The Eucharist Creates Communion and Fosters Communion (Ang Eukaristiya Nagmugna sa Kadugtongan ug Naglambo sa Kadugtongan o Kaambitan)

Posted by: Fr. Marvin | September 23rd, 2013

The Eucharist Creates Communion and Fosters Communion

Paul wrote to the faithful of Corinth explaining how their divisions, reflected in their Eucharistic gatherings, contradicted what they were celebrating, the Lord’s Supper, then urged them to to return to the spirit of fraternal communion (cf. 1 Cor 11:17- 34).
Saint Augustine effectively echoed this call when he said: “Christ the Lord… hallowed at his table the mystery of our peace and unity. Whoever receives the mystery of unity without preserving the bonds of peace receives not a mystery for his benefit but evidence against himself”.
The Eucharist’s particular effectiveness in promoting communion is one of the reasons for the importance of Sunday Mass.
Sunday Mass is “the privileged place where communion is ceaselessly proclaimed and nurtured. Precisely through sharing in the Eucharist, the Lord’s Day also becomes the Day of the Church, when she can effectively exercise her role as the sacrament of unity”.
The safeguarding and promotion of ecclesial communion is a task of each member of the faithful, who finds in the Eucharist, as the sacrament of the Church’s unity, an area of special concern.
More specifically, this task is the particular responsibility of the Church’s Pastors.
For this reason the Church has drawn up norms aimed both at fostering the frequent and fruitful access of the faithful to the Eucharistic table and at determining the objective conditions under which communion may not be given.
The care shown in promoting the faithful observance of these norms becomes a practical means of showing love for the Eucharist and for the Church.
Our longing for the goal of unity prompts us to turn to the Eucharist, which is the supreme sacrament of the unity of the People of God.
Precisely because the Church’s unity, which the Eucharist brings about through the Lord’s sacrifice and by communion in his body and blood, absolutely requires full communion in the bonds of the profession of faith, the sacraments and ecclesiastical governance, it is not possible to celebrate together the same Eucharistic liturgy until those bonds are fully re-established.
Any such concelebration would not be a valid means, and might well prove instead to be an obstacle, to the attainment of full communion.

Ang Eukaristiya Nagmugna sa Kadugtongan ug Naglambo sa Kadugtongan o Kaambitan

Si San Pablo, pagsolat ngadto sa mga matuuhon sa Corinto miingon nga ang pagkabahinbahin nga makita dinha sa ilang Eukaristikanhon nga panagtigom nagbalitok sa ilang gisaulog, ang Panihapon sa Ginuo, ug dayon miawhag kanila pagpapabalik sa espiritu sa inigsuon nga kadugtongan (cf. 1 Cor 11:17- 34).
Masangputon nga gilanog kining mao nga panawagan ni ni San Agustin sa iyang pag-ingon: “si Cristo ang Ginuo … mibalaan sa iyang talad sa misteryo sa atong kalinaw ug kahiusahan. Kinsa kadtong nagadawat sa misteryo sa kahiusahan sa walay pagpapabilin ug pagbaton sa mga bugkos sa kalinaw nagdawat og mga pagmatuod batok kaniya”.
Ang partikular nga mapalambuon sa kadugtongan sa pagsaulog sa Eukaristiya usa sa mga katarongan sa pagkamahinungdanon sa Misa sa Domingo.
Ang Misa sa Domingo mao “ang pribilehiyado nga dapit diin ang kadugtongan walay hunong giproklamar ug gipatubo. Tungod gyod sa pag-ambit sa Eukaristiya, ang Adlaw sa Ginuo nahimo usab nga Adlaw sa Simbahan diin makapahigayon gayod kini sa iyang papel isip sakramento sa kahiusahan”.
Ang pagbantay ug pagpalambo sa simbahanon nga kadugtongan tahas sa matag sakop sa mga matuuhon, nga nagkaplag dinha sa Eukaristiya, isip ang sakramento sa kahiusahan sa Simbahan, usa ka natad sa iyang pinatuyo nga pagbantay.
Labaw niini, kining maong tahas partikular nga kaakohan sa mga Magbalantay sa Simbahan.
Tungod niini ang Simbahan milowat og mga lagda kansang tumong mao ang paglambo sa makanunayon ug mabungahon nga pagduol sa mga matuuhon sa Eukaristikanhon nga talad ug pagdeterminar sa mga makita nga kondisyon nga mapadangat ang pagkalawat.
Ang mabinatayong nga pagpalambo sa matinud- anon nga pagsunod niining maong mga lagda mahimo nga paagi nga praktiko sa pagpakita og gugma sa Eukaristiya ug sa Simbahan.
Ang atong pangandoy sa kahiusahan nagtukmod kanato pagbalik ngadto sa Eukaristiya nga mao ang kinatas-an nga sakramento sa kahiusahan sa Katawhan sa Dios.
Tungod gyod kay ang kahiusahan sa Simbahan, nga gipahigayon sa Eukaristiya pinaagi sa sakripisyo sa Ginuo ug pinaagi sa pagkalawat sa iyang lawas ug dugo, nagkinahanglan gyod og hingpit nga kadugtongan diha sa mga bugkos sa pagpadayag sa pagtuo, sa mga sakramento, ug sa pangobierno sa simbahan, dili mahimo nga manag-uban pagsaulog sa mao ra nga liturhiya sa Eukaristiya hangtod nga hingpit nga mapahiuli kining maong mga bugkos.
Bisa’g unsa niining maong pagkuyog pagsaulog walay bale nga paagi, ug gani malagmit mahimong usa ka babag sa pagkab-ot og hingpit nga kadugtongan.

Categories Church, Pastoral Letter | Tags: | Posted on September 23, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M