Letter of the Archbishop on the Magi as Recounted by Emeritus Pope Benedict the Sixteenth

Posted by: Fr. Marvin | January 7th, 2014

Letter of the Archbishop on the Magi as Recounted by Emeritus Pope Benedict the Sixteenth

The Magi are representatives of the natural impulse in human reason and religion toward God. On its own and freed as much as possible from the shackles and narrowness of sin, the human spirit seeks God.
If human reason and human religion are assisted by divine revelation, as the Magi consult the scribes in Jerusalem to find out where, exactly, the savior has been born, then they are capable of opening up the human spirit to receive God.
The Magi are therefore indicators that reason and religion are properly constituted and rightly ordered when they are open to receiving grace. The response of the Magi is to seek to know God and, when they have found him, to offer him worship.
Herod, on the other hand, indicates that the human spirit can just as easily — perhaps much more easily — close itself off from grace. Herod, whose sole desire is power and control, responds to news of the birth of the savior by attempting to eliminate the threat to his power. He therefore attempts to scrub out God from the midst of men for the sake of his own power and autonomy. When Herod finds God, he desires to eliminate him.
Both possibilities are present within every human heart. Both the joy of Christmas and the shadow of the Cross, therefore, inseparably appear in the infancy narratives. It is appropriate to rejoice at the birth of the savior, at the coming of God into our midst—but it is also appropriate to remember that Christ was born “to die.”
The Magi were men of science, but not simply in the sense that they were searching for a wide range of knowledge: they wanted something more. … They were men with restless hearts, not satisfied with the superficial and the ordinary. They were men in search of God.
They were also courageous, yet humble: we can imagine them having to endure a certain amount of mockery for setting off to find the King of the Jews, at the cost of so much effort. For them it mattered little what this or that person, what even influential and clever people thought and said about them. For them it was a question of truth itself, not human opinion. As Saint Augustine would also write: What I am, that I am, neither am I greater if people praise me, nor lesser if people despise me.
Hence the Magi took upon themselves the sacrifices and the effort of a long and uncertain journey. Their humble courage was what enabled them to bend down before the child of poor people and to recognize in Him the promised King, the One they set out to seek.

Sulat sa Arsobispo Mahitungod sa mga Mago sumala sa giasoy sa Niluwat Pagka Santo Papa nga si Papa Benedikto Dieseseis

Ang mga Mago naglawas sa kinaiyanhon nga pagkaduso dinha sa pangisip sa tawo ug sa relihiyon ngadto sa Dios. Sa iya lamang nga buot ug lingkawas kutob sa mahimo gikan sa mga baligtos ug sa kapiot sa sala, diwa sa tawo ang pagpangita og Dios.
Kon ang pag-isip sa tawo ug ang relihiyon sa tawo gitabangan sa pagpadayag sa Dios, sama nga ang mga Mago nisusi sa mga eskriba sa Jerusalem pagtino og asa gyod ang manunubos natawo, makahimo dayon kini sila (ang tawo ug ang relihiyon) pagpabukas sa diwa sa tawo pagdawat sa Dios.
Mao nga ang mga Mago mga talandaan nga ang pangisip ug ang relihiyon takdo nga gilangkob ug sakto nga ginahan-ay diha nga kini sila bukas sa pagdawat sa grasya. Ang tubag sa mga Mago mao ang pagpangita og kahibalo sa Dios ug, diha nga nakit-an na nila siya, pagtanyag kaniya og pagsimba.
Si Herodes, sa lain nga bahin, nagpaila nga ang diwa sa tawo ingon usab ka sayon, –tingale labaw pa ka sayon– makapatak-op sa kaugalingon ngadto sa grasya. Si Herodes , kansang bugtong pangandoy mao ang gahom ug pagmando, nagtubag sa balita sa pagkatawo sa manunubos diha sa pagsulay pagpapalagpot sa naghulga sa iyang gahom. Mao nga nisulay siya pagkuskos sa Dios gikan sa taliwala sa mga tawo tungod lamang sa iyang kaugalingon nga gahom ug sa kauglaingnan. Diha nga makit-an ni Herodes ang Dios nangandoy siya sa pagpapawagtang kaniya.
Ang duha ka malagmit mahinabo anaa sa sulod sa matag kasingkasing sa tawo. Ang duha, ang kalipay sa Pasko ug ang landong sa Krus, sa ingon, nagpakita nga dili gayod mabulag gikan sa mga asoy sa pagkabata ni Jesús. Takdo nga magmaya kita sa pagkatawo sa atong manunubos, sa pag-anhi sa atong taliwala sa Dios—apan takdo usab ang paghinumdom nga si Kristo natawo “aron magpakamatay.”
Ang mga Mago mga tawo nga batid sa siyensiya, apan dili sa pagsabot lamang nga nangita sila og usa ka lapad nga mga matang sa kahibalo: buot sila og labaw pa. … Mga tawo sila nga wala mahimutang uban og wala mahimutang nga mga kasingkasing, dili tagbaw sa unsay taphaw ug unsay ang kasagaran. Mga tawo sila nga nangita og Dios.
Mga maisugon usab sila, apan mapaubsanon: atong mahanduraw sila nga nag-antos og pipila ka gidaghanon nga pagyagayaga sa ilang pagpanglakaw arong pagpangita sa Hari sa mga Judiyo, nga niini dako kaayo ang ilang pagpaningkamot. Alang kanila walay bale unsa ang isulti o hunahunaon mahitungod kanila ni maskin kinsa nga tawo, ug gani sa mga mamanduon ug mga maantigo. Alang kanila bahin kini sa kamatuoran mismo, dili ang pag-isip sa tawo. Sa isulat unya ni San Agustin: Ako mao ako, dili ako labaw ka dako kon dayegon ako sa mga tawo, ni labaw ka gamay kon tamayon ako sa mga tawo.
Mao nga ang mga Mago nipailaha sa ngadot sa ilang kaugalingon sa mga sakripisyo ug ang panglimbasog sa usa ka taas ug dili tataw nga panaw. Ang ubos nila nga kaisog nakapapaduko kanila atubangan sa bata sa kabos nga mga tawo ug nakapapaila kanila sa gisaad nga Hari, Siya nga ilang gipangita sa ilang panaw.

Categories News/Events | Tags: | Posted on January 7, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M