Homily of Pope Francis at the World Youth Day

Posted by: Mai | August 2nd, 2013

Homily of Pope Francis at the World Youth Day

“Go and make disciples of all nations.” Jesus is calling you to be a disciple with a mission! Three simple ideas: Go, do not be afraid, and serve.
1. Go. During these days here in Rio, you have been able to enjoy the wonderful experience of meeting Jesus, meeting him together with others, and you have sensed the joy of faith. But the experience of this encounter must not remain locked up in your life or in the small group of your parish, your movement, or your community.
Careful, though! Jesus did not say: “if you would like to, if you have the time”, but: “Go and make disciples of all nations.” Sharing the experience of faith, bearing witness to the faith, proclaiming the Gospel: this is a command that the Lord entrusts to the whole Church, and that includes you; but it is a command that is born not from a desire for domination or power but from the force of love, from the fact that Jesus first came into our midst and gave us, not a part of himself, but the whole of himself.
Do not be afraid to go and to bring Christ into every area of life, to the fringes of society, even to those who seem farthest away, most indifferent. The Lord seeks all, he wants everyone to feel the warmth of his love.
2. Do not be afraid. Some people might think: “I have no particular preparation, how can I go and proclaim the Gospel?” God says the same thing to you as he said to Jeremiah: “Be not afraid … for I am with you to deliver you” (Jer 1:7,8). He is with us! “Do not be afraid!” When we go to proclaim Christ, it is he himself who goes before us and guides us.
And then, Jesus did not say: “One of you go”, but “All of you go”: we are sent together. Dear young friends, be aware of the companionship of the whole Church and also the communion of the saints on this mission. When we face challenges together, then we are strong, we discover resources we did not know we had. Jesus did not call the Apostles to live in isolation, he called them to form a group, a community.
3. The final word: serve. In order to proclaim Jesus, Paul made himself “a slave to all.” Evangelizing means bearing personal witness to the love of God, it is overcoming our selfishness, it is serving by bending down to wash the feet of our brethren, as Jesus did.
Go, do not be afraid, and serve. If you follow these three ideas, you will experience that the one who evangelizes is evangelized, the one who transmits the joy of faith receives joy.

Homiliya ni Papa Francisco sa World Youth Day

“Panglakaw kamo, paghimo’g mga tinun-an sa tibuok kalibotan.” Nagtawag kaninyo si Jesus pagka Manunnod nga may misyon! Tulo ka yano nga mga pag-isip: Lakaw, ayaw kahadlok, alagad.
1. Lakaw. Niining mga adlawa dinhi sa Rio, nagmalipayon kamo sa nindot kaayo nga pagsinati sa paghibalag kang Jesus, pagtagbo kaniya uban sa uban, ug nabati ninyo ang kasadya sa pagtuo. Apan ang pagsinati niining mao nga panagtagbo kinahanglan dili magpabilin nga natrangka dinha sa inyong kinabuhi o sa gamay nga mga pundok sa inyong pagokya, sa inyong a pundok sa paglihok, o sa inyong katiligoman.
Apan hinuon pagbantay! Wala mag-ingon si Jesus: “kon buot kamo, kon may panahon kamo”, kondili: “Lakaw ug paghimo’g mga tinun-an sa tibuok kalibotan.” Pagpaambit sa kasinatian sa pagtuo, pagsaksi sa pagtuo, pagsangyaw sa Ebanghelyo: kini ang sugo nga gitugyan sa Ginuo ngadto sa tibuok Simbahan, ug kana nag-apil kaninyo; apan usa kini ka sugo nga nahimugso dili gikan sa pangandoy sa pagharihari o sa gahom kondili gikan sa kusog sa gugma, gikan sa kamatuod nga si Jesus una nga nianhi sa atong taliwala ug nihatag kanato, dili usa ka bahin niya, kondili sa tibuok niya nga pagkasiya.
Ayaw kamo kahadlok paglakaw ug pagdala kang Kristo sa matag natad sa kinabuhi sa mga kilidkilid sa katilingban, hangtod ngadto bisan sa mga kinalayo kaayo, sa mga pinakamabugnaw. Ang Ginuo nangita sa tanan, nga buot pabation sa iyang kainit.
2. Ayaw kamo kahadlok. Tingale pipila mag-isip: “Wala akoy pinatuyo nga pag-andam, unsaon man nako pagsangyaw sa Ebanghelyo?” Ang Dios nagsulti kaninyo sa sama nga mga pulong ngadto kang Jeremias: “Ayaw kahadlok kanila, kay ubanan ug panalipdan ko ikaw” (Jer 1:7,8). Nag-uban Siya kanato! “Ayaw kamo kahadlok!” Paglakaw nato pagsangyaw kang Kristo, Siya mao ang nag-una ug nagtultol kanato.
Ug dayon, wala mag-ingon si Jesus: “Usa kaninyo, lakaw”, kondili “Lakaw kamong tanan”: magkuyog kitang tanan. Binati nga mga batan-o amgoha ang panag-uban sa tibuok Simbahan ug ingon man ang kaambitan sa mga santos niining mao nga misyon. Kon manag-uban kita pag-atubang sa mga hagit, nan makusgan kita, atong makaplag ang kapaninguhaan nga wala nato damha. Si Jesus wala mutawag sa mga Apostoles pagpuyo nga mag-inusara, iya silang gitawag pagmugna og pundok.
3. Ang kataposan nga pulong: alagad. Aron pagsangyaw kang Jesus, si San Pablo “nagpapaulipon sa tanan.” Nagpasabot ang pag-ebanghelisar og personal nga pagsaksi sa gugma sa Dios, usa ka pagbuntog sa kahakog, pag-alagad pinaagi sa pagpungko aron paghugas sa mga tiil sa kaigsuonan, ingon sa gihimo ni Jesus.
Lakaw, ayaw kahadlok, alagad. Kon sundon ninyo kining tulo ka mga pag-isip, bation ninyo nga ang magsangyaw sa Ebanghelyo gisangyawan, ang nagpadangat sa kaipay sa paguto nagadawat sa kalipay.

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M