The Church Is One, Holy, Catholic and Apostolic (Ang Simbahan Usa, Balaan, Katoliko Ug Apostolikanhon)

Posted by: Fr. Marvin | November 2nd, 2013

The Church Is One, Holy, Catholic and Apostolic

The Creed speaks of the Church as “one, holy, catholic and apostolic”.
Vatican II states, “The earthly Church and the Church endowed with heavenly riches is the sole Church of Christ which we profess in the Creed” (LG, n. 8).
Clearly, the unity of the Church which we profess in the Creed is proper to the universal Church, and the particular (or local) Churches are such insofar as they share in this unity.
Unity was recognized and preached as a property of the Church from the beginning, i.e., from the time of Pentecost. It is, therefore, a primordial and co-essential reality not merely an ideal.
From the beginning, however, the Church’s history has unfolded in the midst of tensions and pressures which compromised unity and elicited reproofs: “Is Christ divided?” (1 Cor 1,13).
In the profession of faith contained in the Creed it is also said that the Church is “holy”. It must be clarified immediately that the Church is such in virtue of her origin and divine institution.
The Church is holy because of her purpose, which is the glory of God and the salvation of men; she is holy because of the means used to obtain this purpose, the seven sacraments and the entire liturgy, particularly the Eucharist; also because of the life of prayer.
Ephesians explained: “Christ loved the Church and handed himself over for her to sanctify her” (Eph 5,25-26). He has made her holy by the outpouring of the Holy Spirit. This is the ontological basis for our faith in the Church’s holiness.
The Church is “catholic” by divine institution, i.e., “universal” as used by St. Ignatius of Antioch: “Where Jesus Christ is, there is the catholic Church” (Ad Smyn., n. 8).
“This character of universality which adorns the People of God is a gift from the Lord himself under Christ the Head in the unity of his Spirit” (LG, n. 13).
By the same faith we also profess that the Church of Christ is “apostolic”, i.e., built upon the Apostles, from whom she received the divine truth revealed by and in Christ. The Church is apostolic because she preserves the apostolic tradition and guards it as her sacred deposit.
The authoritative guardians appointed to preserve this deposit are the successors of the Apostles, the Bishops, assisted by the Holy Spirit.

Ang Simbahan Usa, Balaan, Katoliko Ug Apostolikanhon

Ang Kredo naghisgot sa Simbahan isip “usa, balaan, katoliko ug apostolikanhon.”
Nag-ingon ang Batikano Dos, “Ang Simbahan dinhi sa yuta ug ang Simbahan nga gitugyanan og langitnon nga mga gasa mao ang bugtong Simbahan ni Kristo nga gisugid dinha sa Kredo”.
Tin-aw kaayo nga ang pagk-usa sa Simbahan nga atong gisugid sa Kredo tukma sa pangtanan nga Simbahan, ug ang partikular (o lokal) nga mga Simbahan ingon usab nga usa sa ilang pag-ambit niinng mao nga pagka-usa.
Ang pagka-usa giila ug giwali isip ilhanan sa Simbahan gikan sa sinugdan, buot magpasabot, gikan sa panahon sa Pentekostes. Mao nga nag-una kini, ug sama nag-uban nga batakan, nga kamatuod ug dili usa ka gipangandoy lamang.
Hinuon gikan sa sinugdan ang kasaysayan sa Simbahan nihikyad taliwala sa mga kabalaka ug pangduot nga nakapaangin sa pagka-usa ug nipatumaw og mga pagbadlong: “Nabahinbahin ba diay si Cristo?” (1 Cor 1,13).
Diha sa pagsugid sa pagtuo nga anaa sa Kredo gihisgot usab nga ang Simbahan “balaan”. Kinhanangalan ipatin-aw gilayon nga ang Simbahan mao nga ingon niana sa gahom sa sinugdanan niini ug sa pagkatinukod niini sa Dios.
Ang Simbahan balaan tungod sa iyang tumong, nga mao ang himaya sa Dios ug ang kaluwasan sa mga tawo; balaan siya tungod sa mga paagi nga gigamit pagkab-ot niining mao nga tumong, ang pito ka mga sakramento ug ang tibuok liturhiya labi na ang Eukaristiya; tungod usab sa kinabuhi sa pag-ampo.
Ang Efeso nagpatin-aw: “Gihigugma ni Cristo ang iglesia ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa iglesia ngadto sa Dios” (Eph 5,25-26). Gihimo kini niya nga balaan pinaagi sa pagbuhagay sa Espiritu Santo. Tiunay nga gipanukad niini sa pagtuo nato sa kabalaan sa Simbahan.
Ang Simbahan “katoliko” kay gitukod sa Dios nga ingon niini, buot magpasabot, “pangtanan” sa gigamit ni San Ignacio sa Antiokiya: “Hain gani si Jesukristo, anaa ang katoliko nga Simbahan” (Ad Smyn., n. 8).
“Kining taras sa pangtanan nga nagdayandayan sa Katawhan sa Dios usa ka gasa gikan sa Ginuo mismo ubos ni Kristo ang Ulo diha sa kahiusahan sa iyang Espiritu” (LG, n. 13).
Sa mao gihapon nga pagtuo atong gisugid nga ang Simbahan ni Kristo “apostolikanhon”, buot magpasabot, tinukod ibabaw sa mga Apostoles, gikan kang kinsa iyang gidawat ang kamatuoran sa Dios nga gipadayag pinaagi, ug diha, ni Kristo. Ang Simbahan apostolikanhon kay gipapabilin niini ang gitugyan sa mga Apostoles ug nagbantay niini isip balaan niya nga tinipigan.
Ang gigamhan nga mga tigbantay pagpapabilin niining mao nga tinipigan mao ang mga manununod sa mga Apostoles, ang mga Obispo, nga gitabangan sa Balaan nga Espiritu.

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: , , | Posted on November 2, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M