When am I a Catholic? by Msgr. Jesus Dosado

Posted by: Fr. Marvin | August 16th, 2013

When am I a Catholic?

When I subscribe to what Benedict XVI termed the “hermeneutic of continuity”. When I believe the Second Vatican Council was abused, misused, and in some cases ignored. When I believe all those who call themselves Catholics should carefully re-read the council’s documents. All would be very surprised.
When I look to the Pope as our spiritual leader here on earth and the CCC is our guidebook to life.
When I have a strong attraction and attachment to pre-conciliar forms and formulations. When I feel like a “traditionalist” because of the history of the Church in many areas such as art, design, architecture.
At the same time when I also value the legitimate progress of the Second Vatican Council in all areas
When I am not dependent on my own very fallible opinions as to what must be done and what must be avoided in order to gain eternal life.
When I do not pick and choose what to believe and what not to believe, in the authentic teaching of the Church; when I accept the teaching of the Church in its entirety.
When I hold that all who have committed grave sins without having obtained pardon in the Sacrament of Penance cannot take Holy Communion.
When I am also into traditional devotions. When the Rosary is second nature to me. When I understand that the Sacred Heart of Jesus is a devotion which focuses on Christ’s love for us, and something similar for the Immaculate Heart of Mary.
When I have to differentiate “real Vatican II” (hermeneutic of continuity) and “false Vatican II” (hermeneutic of rupture).
When I can term myself sa Ratzingerian and Bergoglian (avid follower og Pope Benedict the Sixteenth and Pope Francis.
When I don’t care much for the Conservative and Liberal terms since they can be interpreted politically. Catholicism is neither Conservative nor Liberal.
When I believe that at the heart of the Church there is a Cross.
When I prefer the New Order of the Mass when done according to the proper rules and regulations.
When for liturgical ceremonies I believe the priest should celebrate exactly as the Church instructs him to celebrate and keep his personal touch exactly that – personal, not imposed on the people.
In other words, I am a plain and simple Catholic, as there is no other: conservative, traditional, liberal, etc.

Sa Unsa Man Nga Paagi Usa Ako Ka Katoliko?

Kon muuyon ako sa ginganlan ni Niluwat nga Papa Benedickto Dieseseis nga “kasinundanon nga panabot.” Kon nagtuo ako nga ang Ikaduha nga Konsilyo sa Batikano giabusar, gisayop pagsabot, us as pipila ka mga kaso gibaliwala. Kon nagtuo ako nga ang nagpakingalan nga mga Katoliko magbasa pag-usab sa mga dokumento sa Konsilyo. Ug silang tanan matingala gayod.
Kon lantawon ang Santo Papa nga espirituhanon nga pangulo dinhi sa yuta ug ang Katesismo isip tigtultol sa kinabuhi.
Kon aduna akoy kusog nga kadani ug kadikit sa mga porma ug mga pormulasyon sa wala pa ang Konsilyo sa Batikano Dos. Kon nagabati ako nga “tignunot sa gutugyan” tungod sa kasaysayan sa Simbahan sa daghang mga natad: arte, disenio ug arkitectura.
Sa samang higayon kon ako usab nga gibili ang mga sumala sa kalagdaan nga mga pag-uswag sa Batikano Dos sa tanang natad.
Kon wala ako mag-agad sa kaugalingon nako nga masaypon nga mga panahom bahin sa unsa ang kinahanglan nga buhaton ug unsa ang likayan aron makab-ot ang kinabuhi nga tunhay.
Kon dili ako magpilipili ug magpunitpunit og unsa ang akong tuohan ug unsa ang dili nako tuohan sa matuod nga mga gitudlo sa Simbahan; kon ako nga gidawat ang gitudlo sa Simbahan sa kinatibok-an niini.
Kon akong gihoptan nga ang mga nakasala og dako kon mortal ug wala mapasaylo niini pinaagi sa Sakramento sa Pakighiuli dili makakalawat.
Kon ako usab nga gipakabili ang mga debosyon nga naandan. Kon ang Rosaryo kabahin sa akong kinabuhi. Kon nakasabot ako nga ang Sagrado Corazon de Jesus debosyon nga nagpunting sa gugma ni Kristo kanato, ug nga ingon usab niini ang Putli Uyamot nga Kasingkasing ni Maria.
Kon akong gipalahi ang “matuod nga Batikano Dos” (panabot nga sinundanaon) gikan sa “sayop nga Batikano Dos (panabot nga pagkasiak).
Kon makangalan ako sa akong kaugalingon nga Ratzingeriano ug Bergogliano (lig-on kaayo nga manununod ni Papa Benedikto Diesesis ug ni Papa Francisco).
Kon baliwalaon nako ang mga pulong nga Konserbatibo ug Liberal tungod kay masabtan kini nga politikanhon.Ang Simbahan ni Conserbatibo ni Liberal.
Kon nagatuo ako nga dinha sa kasingkasing sa Simbahan anaa gna Krus.
Kon palabihon nako ang Bag-o nga Han-ay sa Misa kon gisaulog kini sumala sa takdo nga mga kalagdaan ug mga regulason.
Kon sa mga kasaulogan sa liturhiya nagtuo ako nga ang pari magsaulog unta untop sa gitakda sa Simbahan nga iyang buhaton ug nga ang iyang mga personal nga pamuhatbuhat magpabili nga ingon niana – personal, ug dili ipahamtang sa mga tawo.
Sa laing pagsulti, ako lunlon ug yano nga Katoliko, kay wala may lain: konserbatibo, tradisyonal, liberal, ug unsa man ugaling.

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: | Posted on August 16, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M