Catechesis on the Church: 13 – The Church as the Universal People of God

Posted by: Fr. Marvin | January 21st, 2014

Catechesis on the Church: 13 – The Church as the Universal People of God

The old covenant was established with only one people chosen by God, Israel. Still, the Old Testament is not lacking in texts which foretell the future universality.
This is shown in the promise of God made Abraham, “All the communities of the earth shall find blessing in you” (Gen 12,3), a promise renewed several times and extended to “all the nations of the earth” (Gen 18,18).
Other texts specify that this universal blessing would be communicated by the offspring of Abraham (Gen 22,18), Isaac (Gen 26,4) and Jacob (Gen 28,14). The same concept is repeated in other expressions by the prophets (Is 2,2-4;Is 25,6-7;Is 42,6;cf. Jon 4,10-11).
These help us to understand that the chosen people of the old covenant prefigured and prepared for the future People of God, which would be universal in breadth.
Jesus Christ opened the way for the universality of the new People of God: “For he is our peace, he who made both one and broke down the dividing wall of enmity” (Eph 2,14) and “There is neither Jew nor Greek, . . .for you are all one in Christ Jesus” (Gal 3,28).
The openness to the whole world, to all peoples and to everything human, belongs to the Church’s nature and flows from the universality of salvation earned by Christ’s cross and resurrection (Mt 28,19; Mk 16,15).
The Church’s universality fits to the transcendent plan of God, who works in human history through his mercy, willing “everyone to be saved” (1 Tim 2,4).
The new covenant to which humanity is called is also an eternal covenant (cf. Heb 13,20) and therefore the messianic people is marked by an eschatological vocation.
This is attested to particularly in the last book of the New Testament, the Book of Revelation, which highlights the universal nature of a Church extended in time and, beyond time, into eternity.
In the great heavenly vision which follows the letters addressed to the seven Churches in the Book of Revelation, the Lamb is solemnly praised because he was sacrificed and with his blood he purchased for God “those from every tribe and tongue, people and nation” and made them a kingdom of priests for our God (cf. Rev 5,9-10).
In a later vision John sees “a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne [of God] and before the Lamb” (Rev 7,9).

Katekesis Mahitungod sa Simbahan: 13- Ang Simbahan Isip ang Pangtanan nga Katawhan sa Dios

Ang karaan nga kasabotan gitukod uban lamang og katawhan nga pinili sa Dios, ang Israel. Bisan pa, ang Karaan nga Kasabotan adunay mga sinulat nga nagtagna og umaabot nga pangtanan.
Gipakita kini diha sa saad nga gihimo sa Dios kang Abraham, “Ang tanang nasod sa kalibotan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila ” (Gen 12,3), saad nga gibag-o makadaghan ug gipalapad ngadto sa “tanang nasod sa kalibotan” (Gen 18,18).
Uban nga mga sinulat nihingalan nga kining pangtanan nga panalangin ipapadangat sa kaliwat ni Abraham (Gen 22,18), ni Isaac (Gen 26,4) ug ni Jacob (Gen 28,14). Sama nga pag-isip gibalikbalik sa uban nga mga pamulong sa mga propeta (Is 2,2-4; Is 25,6-7; Is 42,6; cf. Jon 4,10-11).
Kini nagtabang kanato pagsabot nga ang pinili nga katawhan sa karaan nga kasabotan niuna paglarawan ug niandam alang sa umaabot nga Katawhan sa Dios, pangtanan ang gilapdon.
Si Jesukristo nibukas sa dalan ngadto sa pagpangtanan sa Bag-o nga Katawhan sa Dios: “Pinaagi sa iyang lawas giguba niya ang paril nga nag-ulang ug naghimo kanilang mga kaaway” (Eph 2,14) ug “Busa wala nay kalainan sa mga Judio ug sa mga dili Judio, … kamo iya ni Cristo” (Gal 3,28).
Ang pagkabukas ngadto sa tibuok kalibotan, ngadto sa tanang katawhan ug sa tanan nga tawhanon, iya sa kinaiya sa Simbahan ug nagtubod gikan sa pagpangtanan sa kaluwasan nga naakab-ot sa Krus ni Kristo ug sa pagkabanhaw (Mt 28,19; Mk 16,15).
Ang pagpangtanan sa Simbahan haom sa malatasnon nga laraw sa Dios, nga naglihok diha sa kasaysayan sa tawo pinaagi sa kaluoy, nga buot nga “maluwas ang tanang tawo” (1 Tim 2,4).
Ang bag-o nga kasabotan nga ngadto niini gitawag ang tanan nga katawhan kasabotan usab nga walay kataposan (cf. Heb 13,20) ug mao nga ang katawhan nga mesiyanhon gitiman-an og tawag sa pangkataposan nga mga adlaw.
Kini gisaksi pinatuyo sa kataposan nga basahon sa Bag-o nga Testamento, ang Ang Gipadayag, nga naghinungdanon sa pangtanan nga kinaiya sa usa ka Simbahan nga gipalapad og panahon ug latas niini, ngadto sa katuigan nga walay kataposan.
Sa habog nga langitnon nga handurawan nga nagsunod sa mga sulat nga gipunting sa pito ka mga Simbahan sa Basahon sa Ang Gipadayag, ang Kordero solemne nga gidayeg tungod kay gihalad siya uban sa iyang dugo nga niini gilukat sa Dios “Nag-awit sila ug bag-ong awit kadtong: “gikan sa tanang banay, pinulongan, katawhan, ug kanasoran” ug gihimo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios .(cf. Rev 5,9-10).
Sa ulahi nga panan-awon si San Juan nagtan-aw og “ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap gikan sa nagkalainlaing nasod, banay, ug katawhan ug nagbarog sila sa atubangan sa trono (sa Dios) ug sa Nating Karnero” (Rev 7,9).

Categories Church, GSK, News/Events | Tags: , | Posted on January 21, 2014

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M