselves to the apostles’ teaching and fellowship, to the breaking of bread, and the prayers (Acts 2,41-42).
This four-fold formation is parallel to the four “pillars of the faith,” and to the four-fold structure of the Catechism: Creed, the moral life, the sacramental life, and the life of prayer.
These four pillars must form the structure of the New Evangelization that the Church is called to in our time. But this four-fold structure of formation in Christ must—must—follow and build upon the supernatural encounter with God experienced by Peter’s hearers, as he preached the Gospel of Jesus to them.
The first step in the New Evangelization must be the personal encounter of individual Catholics with the Lord Jesus.

Ang Katiligoman sa mga Manununod nga Nagkatigom didto sa Lawak sa Itaas

Dili kini usa ka talikala, ni wala masulbad nga tanghaga kon unsa untay atong himuon isip Simbahan. Ato untang himuon ang alang sa unsa gipadala kita ni Jesus:
“‘Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibotan ug himoa sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdomi! Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa kataposan sa kalibotan’” (Mt 28,18-20).
Gihimo nato pag-ayo ang una nga lakang, “bunyagi sila”— buot magpasabot, ang pagpadugtong kanila kang Kristo. Human niini, diutay kaayo ang atong gihimo bahin sa “tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo”—buot magpasabot sa pagpapahamtong kanila dinha kaniya.
Maayo kaayo kitang mutanyag og sakramento, apan dili kaayo og pagtudlo sa kahulogan sa mga sakramento—dili lamang ang teolohikanhong pagsabot niini, kondili sa aktuwal nila nga dapit sa kinabuhi nga Kristuhanon, sa ilang dapit ug kahulogan sa atong personal ug kinaugalingon nga kinabuhi.
Nagpasakramento kita, apan wala magkatekesis. Hala, sakramento, apan pakyas pagtabang pagpabaton sa angay nga paglantaw sa pagdawat sa mga sakramento nga kinahanglan aron kini makapapabunga dinha kanila. Ang Simbahan nagpahigayon, dinha sa mga sakramento, og balaan nga grasya sa Dios! Apan, hinuon ang gasya tarong gyod unta nga dawaton, aron makapabunga ngadto sa alang sa unsa kini.
Ang Kasulatan nagpakita kanato og pangtanan nga gambalay sa usa ka buhi nga simbahan. Human sa gamhanan nga wali ni San Pedto human sa pagbuhagay sa Pentekostes, ang sayo nga Simbahan nihimo sa gikinahanlgan nga pag-umol.
Mao nga ang nidawat sa pulong gibunyagan, ug nadungagan og mga tulo ka libo nga mga tawo ang mga matuuhon. Ug gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsoon nga pagpakig-uban kanila, ug sa pagpakig-ambitay sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo.
Kining pinaupat ka pag-umol tumbas sa upat ka mga “haligi sa pagtuo,” ug sa pinaupat nga gambalay sa Katesismo: ang Kredo, ang kinabuhi nga moral, ang sakramentuhanon nga kinabuhi, ug ang kinabuhi sa pag-ampo.
Kining upat ka mga haligi kinahanglan maghulma sa bag-o nga Ebanghelisasyon nga niini gitawag ang Simbahan karon. Apan kining pinaupat nga gambalay sa pag-umol kinahanglan—gyod—magsunod ug magtukod ibabaw sa kinaiyanhon nga pagtagbo sa Dios nga gisinati sa mga naminaw kang San Pero sa pagwali sa Ebanghelyo ni Jeasus.
Kinahanglan nga ang una nga lakang sa Bag-o nga Ebanghelisasyon mao ang pagtagbo nga kinaugalingon kon personal sa mga Katoliko sa Ginuong Jesus.

Categories Church, GSK, News/Events | Tags: , , | Posted on March 31, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M