Letter of the Achbishop on Revisiting the Humanae Vitae of Pope Paul VI

Posted by: Fr. Marvin | March 25th, 2014

Letter of the Achbishop on Revisiting the Humanae Vitae of Pope Paul VI

Pope Paul VI issued Humanae Vitae, the landmark papal encyclical clarifying the Church’s consistent teaching on the immorality of contraception, in 1968. He warned that widespread use of contraception would lead to dangerous social consequences. In particular, he said, a contraceptive mentality would lead to four dangerous trends: “a general lowering of moral standards”; increased infidelity in marriage; mass objectification of women by men; and coercive use of reproductive technology by civil government.
As Pope Paul VI predicted, women, in particular, suffer the consequences of our modern ethos. Today women are objectified and dismissed, too often treated without regard for their profound “feminine genius.” Women have something unique and beautiful to offer the world, precisely because they are women. But today, too often, what makes women unique is forgotten.
Among the casualties of the contraceptive mentality is the sacredness of sexual relationships. When sex is divorced from procreative potential, infidelity abounds. Sexual license thrives. Pornography flourishes. Most tragically, when sex becomes merely about pleasure, it seems to lose its full splendor, and becomes a commodity, an exchange, or a service.
Pope Paul VI predicted that widespread use of contraception would lead to governments that “impose their use on everyone.” Since 1979, the People’s Republic of China has forced families to use contraception, and if that fails, abortion, in order to limit their family size.
Across the globe, the United Nations incentivizes the use of contraception among the poor. And in America, the federal government now mandates that access to contraception be funded and facilitated, even by those who object to it in conscience.
Our people, I am afraid we are now infected with the contraceptive mentality. That can be verified by the number of weddings of couples with the girls already pregnant. Most, I am afraid, have recourse to marriage when contraception, so to say, “fails”.
We will suffer the full consequences of a contraceptive mentality when we our nation follows the culture of death contained in the Reproductive Health Bill.
And we will continue to suffer, until more people choose to be open to the gift of life. Let us pray that all Catholics would joyfully accept the Church’s full teaching on human sexuality, and thus build a culture of life and of love, that will transform our world. Let us remember in this Year of the Laity that they are called to be saints and sent forth as heroes.

Sulat sa Arsobispo Mahitungod sa Pagduaw Pag-usab sa Humanae Vitae n iPapa Pablo Seksto

Giluwat ni Papa Pablo Seksto ang Humanae Vitae, ang ilhananon nga enciklika sa 1968 nga nitin-aw sakanunay nga gitudlo sa Simbahan sa ka dili moral sa pugongpanamkon. Nipasidaan siya nga lapad nga paggamit niini mudala ngadto sa kuyaw nga mga sangputanan sa katilingban. Partikular nga niingon siya nga usa ka panglantaw pagpugongpanamkon magdala sa upat ka kuyaw nga mga padagan: “pangtanan nga us-os sa moral nga sukdanan”; uswag nga pagwagtang sa pagbudhi sa kaminyuon; lapad nga pangpakabtangan sa kababayen-an; ug pangpugos sa teknolohiya sa pangpaanak.
Nunot sa gitagna ni Papa Pablo Seksto, mga babaye partikular nga niantos sa mga sangputanan sa bag-ohay nga pangmoral. Karon mga babaye nga gipangpakabatangan ug giwakli, sagad ra kaayo sa walay pagtagad sa “bili sa pagkababaye.” mga babaye may ginatanyag sa kalibotan nga ilaha ra ug nindot, tungod gyod kay sila mga babaye. Apan karon, kanunay ra kaayo nga kalimbtan ang nakapailaha ra sa mga babaye.
Sa mga nangaangin sa panglantaw nga pugongpanamkon mao ang kabalaan sa pagdugtongay nga seksuwal. Kon ibulag kini gikan sa hayan makaanak, ngadaghan ang pagbudhi. Pangpatugot nga seksuwal nag-uswag. Nagdaghan ang Pornograpiya. Pinakasubo, pagkahimo sa sekso sa pagtagbaw lamang, mora og nawagtangan kini sa hingpit nga kanindot, ug nahimo nga palaliton, usa ka pagbaylo, o usa ka serbisyo.
Si Papa Pablo Seksto nitagna nga lapad nga paggamit sa sumpopanamkon magpaingon ngadteo nga mga pangamhanan “magsugo sa pagpagamit niini sa tanan.” Sukad sa 1979, ang Republika sa Katawhan sa China nakapugos sa mga banay paggamit og sumpopanamkon, ug kon kini mapakyas ngadto sa pagpakuha, aron pagpautlan sa gidak-on sa banay.
Sa tibuok kalibotan ang Tinipong Kanasoran nagpapasugyot sa paggamit sa sumpopanamkon sa mga kabos. Sa Amerika ang pangamhanan karon naglagda nga ang paggamit sa sumpopanamkon bayran ug ipasayon sa kagamhanan, bisan ngadto niadtong nagsupak niini sa tnalag.
Nahadlok ako nga ang atong mga tawo natakdam sa panglantaw nga sumpopanamkon. Mamatud-an kini sa gidaghanon sa mga pagminyo sa mga kapikas diin mga babaye naburos na. Kinadaghanan, nahadlok ako, magminyo na lang kon ang sumpopanamkon, ingnon ta, “napakyas”.
Maaato ang hingpit nga mga sangputanan sa panglantaw nga sumpopanamkon sa pagsunod nato sa kultura sa kamatayon sa atong nasod nga anaa Reproductive Health Bill.
Ug magpadayon kita sa pag-antos niini hangtod nga labaw ka daghan nga mga tawo bukas sa gasa sa kinabuhi. Mag-ampo kita nga tanan nga mga katoliko mudawat sa hingpit nga gitudlo sa Simbahan sa seksuwalidad sa tawo ug sa ingon magtukod og kultura sa gugma ug kinabuhi nga mag-usab sa kalibotan. Ato kining hinumdoman sa Tuig sa mga Laygo diin gitawag kita sa pagkabalaan ug gipadala isip mga bayani.

Categories Church, GSK, News/Events | Tags: | Posted on March 25, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M