Letter on the Ox and Ass in the Crib (Sulat Mahitungod sa Baka ug sa Asno )

Posted by: Fr. Marvin | December 5th, 2013

Letter on the Ox and Ass in the Crib

The ox and ass have had their place in every crib. It is well known that the Christmas narratives of the New Testament do not mention them. But the Church’s faith in the unity of the Old and New Testaments has given them their role in the Christmas event.”The ox knows its owner, and the ass its master’s crib; but Israel does not know, my people does not understand” (Is1,3).
The Fathers of the Church saw in these words a prophecy that pointed ahead to the new people of God, the Church consisting of both Jews and Gentiles. Before God, all men, Jews and Gentiles, were like the ox and ass, without reason or knowledge. But the child in the crib has opened their eyes so that they now recognize the voice of their Master, of their Lord.
The two animals were considered the prophetical symbol for the mystery of the Church, our own mystery, since we are but oxen and asses vis-à-vis the Eternal God, oxen and asses whose eyes are opened on Christmas night, so that they can recognize their Lord.
When we place the ox and ass beside the crib, we must remember the whole passage in Isaiah, which is not only good news in the sense of the promise of a future knowledge – but also a judgment pronounced on contemporary blindness, “but Israel does not know.”
Who is the ox and ass today, and who is “my people” without understanding? How can we recognize the ox and the ass? How can we know “my people”? And why does the lack of reason know, while reason is blind? Who recognized? And who failed to recognize him?
The one who failed to recognize him was Herod, who did not even understand when they told him about the child: instead, he was blinded all the more by his lust for power and the accompanying paranoia (Mt 2,3).
Those who failed to recognize him were “all Jerusalem with him” (ibid.). Those who failed to recognize him were the “people in soft garments” – those with a high social position (Mt 11, 8).
Those who failed to recognize him were the learned masters who were experts in the Bible, the specialists in biblical interpretation who admittedly knew the passage but still failed to understand anything (Mt 2,6).
Those who recognized him were the “ox and the ass” (in comparison to these men of prestige): the shepherds, the Magi, Mary and Joseph. But could things have been otherwise? Those with a high social position are not in the stable where the child Jesus lies: that is where the ox and the ass have their home.
And what about us? When we place the familiar figures in the crib scene, we ought to ask God to give our hearts the simplicity that discovers the Lord in the child and like the shepherds on the first Christmas night, each of us will go forth to Christmas full of joy.

Sulat Mahitungod sa Baka ug sa Asno

Sa matag belen anaa gyod kanunay ang baka ug ang asno. Apan ang mga asoy sa Pagkatawo sa Ginuo sa Bag-o nga Testamento wala maghisgot niini nila. Apan ang pagtuo sa Simbahan sa pagkadugtong sa Karaan ug sa Bag-o nga mga Testamento nakahatag kanila og papel sa hitabo sa Pasko. Mabasa nato gikan kang Isaias: “Bisan gani ang baka nakaila man sa iyang tag-iya, ug ang asno sa pasongan sa iyang agalon” (Is1,3).
Ang mga Amahan sa Simbahan nikita niining mao nga mga pulong og usa ka panagna nga nagpunting sa unahan ngadto sa Bag-o nga Katawhan sa Dios, ang Simbahan nga gilangkob og mga Judiyo ug mga Hentil. Atubangan sa Dios tanan, Judiyo ug Hentil, sama sa baka ug sa asno, walay salabotan o kahibalo. Apan ang bata diha sa belen nibuka sa ilang mga mata aron karon ila na nga naila ang tingog sa ila nga Agalon, sa ila nga Ginuo.
Ang duha ka mga hayop giisip nga mao ang gipanagna nga ilhanan sa misteryo sa Simbahan, ang atong kaugalingon nga misteryo, tungod kay kita mga baka ug mga asno lamang tali sa Tunhay nga Dios, mga baka ug mga asno kansang mga mata mabukas sa gabii sa Pasko, aron mailhan nila ang ila nga Ginuo.
Sa atong pagbutang sa baka ug sa asno tupad sa pasongan, kita kinahanglan mahinumdom sa tibuok dapit dinha ni Isaias, nga dili lamang maayong balita sa pagsabot sa saad nga umaabot nga kahibalo – kondili usa ka hukom nga gilitok sa kasamtangan nga pagkabuta, “apan ang akong katawhan, wala makaila kanako.”
Kinsa man ang baka ug ang asno karon, ug kinsa man kining “akong katawhan” nga walay pagsabot? Unsaon man nato pag-ila sa baka ug sa asno? Unsaon man nato pagkaila niining “akong katawhan”? Ug ngano man nga nakahibalo ang walay salabotan, samtang ang salabotanon buta? Kinsay niila? Ug kinsay wala?
Ang pakyas sa pag-ila kaniya mao si Herodes, nga wala gani makasabot sa diha nga ila siya nga giingna mahitungod sa bata: nisamot hinuon pag-ayo ang iyang pagkabuta tungod sa iyang kahigal sa gahom ugnga giubanan og wala kahimutang (Mt 2,3).
Ang pakyas sa pag-ila kaniya mao “ingon man ang tibuok Jerusalem” (ibid.), Ang pakyas sa pag-ila kaniya kadtong mga ”tawo nga luhog pamisti” – kadtong nanagpuyo og mga palasyo ang mga tawo sa itaas sa hut-ong sa katilingban (Mt 11, 8).
Ang pakyas sa pag-ila kaniya mao kadtong mga manggihibaluon nga mga magtutudlo nga mga batid sa Biblia, mga especialista sa pagpasabot sa Biblia nga tinuod nahibalo sa dapit sa Biblia apan bisan pa niana napakyas sa pagsabot sa tanan (Mt 2,6).
Kadtong mga nakaila kaniya mao ang “baka ug anga asno” (kon itandi niining mao nga mga tawo nga dungganan): ang mga magbalantay, ang Tulo ka mga Hari, si Maria ug si Jose. Apan bali ba niini ang mga mahitabo? Ang mga tag-as og barog dinha sa katilingban wala didto sa kwadra diin ang bata nga si Jesus naghigda: diin ang baka ug ang asno naghimo og puluy-anan.
Ug kita, unsa man? Sa atong pagpahamutang sa nailhan na pag-ayo nga mga kabahin sa talan-awon sa belen, mangayo unta kita sa Dios paghatag sa atong mga kasingkasing sa kayano nga nagkaplag sa Ginuo dinha sa bata ug sama sa mga magbalantay, matag usa kanato mupadayon ngadto sa Pasko, puno sa kalipay.

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: , , , | Posted on December 5, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M