Letter of the Archbishop on the Relationship Between Sacred Song and the New Evangelization.

Posted by: Fr. Marvin | September 23rd, 2013

Letter of the Archbishop on the Relationship Between Sacred Song and the New Evangelization.

The Conciliar Constitution on the liturgy calls to mind the importance of sacred music in the mission ad gentes and urges an appreciation of the musical traditions of peoples (cf 119). But also in countries of ancient evangelization sacred music can have, and in fact does have, a relevant task, to foster the rediscovery of God, a renewed approach to the Christian message and to the mysteries of the Faith.
Let us think about how many people have been touched in the depth of their soul listening to sacred music; and even more how many felt themselves attracted anew towards God by the beauty of liturgical music. And here we have an important role: by committing ourselves to improve the quality of liturgical singing, without fearing to recover and to make use of the great musical tradition of the Church, as the same Vatican II affirms (cf Sacr Conc 116).
We would like to underscore that active participation of the whole People of God in the liturgy does not consist only in speaking, but also in listening, in receiving the Word with the senses and with the spirit, and this goes also for liturgical music. Those who have the gift of singing, can make the hearts of so many people sing in liturgical celebrations.
We are not just talking about Holy Mass. We are talking about liturgical celebrations like Vespers. Vespers is a liturgical celebration. Vatican II mandated that vespers be fostered in churches. And we must be sure not to miss the point about participation by listening. Listening is not passive when the mind and heart are engaged by the will. Close listening is active reception.
We are speaking of the sort of music that we are to use in liturgical services: sacred music. The texts and the musical idiom must be sacred. We should not to be afraid to get to know of the treasury of the Church’s sacred music, especially Gregorian chant and polyphonic music. We must reopen the treasury and make use of our patrimony.
Some people of a certain age have a visceral reaction to the use of anything “old”, as if by using it, even thinking that it is good, is an attack on their persons. The sight of a traditional vestment or the sound of Latin or chant provokes many of them to a blind suspicion that their lives are being questioned, so bound up is their identity with the iconoclastic upheaval of the halcyon 60’s and 70’s.

Sulat sa Arsobispo Mahitungod sa Kadugtong sa Balaan nga Musika ngadto sa Bag-o nga Ebanghelisasyon

Nagpahinumdom sa kahinungdanon sa balaan nga musika ang Konstitusyon sa Konsilyo bahin sa liturhiya sa misyon ngadto sa katawhan ug nag-awhag og sa maaong panabot sa mga naandan sa musika sa mga katawhan (cf 119). Apan dinha usab sa mga nasod diin karaan nga gisangyaw ang Ebanghelyo ang balaan nga musika makabaton, ug sa kamatuod duna gyoy, kalabutanon nga tahas, pagpalambo pagkaplag pag-usab sa Dios, usa ka gibag-o nga pagtratar sa mensahe ni Kristo ug sa mga misteryo sa Pagtuo.
Hunahunaon nato unsa ka daghan sa mga tawo nga natandog dinha sa kinahiladman sa ilang mga kalag pinaagi sa pagpaminaw sa balaan nga musika; ug gani unsa ka labaw ka daghan nibati nga nadani sila pag-usab ngadto sa Dios sa kanindot sa liturhikanhon nga musika. Ug dinhi aduna kitay hinungdanon nga papel: diha sa pagtahan nato sa pagpauswag sa matang sa pang-awit nga liturhikanon, sa walay kahadlok pagbawi pag-usab ug paggamit sa dagko nga mga tradisyon sa musika sa Simbahan, sumala sa gidason sa Batikano Dos (cf Sacr Conc 116).
Buot kita maghinungdanon nga malihukon nga pagtampo sa tibuok Katawhan sa Dios dinha sa liturhiya nga wala malangkob lamang dinha sa pagsulti, kon dili dinha usab sa pagpaminaw, dinha sa pagdawat sa Pulong dinha sa mga pamalatian ug dinha sa espiritu, ug kini matuod usab bahin sa liturhikanhon nga musika. Kadtong adunay gasa sa pag-awit, makahimo nga mga kasingkasing sa daghan kaayo nga mga tawo mag-awit usab.
Wala kita maghisgot sa Balaan nga Misa lamang. Naghisgot kita mahitungod sa mga kasaulogan nga liturhikanhon sama sa Bisperas. Ang Bisperas liturhikanhon nga kasaulogan. Ang Batikano Dos nisugo nga ang bisperas palambuon dinha sa mga simbahan. Ug kinahanglan dili kita masipyat sa punto bahin sa pagtampo pinaagi sa pagpaminaw. Ang pagpaminaw dili walay lihok kon ang salabotan ug kasingkasing gigamit sa kabubut-on. Ang sustenido nga pagpaminaw malihukon nga pagdawat..
Atong gihisgotan ang matang sa musika nga atong gamiton dinha sa mga kasaulogan nga liturhikanhon: balaan nga musika. Ang mga teksto ug pamulong nga musikanhon kinahanglan balaan. Dili unta kita mahadlok pagkat-on sa bahandi sa balaan nga musika sa Simbahan, labi na ang Gregorian chant ug polyphonic nga musika. Kinahanglan ablihan nato pag-usab ang tipiganan sa bahandi ug paggamit sa atong kabilin.
Pipila ka mga tawo sa matakdo nga pangedaron adunay lisod sabton nga reaksiyon sa maskin unsa nga “karaan”, nga mora’g ang paggamit niini, o gani ang pagtuo nga kini maayo, usa ka pagbatok sa ilang pagkatawo. Ang tan-aw og tradisyhonal nga sapot o ang tunog sa Latin o chant makapasangpot sa daghan sa usa ka buta nga katahap nga ang ilang mga kinabuhi gikwestiyon, ingon ka nahigot ang ilang pagkasila sa mga manaway’g pagtuo nga kagubot sa mga nindot nga mga tuig sa sesenta ug setenta.

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: | Posted on September 23, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M