Letter of the Archbishop about the Message of Pope Benedict the Sixteenth on Preparation for Marriage

Posted by: Mai | December 26th, 2013

Letter of the Archbishop about the Message of Pope Benedict the Sixteenth on Preparation for Marriage

“I had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands” (Apocalypse 7,10).
I was reminded of the lines from the Apocalypse when I watched through the Television the WYD in Madrid.
The multitude of young pilgrims in Madrid was a veritable Fountain of Youth. Thousands of flags of all the nations above numberless crowds acclaiming with the Pope, and through him, as their King.
We saw the impressive silence of a million and a half young pilgrims adoring, in communion with an 84-year-old man, the King of Kings in the Blessed Sacrament, kneeling on the muddy earth. It was a moment of grace so powerful that wind and rain had interrupted themselves to respect the moment and allow the Spirit to blow sovereignly. A TV camera which was capturing the images of this Prayer Vigil at WYD 2011 dwelt on the pretty face of a girl in tears – the tears of a soul bathed in the love of her Creator.
One was light years, Paradise-years, away from other images that dominated French TV three days earlier, amply commented, showing a derisory demonstration of a few thousand opposing the visit of Benedict XVI, some of them costumed as religious or as pope and following a faux Popemobile featuring a devil’s head.
His message focussed on love, and a significant portion was dedicated to preparation for marriage. Rather than assume young people incapable of avoiding premarital relations, the Holy Father challenged youth to remain pure even during the engagement. “The period of engagement,” he said, “very necessary in order to form a couple, is a time of expectation and preparation that needs to be lived in purity of gesture and words. It allows you to mature in love, in concern and in attention for each other, it helps you to practise self-control and to develop your respect for each other. These are the characteristics of true love that does not place emphasis on seeking its own satisfaction or its own welfare.”
“It is essential that you discover ‘project of love’ which God has planned for you. Discover it with the help of the Church, free from the common prejudice that says that Christianity with its commandments and prohibitions places obstacles to the joy of love and impedes you from fully enjoying the happiness that a man and woman seek in their reciprocal love.”
In a concluding message to all youth, the Pope encouraged them to ‘dare to love’.

Sulat sa Arsobispo Mahitungod sa Mensahe ni Papa Benedikto Dieseseis Bahin sa Pagpangandam alang sa Kaminyuon

“Nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalainlaing nasod, banay, ug katawhan ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa Nating Karnero. Nagbisti silag puti ug nagbitbit ug mga palwa.” (Ang Gipadayag 7,10).
Nahinumdoman nako kining mga pulonga sa Ang Gipadayag sa akong paglantaw sa telebisyon sa WYD didto sa Madrid.
Ang dakong pundok sa batan-on nga mga nanagpanawduaw sa Madrid usa ka tinuod nga Fountain of Youth. Kaliboan ka mga bandera sa tanang kanasoran ibabaw sa dili maihap nga mga nanagtapok uban sa Santo Papa niabiba kang Kristo, ang Hari.
Atong nakita ang makapahinuklog nga kahilom sa usa ka milyon ug tunga nga mga batan-on uban sa nagpanuigon og kawaloan ug upat nga tigulang, nga nagsimba sa Hari sa mga Hari dinha sa Balaan nga Sakramento, nanagluhod sa malapukon nga yuta. Usa kadto ka gutlo sa grasya nga tuma ka gamhanan nga nilurang gani ang hangin ug ang ulan pagtahod sa gutlo ug pagtugot nga ang Espiritu muhuros gikan sa itaas. Usa ka kamera sa telebisyon nga nagkuha og mga larawan sa WYD 2011 nipunting sa usa ka maanyag nga dalagita nga nanaligdig ang mga luha – mga luha sa, ingnon ta, usa ka kalag nga naligo sa gugma sa Magmumugna.
Layo ra kaayo kadtong mao nga talan-awon, sa mga larawan nga nipuno sa mga telebisyon sa Francia, mga pipila ka adlaw sa wala pa kadto, nga gitabi pag-ayo, nga nagpakita og yagayaga sa pipila ka libo lamang nga nibatok sa pagduaw ni Papa Benedikto Dieseseis, nga pipila kanila nagsul-ob og pinari ug minadre o isip Santo Papa, nga nagsunod og Popemobile nga may ulo sa yawa.
Ang iyang mensahe nitutok sa gugma, ug dakudako nga kabahin gipahinungod sa pag-andam sa kaminyuon. Inay maghunahuna nga mga batan-on walay katakos paglikay sa buhat sa mga minyo sa wala pa maminyo, nihagit ang Santo Papa kanila sa pagpabilin nga putli bisan panahon sa panagtrato. “Ang panahon sa panagtrato,” niingon siya, “kinahanglanon kaayo aron pagmugna og mga kapikas, usa ka panahon sa paghulat ug pagpangandam nga kinahanglan puy-on sa kaputli dinha sa mga lihok ug mga pulong. Nagtugot kini kaninyo paghamtong sa gugma, ug sa inyong isigpagkahingawa ug isigpagtagad sa usa’g usa, nagtabang kini kaninyo pagbansay, dinha sa pagpugong sa kaugalingon, sa paglambo og pagtahod sa usa’g usa. Mga ilhanan kini sa matuod nga gugma nga wala mangita sa kaugalingon nga pagtagbaw o sa kaugalingon nga maayo nga kabulahan.”
“Gikinahanglan nga magkaplag kamo sa ‘proyekto sa gugma’ nga gilaraw kaninyo sa Dios. Kaplaga kini uban sa panabang sa Simbahan, nga lingkawas sa komun nga pagdahom nga ang Kristiansimo dinha sa mga sugo ug mga pagdili niini nagbutang og mga babag sa kalipay sa gugma ug nagpugong kaninyo gikan sa hingpit nga pagtagamtam sa kalipay nga gipangita sa usa ka lalake ug sa usa ka babaye dinha sa ilang pag-isighigugmaay.”
Agi ug pagtapos sa iyang mensahe sa tanang mga batan-on ang Santo Papa nidasig kanila sa ‘pagpangahas sa paghigugma’.

Categories Church, GSK, News/Events, Pastoral Letter | Tags: , , , | Posted on December 26, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M