TO BRING GLAD TIDINGS TO THE POOR (Luke 4:18)

Posted by: Fr. Marvin | January 7th, 2014

TO BRING GLAD TIDINGS TO THE POOR (Luke 4:18)

The Joy of the Gospel and the Church of the Poor
Pastoral Exhortation of the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines

As the new Year of the Laity unfolds, we recall Pope Francis’ compelling invitation to the joy of the Gospel and the joy of Evangelization . We are invited to turn away from our sadness, our discouragement, and our despair at the manner in which life for us is unfolding, and return to joy. We all yearn for joy. We work for joy. Yet, in its quest we have often failed to find it. We are bundles of shattered dreams; or we are showcases of fulfilled dreams, which leave us empty. We have worked hard, but are frustrated; we have struggled, but feel the weight of disappointment. We are victims of calamities, natural or man-made, or victims of our own coldness in the face of overwhelming suffering.
Pope Francis invites us to return to the joy that comes from the Gospel and from sharing the Gospel. That is a joy that comes neither from a covetous heart nor from the frivolous pursuit of pleasures, nor from a blunted conscience. It comes rather first and foremost from a renewed personal encounter with Jesus Christ. This is joy real and deeply personal in a social world. Consequently, it is a joy which needs urgently to be shared today in all its fullness, challenge and joy – no matter the danger, no matter the ridicule, no matter the dying. This is the joy of evangelization: the joy of sharing Jesus Christ. It is a joy that cannot be contained, cannot be tamed, cannot be restrained, cannot be boxed in; it is signed with the foolishness of the Cross and rooted in the splendor of the Resurrection.
Return to Jesus
Crucial in the return to joy, is the return to Jesus Christ. Catholic country as we may be, we may have come to think that joy is suppressed by Jesus and his imperatives, and so have begun to pursue joy by walking away from him in fashionable secular modernity. Pope Francis is inviting us to turn around, and return to Jesus, who is not just a cold concept, not just an old memory, not just a set of ethical demands, but the God who encounters us from the Cross, gazes into our hearts with love, accepts us unconditionally, and moves us profoundly. It is love that calls forth our response of love. “If in love you have done this for me, Lord, what have I done for you? What am I doing for you? What ought I do for you?”
A response may be a resolution never again to walk away from the Lord. The resolution may be to spend more quality time with him, to converse with him more regularly, to find silence to listen to him more intimately, to “waste time” with him more liberally, to experience more deeply the joy of knowing him personally, of being truly shaken by his love, infected by his values, influenced by his choices, and being convinced in his love of the love of the Father. This is a response we must all consider, be we bishops or priests, religious or lay, married or single. We have all too easily walked away from Jesus, and walked into protected comfort zones, cultures of institutionalized hypocrisy, selfishness and sloth; we have found solace in superficial ideologies or shallow religiosity that but mimic the Gospel. We must turn back to Jesus. Turn back to his Gospel.

PAGSANGYAW SA MAAYONG BALITA NGADTO SA MGA KABOS (Lucas 4:18)

Ang Kalipay sa Ebanghelyo ug ang Simbahan sa mga Kabos
Magbalantayanon nga Pagdasig sa Komperensiya sa mga Katoliko nga mga Obispo sa Pilipinas
s

Sa paghikyad sa Tuig sa mga Laygo, ato nga madumdoman nato ang mapugsanon nga pagdapit ni Papa Fancisco ngadto sa kasaya sa Ebanghelyo ug sa kasaya sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Gidapit kita pagbiya sa atong kaguol, sa atong pagkadismaya, ug sa atong pagkawagtang og paglaom sa paagi sa paghikyad alang kanato sa kinabuhi, ug sa pagbalik ngadto sa kasaya. Kitang tanan nangandoy sa kasaya. Naglihok kita alang niini. Apan, kasagaran napakyas kita pagtinguha niini. Mga bangan kita sa nangabuak nga mga damgo, o mga pasundayaganan sa natuman nga mga damgo, nga nagpahaw-ang kanato. Naghago kita’g maayo, apan nangapakyas,; nanglimbasog kita apan gibati nato ang kabug-at sa kadismaya. Nangaangin kita og mga katalagman, kinaiyanhon, o hinimo’g tawo, o mga nangaangin sa kaugalingon nato nga kabugnaw atubang sa dili mabangbang nga pag-antos.
Si Papa Francisco nagdapit kanato pagbalik ngadto sa kasaya nga naggikan sa Ebanghelyo ug naggikan sa pagpaambit sa Ebanghelyo. Kana mao ang usa ka kasaya nga wala maggikan ni sa kasingkasing nga maibugon ni sa taphaw nga pag-agpas og kalipayan, ni naggikan sa usa ka nahabolan nga tanlag. Kini hinuon naggikan una ug labaw sa tanan sa usa ka gibag-o nga pagtagbo kang Jesukristo. Kini kasaya nga matuod ug nga lawom nga kinaugalingon dinha sa usa ka kalibotan nga mahuguyon. Nunot niini, usa kini ka kasaya nga dinalian nga nagkinahanglan og pagpaambit karong panahona sa tuma nga kapuno niini, hagit ug kasaya – bisan og unsa pa ang kakuyaw, bisan og unsa pa ang pagyagayaga, bisan og unsa pa ang kamatay. Usa kini ang kasaya sa pagsangyaw sa Evanghelyo: ang kasaya sa pagpaambit kang Jesukristo. Usa ka kasaya nga dili mapugong, dili mahagop, dili masumpo, dili matanggong; gitiman-an sa kabuang sa Krus ug naggamot sa kasilak sa Pagkabanhaw.
Pagbalik ngadto kang Jesús
Hinungdanon diha sa pagbalik ngadto sa kasaya ang pagbalik kang Jesukristo. Mga katoliko kita, apan nakaisip tingale kita nga ang kasaya gihanaw ni Jesús ug sa mga sugo niya, mao nisugod kita pag-agpas sa kasaya pagbiya kaniya diha sa usa ka maurugon nga pangseglar nga kabag-ohan. Si Papa Francisco nagdapit kanato pagtuyok, pagbalik kang Jesús, nga dili lamang bugnaw nga pag-isip, dili lamang karaan nga panumdoman, dili lamang han-ay sa maayong mga gawi, kon dili ang Dios nga nagtagbo kanato sa Krus, nga uban og gugma, naglili pagtutok sa atong mga kasingkasing, nga nagdawat kanato sa walay pag-agad ug nga lawom nga nagapalihok kanato. Gugma nga nangita g tubag. “Kon imo kining gihimo alang kanako sa gugma, Ginuo, unsa may akong nahimo alang kanimo? Unsa may akong ginahimo alang kanimo? Unsa may himuon nako alang kanimo?”
Usa tingale ka tubag mao ang usa ka gimbut-an sa dili na gayod pagbiya sa Ginuo. Ang gimbut-an tingale pagpalabay og labaw ka mahiyasnon nga panahon uban kaniya, pakighinabi nga labaw ka masubayon kaniya, pagkaplag og kahilom pagpaminaw kaniya nga labing suod, “pag-usik og panahon” uban kaniya nga labaw kadaghan, pagsinati nga labaw ka lawom sa kasaya sa pag-ila nga kinaugalingon kaniya, sa matuod nga pagkagiyugyog sa iyang gugma, nga natakdan sa iyang mga bili, nagamhan sa yang mga pagpili, ug tino dinha iyang gugma sa gugma sa Amahan. Kini usa ka tubag nga kinahanglan isipon natong tanan, maobispo ka o mapari, marelihiyuso ka o malaygo, maminyo ka o maulitawo o madalaga ka. Tanan kita sayon ra nga nibiya kang Jesus, ug nilakaw ngadto sa gipanalipdan nga mga natad sa kahupayan, mga halaman sa gigambalay nga pagkatigpakaron-ingnon, kadawo ug katapol, nakakita kita og kahupay sa taphaw nga mga pangagpas o mabaw nga relihiyon nga igo lang nagsundog sa Ebanghelyo. Mamalik kita kang Jesus, sa iyang Ebanghelyo.

Categories Church, News/Events | Tags: , | Posted on January 7, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M