Letter from the Archbishop on Vatican II (Sulat Gikan sa Arsobispo Mahitungod sa Batikano Dos)

Posted by: Fr. Marvin | November 25th, 2013

Letter from the Archbishop on Vatican II

The Year of Faith was deliberately held on the fiftieth anniversary of the Second Vatican Council. Therefore it behooves to understand clearly what it was all about.
Blessed Pope John XXIII convened the Second Vatican Council to be the moment of renewal for the Church in the modern world. The teachings of the Church, our identity and culture as Catholics, must be loved and guarded, yet brought forth and taught in a way understandable to the modern world.
Pope Paul VI and Pope John Paul II constantly preached the same thing in calling for a New Evangelization, to be new not in content but in ardor, methods, and expression.
But regarding Vatican II, on the one hand, there is a hermeneutic of discontinuity and rupture. On the other, there is the hermeneutic of reform, of renewal in the continuity of the Church the Lord has given to us.
There was a great excitement immediately after the Council: excitement for innovation, change, freedom, renewed dynamism. There was a great desire to implement the Council immediately, with the best of intentions. However, this era of change and freedom took place during a most tumultuous time.
It is enough to remember Woodstock when everything goes. It is enough to remember the great theological upheaval in the late 1960’s so much so that the young Father Ratzinger along with others separated from his fellow enthusiasts. These latter along with Hans Küng printed their Concilium while Father Ratzinger printed their Communio. Each group tried to from disciples.
Unfortunately the disciples of the former for the most part won out. This can be seen in the areas of liturgy, popular piety, family life, catechesis, ecumenism, morals, and political involvement, to name just a few.
It seems that in many areas of the Church’s life the “hermeneutic of discontinuity” has triumphed.
The “hermeneutic of discontinuity” is a false interpretation and implementation of the Council and the Catholic Faith. It emphasizes the “engagement with the world” to the exclusion of the deposit of faith. This has wreaked havoc on the Church, systematically dismantling the Catholic Faith to please the world, watering down what is distinctively Catholic, and ironically becoming completely irrelevant and impotent for the mission of the Church in the world.
We must reclaim the true intent of the Council, found in its texts. We must adhere to the true spirit of the Council through the hermeneutic of continuity.

Sulat Gikan sa Arsobispo Mahitungod sa Batikano Dos

Ang Tuig sa Pagtuo gituyo sa pagpasaulog sa ikakalim-an nga tuig sa Ikaduha nga Konsilyo sa Baitkano. Mao nga kinahanglan tin-aw nga makasabot kita unsa man kadto.
Si Beato Juan Beintetres nipapatigom sa Ikaduha nga Konsilyo sa Batikano nga usa ka gutlo sa pagpapabag-o sa Simbahan dinha sa moderno nga kalibotan. Ang mga gitudlo sa Simbahan, ang atong pagkakita ug halaman isip mga katoliko, kinahanglan mahalon ug bantayan, apan hinuon ipapahigayon ug itudlo sa usa ka paagi nga masabtan sa moderno nga kalibotan.
Si Papa Pablo Seksto ug si Papa Juan Pablo Dos nagpunay og wali sa mao gihapon nga butang alang sa usa ka Binag-o nga Pagsangyaw sa Ebanghelyo, binag-o dili sa unsa ang gibatonan kondili sa pagkamainiton, sa mga paagi ug sa mga pagpadayag.
Apan bahin sa Batikano Dos, sa usa ka bahin anaay pagpasabot nga pagkadili masinundanon ug sa pagiasiak. Sa lain nga bahin, anaa ang pagpasabot sa pagpapausab ug pagpapabag-o diha sa pagkamasinundanon sa Simbahan nga gihatag kanato sa Ginio.
Dihay dako nga kahinam sunod gilayon sa Konsilyo: kahinam sa pagpang-ayo, pagpapausab, pagkagawasnon, usa ka binag-o nga kabisog. Dihay dako kaayo nga pangandoy pagpapahigayon gilayon sa Konsilyo, uban sa mga kinamaayo nga mga katuyoan. Apan hinuon, kining mao nga kapanahonan sa pagpausab ug kagawasan nahitabo sa usa ka pinakamabanha nga panahon.
Igo na ang paghiunmdom sa Woodstock kanus-a tanan gipatugot. Igo na ang paghinumdom sa dako nga kagubot sa teolohiya sa mga tuig sa 1968 nga sa ingon nga ang batan-on nga Padre Jose Ratzinger uban sa pipila niyang kauban nibulag gikan sa kauban niya nga mga nasibot pag-ayo. Kining mga naulahi uban ni Hans Küng nipapatik sa Concilium samtang si Padre Ratzinger nipapatik sa Communio. Matag pundok nangita’g mga musunod.
Walay palad ang mga niusnod sa nahauna nga pundoko kinadak-an nga nidaog. Makita kini diha sa liturhiya, pangdebosyon sa katawhan, kinabuhi sa banay, katekesis, ekumenismo, moral ug pagpalambigit sa politika uban sa ubang mga butang .
Mora’g dinha sa daghan nga mga natad sa kinabuhi sa Simbahan ang “pagpasabot sa pagka dili masinundanon” ang nidaog.
Ang “pagpasabot sa pagka dili masinundanon” sa akong pag-isip usa ka bakak nga paghubad ug pagpapahigayon sa Konsilyo ug sa Pagtuo nga Katiliko. Nihinungdanon kini sa “pagpalambigit sa kalibotan” nga dili ipaapil ang mga tinipigan sa pagtuo. Nakahimo kini og dako nga kadaotan dinha sa Simbahan, pinaagi sa sistematiko nga pagguba sa Pagtuo nga Katoliko aron sa pagpahimuot sa kalibotan, sa pagpalasaw sa unsa ang nakapalahi sa Katoliko, ug sa pinahiwi nahimong hingpit nga way kalabotan way gahom alang sa misyon sa Simbahan dinha sa kalibotan.
Kinahanglan atong bawion ang tinuod nga tuyo sa Konsilyo, nga makita dinha sa mga teksto niini. Atong uyonan ang tinuod nga espiritu sa Konsilyo pinaagi sa pagsabot sa kamasinundanon.

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: , | Posted on November 25, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M