Christ Establishes the Church as His Kingdom Already Present in Mystery (Si Kristo Nagmugna sa Simbahan isip ang Iyang Gingharian nga Anaa na diha sa Pagka Misteryo )

Posted by: Fr. Marvin | December 5th, 2013

Christ Establishes the Church as His Kingdom Already Present in Mystery

In the Father’s eternal plan, the Church was conceived and desired as the kingdom of God and of his Son, the incarnate Word, Jesus Christ. She is realized in the world as a historical fact.
The Church began with the group of 12 disciples whom Jesus himself chose from among the multitude of his followers (cf. Mk 3,13-19; Jn 6,70; Acts 1,2) and who are called Apostles (cf. Mt 10,1-5; Lk 6,13).
Jesus calls them, he forms them in a particular way and finally sends them into the world as witnesses and preachers of his message, his passion and death, and his resurrection. On this basis, he sends them as founders of the Church as being the kingdom of God which, however, always has her foundation in him, Christ (cf. 1 Cor 3,11; Eph 2,20).
After the ascension, a group of disciples gathered around Mary wait for the Holy Spirit promised by Jesus: “You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth” (Acts 1,8).
On the day of Pentecost, which for Israel had been a harvest feast (cf. Ex 23,16) but had also become a feast of renewing the covenant (cf. 2 Chr 15,10-13), the promise of Christ was fulfilled.
The growth of the first Christian community begins in this way (Acts 2,41) and the Church of Jerusalem is established (cf. Acts 2,42-47) and quickly grows and extends.
Acts confirmed by other Christian and non-Christian texts document the existence of various Churches throughout the Mediterranean basin – and beyond – by the last decades of the first century.
Jesus Christ, who from the beginning of his messianic mission preached conversion and called his listeners to faith – “Repent, and believe in the Gospel” – (Mk 1,15), entrusted to the Apostles the task of joining people together by inviting them to enter the community of faith which he founded.
The community of faith is at the same time a community of Salvation. The Church too is meant to begin and develop as a community of salvation.
The Church’s mission and her missions throughout the world originate from the requirement of spreading salvation, which was expressed in the Gospel and the Acts of the Apostles.

Si Kristo Nagmugna sa Simbahan isip ang Iyang Gingharian nga Anaa na diha sa Pagka Misteryo

Sa tunhay nga laraw sa Amahan, ang Simbahan giisip ug gipangandoy isip ang gingharian sa Dios ug sa iyang Anak, ang Pulong nga Nahimo nga Tawo, si Jesukristo. Gipahigayon kini dinha sa kalibotan isip usa ka kamatuod sa kasayayan.
Nisugod ang Simbahan sa pundok sa napulo ug duha nga mga tinun-an nga kaugalingon nga gipili ni Jesus gikan sa kadaghanan sa iyang mga maununod (cf. Mk 3,13-19; Jn 6,70; Buhat 1,2) ug nga iyang ginganlan og mga Apostoles (cf. Mt 10,1-5; Lk 6,13).
Gitawag sila ni Jesus, giumol niya sa usa ka partikular nga paagi ug sa kataposan gipadala niya ngadto sa kalibotan isip mga saksi ug mga tigwali sa iyang tugon, sa iyang pag-antos ug kamatayon, ug sa iyang pagkabanhaw. Niining mao nga passikaran, gipadala niya sila isip mga tigtukod sa Simbahan isip ang gingharian sa Dios nga, hinuon, kanunay nga nagbaton sa iyang tukuranan dinha kaniya, dinha ni Kristo (cf. 1 Cor 3,11; Eph 2,20).
Human sa pagsaka sa langit, ang pundok sa mga manununod alirong ni Maria nagtigom aron pagpaabot sa Espiritu Santo nga gisaad ni Jesus: “Kon mokunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamog gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria, ug sa tibuok kalibotan” (Buhat 1,8).
Sa adlaw sa Pentekostes, nga sa Israel usa kanhi ka pangilin sa pagsanggi (cf. Ex 23,16) apan nga nahimo usab nga pangilin sa pagbag-o sa kasabotan (cf. 2 Chr 15,10-13), ang saad ni Kristo natuman.
Ang pagtubo sa una nga Kristuhanon nga katiligoman nagsugod niining mao nga paagi (Buhat 2,41) ug ang Simbahan sa Jerusalem natukod (cf. Buhat 2,42-47) ug nitubo ug napakatag dihadiha gilayon.
Ang Buhat namatuod sa uban nga Kristiyanos ug dili Kristiyanos nga mga teksto nagsulat sa pagkaanaa sa lainlaing mga Simbahan sa tanang bahin sa dagat nga Mediterraneo – ug sa unahan pa – sa kataposang kanapuloan ka katuigan sa una nga gatosan ka tuig.
Si Jesuskristo, nga gikan sa sinugdan sa iyang mesianhon nga misyon niwali’g pagkakabig ug nitawag sa mga naminaw ngadto sa pagtuo – “hinulsoli ang inyong mga sala ug tuohi ninyo ang Maayong Balita” – (Mk 1,15), nitugyan ngadto sa mga Apostoles sa tahas pagpapapundok sa mga tawo pinaagi sa pagdapit kanila pagsulod sa katiligoman sa paguto nga iyang gitukod.
Ang katiligoman sa pagtuo sa samang higayon katiligoman sa Kaluwasan. Ang Simbahan usab gitinguha pagsugod ug paglambo isip usa ka katiligoman sa kaluwasan.
Ang misyon sa Simbahan ug ang iyang mga misyon sa tibuok kalibotan nagsugod gikan sa panginahanglan sa pagpapalapad sa kaluwasan, nga gipadayag dinha sa Ebanghelyo ug sa Buhat sa mga Apostoles.

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: , | Posted on December 5, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M