Pope Francis is a man of deep Marian piety

Posted by: Fr. Marvin | August 25th, 2013

Pope Francis is a man of deep Marian piety

1. His trips to the Basilica of St. Mary Major. The day after he became Pope, he knew right away where to go for help (in an unannounced visit).returned several times since. He stopped there on the way to Rio for World Youth Day, and then stopped there again as soon as he came back.
2. His emulation of Pope John Paul II’s Marian piety. In 2005, he began to pray 15 decades of the rosary after watching Pope John Paul II: “I began to imagine the young priest, the seminarian, the poet, the worker, the child from Wadowice… in the same position in which I knelt at that moment, reciting Ave Maria after Ave Maria. His witness struck me. … I became aware of the density of the words of the Mother of Guadalupe to Saint Juan Diego: “Don’t be afraid, am I not your mother?” I understood the presence of Mary in the life of the Pope. … From that time on I have recited the 15 mysteries of the Rosary every day.”
3. His affectionate Marian words at World Youth Day. The Pope’s visit to Our Lady of Aparecida in Brazil produced some of the most endearing moments of World Youth Day in Rio. He explained to the pilgrims: “Today I have come here to ask Mary our Mother for the success of World Youth Day and to place at her feet the life of the people of Latin America.”
4. A signature theme of his, “the joy of faith,” is Marian in its origin.
A constant theme of Pope Francis’ is that we should have joy in our faith. He hates defeatist attitudes and the “sad Christian” syndrome. In a letter last summer, he held out Mary as a model of evangelization to catechists in Argentina, he explained: “As in that joyous encounter of Mary and Elizabeth, the catechist must imbue his or her entire person and ministry with the joy of the Faith.” Joy “opens the way to receive the love of God who is Father of all. We note in the Annunciation of the angel to the Virgin Mary that, before telling her what was going to happen to her, he invites her to be filled with joy.”
5. He plans to consecrate the world to Mary.
On Oct. 13, with his pontificate barely half a year old, Pope Francis plans to consecrate the entire world to Mary, using the original statue of Our Lady of Fatima — the one whose crown now incorporates the bullet that was removed from Pope John Paul II’s body.

Si Papa Francisco Lawom og Pagbati kang Maria

1. Ang iyang pag-adto sa Basilica Mayor ni Santa Maria. Pagka ugma human siya mapili nga Santo Papa, nahibalo dayon siya asa muadto pagpangayo og tabang (usa ka wala ipahibalo nga pagduaw). Kadaghan siya mubalik didto. Nihunong siya didto pagpaingon niya sa Rio alang sa World Youth Day, ug dayon nihunong siya pag-usab didto sa pagbalik niya.
2. Ang iyang pagsunod sa pagbati ni Papa Juan Pablo Dos kang Maria. Sa 2005, nisugod siya pagpangadye og napulo ug lima ka mga dekada sa rosaryo human magtan-aw kang Papa Juan Pablo Dos: “Nisugod ako paghanduraw sa batan-on nga pagi, sa seminarista, sa mamumuo, sa bata sa Wadowice… sa sama nga posisyon nako nga nagluhod niadtong tungora, nga nagabalikbalik pagpangadye sa Maghimaya ka, Maria. Ang saksi niya nihampak kanako. … Naamgohan nako sa kadasok sa mga pulong sa Inahan didto sa Guadalupe kang San Juan Diego: “Ayaw kahadlok, dili ba ako imo man nga Inahan?” Nasabtan nako ang pagkaanaa ni Maria sa kinabuhi sa Santo Papa. … Sukad niadtong panahona hangtod karon gipangadye nako ang napulo ug lima ka mga misteryo sa Rosaryo matag adlaw.”
3. Ang iyang kariñoso nga Marianhon nga mga pulong sa World Youth Day. Nag pagduaw sa Santo Papa sa Nuestra Señora sa Aparecida sa Brazil nihimo og pipila sa pinakamakamahal nga mga gutlo sa World Youth Day sa Rio. Nipatin-aw siya ngadto sa mga nanagpanawduaw: “Karong adlawa nianhi ako pagpangayo kang Maria atong Inahan sa kalamposan sa World Youth Day ug pagpahamutang sa iyang tiilan sa kinabuhi sa mga tawo sa Amerika Latina.”
4. Ang pang-iyaha lamang nga dugokan, “ang kalipay sa pagtuo,” sa gigikanan niini Marianhon.
Ang nagpunay nga dugokan ni Papa Francisco mao nga magbaton unta kita og kalipay dinha sa atong pagtuo. Dili siya buot sa mga panglantaw nga mabuntugon ug sa larawan sa “masulub-on nga Kristiyanos”. Sa usa ka sulat sa niagi nga ting-init, gisakwat niya si Maria nga sumbanan sa ebanghelisasyon sa mga katekista sa Argentina, niingon siya: “Sama nga ang malipayon nga pagtagbo ni Maria ug Santa Isabel, ang katekista kinahanglan magpahunob sa tibuok niya nga pagkatawo ug pangalagad sa kalipay sa Pagtuo.” Ang kalipay “nagbukas sa dalan pagdawat sa gugma sa Dios Amahan sa tanan. Sa Pagpahibalo sa Anghel sa Birhen Maria, sa wala pa isulti ang mahitabo kaniya, nidapit siya kaniya pagpapuno og kalipay.”
5. Naglaraw siya Pagpahingod sa Kalibotan kang Maria.
Sa Octubre 13, nga ang iyang pagka Santo Papa halos tunga pa sa tuig, si Papa Francisco naglaraw pagpahinungod sa tibuok kalibotan ngadto kang Maria, ginamit ang orihinal nga estatuwa sa Birhen sa Fatima — sa purungpurong anaa na ang bala nga gikuha gikan sa lawas ni Papa Juan Pablo Dos human mapusil.

Categories News/Events | Tags: | Posted on August 25, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M