The Dignity of the Eucharistic Celebration (Ang Kahalangdon sa Kasaulogan nga Eukaristikanhon)

Posted by: Fr. Marvin | October 3rd, 2013

Dignity of the Eucharistic Celebration .

In the Gospels, we are struck by the simplicity and the “solemnity” with which Jesus, on the evening of the Last Supper, instituted this great sacrament.
Though the idea of a “banquet” naturally suggests familiarity, the Church has never yielded to the temptation to trivialize this “intimacy” with her Spouse by forgetting that he is also her Lord and that the “banquet” always remains a sacrificial banquet marked by the blood shed on Golgotha. The bread which is broken on our altars, offered to us as wayfarers along the paths of the world, is panis angelorum, the bread of angels, which cannot be approached except with the humility of the centurion in the Gospel: “Lord, I am not worthy to have you come under my roof “.
With this heightened sense of mystery, we understand how the faith of the Church in the mystery of the Eucharist has found historical expression not only in the demand for an interior disposition of devotion, but also in outward forms meant to evoke and emphasize the grandeur of the event being celebrated.
Such was the case, for example, with architecture, which witnessed the transition, once the historical situation made it possible, from the first places of Eucharistic celebration in the domus or “homes” of Christian families to the churches, large and small, which gradually sprang up throughout the lands touched by Christianity.
The designs of altars and tabernacles within Church interiors were often not simply motivated by artistic inspiration but also by a clear understanding of the mystery.
The same could be said for sacred music, if we but think of the inspired Gregorian melodies and the many, often great, composers who sought to do justice to the liturgical texts of the Mass.
The development of sacred art and liturgical discipline which took place in lands of ancient Christian heritage is also taking place on continents where Christianity is younger.
By adaptation to the changing conditions of time and place, the Eucharist offers sustenance not only to individuals but to entire peoples, and it shapes cultures inspired by Christianity.
The liturgical norms for the celebration of the Eucharist must be observed with great fidelity. These norms are a concrete expression of the authentically ecclesial nature of the Eucharist; this is their deepest meaning.

Ang Kahalangdon sa Kasaulogan nga Eukaristikanhon

Ang Kahalangdon sa Kasaulogan nga Eukaristikanhon
Sa mga Ebanghelyo matandog kita sa pagkayano ug pagka”solemne” sa pagmugna ni Jesús niining dako nga sakramento nga gitukod sa gabii sa Kataposang Panihapon.
Bisa’g ang pag-isip sa “bangkite” natural nga nagsugyot og pagkasuod, ang Simbahan wala gyod mahulog sa tentasyon pagpamenos niining “pagkasuod” sa iyang Esposo pinaagi sa paghikalimot nga siya usab mao ang iyang Ginuo ug nga ang “bangkite” kanonay nga nagpabilin usa ka sakripiso pinatikan sa dugo nga giula didto sa Golgotha. Ang pan nga gipikas sa atong mga altar, nga gihalad kanato isip mga nanagpanaw sa kadalanan sa kalibotan panis angelorum, pan sa mga anghel, nga maduolan lamang uban sa pagpaubos sa centurion sa Ebanghelyo: “Ginuo, dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay” (Mateo 8,8; Lucas 7,6).
Uban niining nagkadakô nga kaamgohan sa misteryo, masabot nato nga ang pagtuo sa Simbahan sa Misteryo sa Eukaristiya nagkaplag og pagpadayag dinha sa kasaysayan dili lamang sa panginahanglan sa debusyon sa sulod sa tawo kon dili hasta usab dinha sa makita nga mga porma nga makapapokaw sa kaamgohan sa pagkahabog sa hitabo nga ginasaulog.
Mao kini, pananglitan, ang nahitabo sa arkitektura, nga nagsaksi, sa dihang mahimo na kini sumala sa kahimtang sa kapanhonan, sa paglambo sa unang mga dapit sa pagsaulog sa Eukaristiya gikan sa domus kon “kabalayan” sa mga banay nga kristuhanon ngadto sa mga simbahan, dagko o gagmay, nga hinayhinay mitomaw sa tanan nga mga kadapitan dapit nga natandogan sa Pagkakristuhanon.
Ang pagmugna sa mga altar ug sa mga tabernakulo sulod sa sulod sa Simbahan usahay kon dili man gani kanonay makita nga gitukmod dili lang sa inspirasyon sa arte kon dili sa tin-aw nga pagsabot sa misteryo.
Mao usab kini ang masolti mahitungod sa balaan nga musika, kon hunahunaon nato ang mga tunog nga Gregoriano ug ang daghan, uban niini bantogan kaayo, nga mga nagmugna og mga awit nga nagtutok sa mga texto sa Misa.
Ang paglambo sa balaan nga mga buhat sa arte ug disiplina sa liturhiya sa mga karaan nga mga yuta nga kristuhanon napahigayon usab sa mga kontinente diin mas bag-o pa ang pagtuo nga kristuhanon.
Pinaagi sa pagpahaom sa mga nagkabag-o nga kahimtang sa mga panahon ug sa mga dapit, ang Eukaristiya nagtanyag og pagpatubo dili lamang sa usa kon dili sa tibuok mga katawhan, ug nagporma sa kultura nga naggikan sa pagtuo.
Ang mga liturhikanon nga mga lagda alang sa pagsaulog sa Eukaristiya kinahanglan tumanon gyod. Kining maong mga lagda konkreto nga pagpadayag sa pagkamatuod nga simbahanon nga kinaiya sa Eukaristiya; mao kini ang ilang pinakalawom nga kahulogan.

Categories Church, Father Marvin, News/Events, Pastoral Letter | Tags: | Posted on October 3, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M