Christ is the Center of the Festival (Si Kristo ang Anaa sa Taliwala sa Pangilin)

Posted by: Fr. Marvin | November 2nd, 2013

Christ is the Center of the Festival

The Festival of the Huts is coming around again.
We have developed it to reflect our belief: in our past, in our culture and in the power of worship.
At the core of the Festival celebration is the Hut itself. The structure reflects our own temporary existence and ultimate dependence on God.
It harkens to the forty years that the Old People of God, our ancestors in the faith, wandered the desert, depending completely upon God for food and shelter.
It also reminds us of the humble huts of our own ancestors where they made us who we are through our faith, our values, our traditions, and our culture.
This festival reminds us of the time when Christ would deliver such clear words about Himself and His ministry: “Whoever believes in me, as scripture says: ‘Rivers of living water will flow from within him’ (John ,7,37-38).”
During the Ceremony of Water Drawing, the Levitical priest would use a special pitcher with which to draw water from the pool of Siloam; It is during this time that Christ reveals Himself as the giver of living baptismal waters, the sender of the Paraclete, and the redeemer of mankind.
The Illumination of the Temple is yet another significant part of the Festival: Candles are lit and bring such light that it is said nothing is to be left in the dark.
When Christ says in John 8,12, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life,” He is revealing that in His light, nothing remains in darkness. He lights the way to the Father.
The Festival is also called the Ingathering: This “ingathering” of the People was done in the Temple of Jerusalem, the privileged place of this instruction (Eze 37,21, 26-28; 2 Mac 1,27-29; 2,18).
Through Redemption, Jesus carried out the “ingathering” of the New People God prepared from the Old Covenant. “And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself (John 12,32)”
The Festival, then, reminds us that Jesus Christ is our baptismal water, our light, our illuminated path to the Ingathering into the Father.
Most of all the Festival reminds us that Christ is truly the fulfillment of all God’s promises as He has tabernacled Himself (was made flesh) among us (cf. John 1,14).

Si Kristo ang Anaa sa Taliwala sa Pangilin

Hapit na usab ang Pangilin sa mga Payag.
Ato kining gilambo pagsalamin sa atong pagtuo: pagtuo sa atong kagahapon, sa atong kultura ug sa gahom sa pagsimba.
Taliwala niining maong Pangilin anaa ang Payag mismo. Ang katukoran nga nagsalamin sa kasamtangan lamang nato nga pagpuyo dinhi sa yuta ug sa atong tumang pag-agad sa Dios.
Nagpunting kini sa kwarenta ka tuig nga ang Karaan Katawhan sa Dios, katigulangan nato sa pagtuo, naglakaw sa kamingawan nga hingpit nga nag-agad sa Dios sa pagkaon ug kapasilongan.
Nagpahinumdom usab kini kanato sa ubos nga mga payag sa atong kaugalingon nga mga katigulangan diin ilang gimugna ang atong pagkakita sa pagtuo, mga bili, tradisyon ug kultura.
Kining pangilina nagpahinumdom kanato sa pagpamulong nga tin-aw ni Kristo mahitungod sa iyang kaugalingon ug sa iyang pangalagad: “Ang giuhaw kinahanglan moari kanako ug moinom … Ang motuo kanako magdagayday ang mga sapa sa tubig nga naghatag ug kinabuhi (John ,7,37-38).”
Sa seremonyas sa Pagkuha og Tubig, ang Pari sa Karaan nga Kasabotan maggamit og pinatuyo nga sudlanan pagkawos og tubig gikan sa linaw sa Siloam; nipadayag si Kristo sa Iyang kaugalingon panahon niining maong seremonyas isip ang maghahatag sa tubig sa bunyag, ang tigpadala sa Parakleto, ug ang manluluwas sa katawhan.
Ang Pagsuga sa Templo lain usab nga mahinungdanon nga bahin sa Pangilin: mga kandela dagkotan nga magpadan-ag pag-ayo nga ginaingon nga wala gayoy dapit nga mahabilin nga anaa sa kangitngit.
Sa pagsulti ni Kristo sa Juan 8,12, “Ang mosunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi ug dili na gayod maglakaw diha sa kangitngit,” gipadayag niya nga diha sa iyang kahayag, walay mahabilin dinha sa kangitngit. Nagdan-ag siya sa dalan paingon sa Amahan.
Ang Pangilin gitawag usab og ang Paghipos: kining maong “paghipos” sa Katawhan gihimo didto sa Templo sa Jerusalem, ang pribilehiyado nga dapit alang sa pagtudlo (Eze 37,21, 26-28; 2 Mac 1,27-29; 2,18).
Pinaagi sa Pagluwas, mipahigayon si Jesus sa “paghipos” sa Bag-ong Katawhan sa Dios nga giandam gikan sa Karaan nga Kasabotan. “Ug kon iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tawo ngari kanako (Juan 12,32).”
Mao nga ang Pangilin nagpahinumdom kanato nga si Jesus naghatag kanato sa atong tubig sa bunyag, sa atong kahayag, sa dinan-agan nato nga dalan paingon sa Paghipos sa Amahan.
Labaw sa tanan ang Pangilin nagpahinumdom kanato nga si Kristo ang tinuod nga katumanan sa tanan nga mga saad sa Dios kay miugbok siya sa iyang payag (nahimo nga may lawas) uban kanato (cf. Juan 1,14)

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: | Posted on November 2, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M