Pope Francis on Families ( Papa Francisco Mahitungod sa mga Banay)

Posted by: Mai | December 26th, 2013

Pope Francis on Families

Encouraging families recently in St. Peter’s Square, the Holy Father said that the Lord knows their struggles and burdens and wishes to make their joy complete. Comparing the journey of marriage to that of Abraham, the Holy Father encouraged them to walk together while placing themselves in “the Lord’s powerful hands.”
“Hand in hand, always and for the rest of your lives. And do not pay attention to this makeshift culture, which can shatter our lives. With trust in God’s faithfulness, everything can be faced responsibly and without fear,” the Pope said.
“Christian spouses are not naive; they know life’s problems and temptations. But they are not afraid to be responsible before God and before society. They do not run away, they do not hide, they do not shirk the mission of forming a family and bringing children into the world.”
Pope Francis emphasized the importance of forgiveness in the sacrament of marriage, saying that it “is important to have the courage to ask forgiveness when we are at fault in the family.” The Holy Father also reminded of the three essential words that should be used often in family life: please, thank you and sorry.
“We say please so as not to be forceful in family life: ‘May I please do this? Would you be happy if I did this?’. We do this with a language that seeks agreement,” the Holy Father explained. “We say thank you, thank you for love! But be honest with me, how many times do you say thank you to your wife, and you to your husband? How many days go by without uttering this word, thanks! And the last word: sorry. We all make mistakes and on occasion someone gets offended in the marriage, in the family, and sometimes – I say – plates are smashed, harsh words are spoken but please listen to my advice: don’t ever let the sun set without reconciling.”
The Holy Father spoke on the figures of the aged Simeon as well as the elderly prophetess Anna who went to the Temple led by the Holy Spirit. “These two elderly persons represent faith as memory. But let me ask you: Do you listen to your grandparents?” the Pope asked. “Grandparents are like the wisdom of the family, they are the wisdom of a people. And a people that does not listen to grandparents is one that dies!”
“Like the Holy Family of Nazareth, every family is part of the history of a people; it cannot exist without the generations who have gone before it. Therefore, today we have grandparents and children. The children learn from their grandparents, from the previous generation.”

Papa Francisco Mahitungod sa mga Banay

Karong bag-o nidasig ang Santo Papa sa mga banay didto sa Plaza ni San Pedro ug niingon nga ang Ginuo nahibalo sa ilang mga panglimbasog ug mga kabudlayan ug buot maghimo nga hingpit ang ilang kalipay. Gitandi niya ang panaw sa kaminyuon sa kang Abraham ug nidasig ang Santo Papa sa mga banay pagnag-uban paglakbay dinha sa pagpahamutang sa ilang kaugalingon sa “gamhanan nga mga kamot sa Ginuo.”
“Pagkinuptanay kamo, sa kanunay ug sa nahabilin ninyo nga kinabuhi. Ug ayaw panumbalinga ang halaman kon kultura nga minantinil nga makapusgay sa atong mga kinabuhi. Uban og pagsalig sa kamatinud-anon sa Dios, tanan maatubang nga maakuhon ug sa walay kukahadlok,” niingon ang Santo Papa.
“Mga Kristiyanos nga mga kapikas dili walay kahibalo; nahibalo sila sa mga suliran ug sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan dili sila mahadlok pagkamaakuhon atubangan sa Dios ug atubangan sa katilingban. Dili sila managan, dili sila manago, dili sila manglikay sa misyon sa pagmugna og usa ka banay ug pagdala og mga bata ngadto sa kalibotan.”
Gipatigbabaw ni Papa Franciso ang pagkamahinungdanon sa pagpasaylo dinha sa sakramento sa kaminyuon, diha sa pag-ingon nga “hinungdanon ang pagbaton og kaisog sa pagpangayo og pasaylo diha nga sad-an kita dinha sulod sa banay.” Ang Santo Papa nipahinumdom usab og tulo ka gikinahanglan nga mga pulong nga sagad unta gamiton dinha sa kinabuhi sa banay: palihog, salamat, ug pasayloa (sorry).
“Muingon kita og palihog aron dili mamagamhanon sa kinabuhi sa banay: ‘Mahimo ba nga buhaton ko kini? Malipay ka ba kon ako kini nga buhaton?’ Ato kining bungaton sa pamulong nga nangita og panag-uyon,” nipatin-aw ang Santo Papa. “Muingon kita og salamat, salamat sa gugma! Apan sultihi ako sa tinuod, kapila man ka mag-ingon og salamat sa imong asawa, sa imong bana? Daghan nga mga adlaw manglabay ug wala mabungat kining mao nga pulong, salamat! Ug ang kataposan nga pulong: pasayloa (sorry). Tanan kita mangasayop ug usahay usa ka tawo mahiubos, masamdan dinha sa kaminyuon, dinha sa banay, ug usahay – ako kining isulti – mapusgay ang mga plato, mabungat pintas nga mga pulong apan palihog paminaw niining akong tambag: ayaw gyod pasalopa ang adlaw nga wala magkauli.”
Nihisgot ang Santo Papa sa tigulang nga si Simeon ug ingon man sa tigulang nga propetisa nga si Anna nga niadto sa Templo nga tinultolan sa Espiritu Santo. “Kining duha ka mga gulangon nga mga tawo naglawas sa pagtuo isip panumdoman. Apan mangutana ako kaninyo: Maminaw ba gyod kamo sa inyong mga apohan?” nangutana ang Santo Papa. “Ang mga apohan sama og kaalam sa banay, sila ang kaalam sa katawhan. Ug katawhan nga dili maminaw sa mga apohan, usa ka katawhan nga mamatay!”
“Sama sa Balaan nga Banay sa Nazareth, matag banay kabahin sa kasaysayan sa usa ka katawhan; dili kini mabuhi nga walay mga kaliwatan nga dinha na niuna kanila. Mao nga, karon aduna kitay mga apohan ug mga apo. Ang mga apo magkat-on gikan sa ilang mga apohan, gikan sa niagi nga mga kaliwatan.”

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: , | Posted on December 26, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M