Pope Francis on Christian Joy

Posted by: Mai | July 19th, 2013

Pope Francis on Christian Joy

Lately, Pope Francis reflected on the difference between a Christian “of words” and a Christian “of actions”.
There are people who “masquerade as Christians,” and sin by being excessively superficial or overly rigid, forgetting that a true Christian is a person of joy who rests their faith on the rock of Christ.
Rigid and sad. Or happy but with no idea of Christian joy. These are two – in a sense opposite – “houses”, in which two categories of believers live and which are both seriously flawed: they are grounded in a Christianity made of words and fail to rely on the “rock” of the Word of Christ.
“In the history of the Church there have been two classes of Christians: Christians of words – those” Lord, Lord, Lord “- and Christians of action, in truth. There has always been the temptation to live our Christianity not on the rock that is Christ.
The only one who gives us the freedom to say ‘Father’ to God is Christ, our rock. He is the only one who sustains us in difficult times, no? As Jesus said: the rain falls, rivers overflow, winds blow, but the rock is safe, words, the words take flight, they are not needed. But this is the temptation of these Christians of words, of a Christianity without Jesus, a Christianity without Christ.
Pope Francis went on to analyze these “Christians of words,” revealing their specific characteristics. There is a first type which he defined as “gnostic -“who instead of loving the rock, loves beautiful words “and therefore lives floating on the surface of the Christian life. And then there’s the other, who Pope Francis called “pelagian”, who leads a staid and starched lifestyle. Christians, the Pope ironically added, who stare at their feet.
“And this temptation exists today. Superficial Christians who believe, yes, God, yes Christ, but not everywhere: Jesus Christ is not the one who gives them their foundation. They are the modern gnostics. The temptation of gnosticism. A ‘liquid’ Christianity. On the other hand, there are those who believe that the Christian life should be taken so seriously that they end up confusing solidity, firmness, with rigidity. They are rigid! This think that being Christian means being in perpetual mourning. ”
Pope Francis continued that the fact is that there are so many of these Christians. But, he argued, “they are not Christians, they disguise themselves as Christians.”To put it simply they have no joy “:
Today, the Lord calls us to build our Christian life on Him, the rock, the One who gives us freedom, the One who sends us the Spirit, that keeps us going with joy.

Papa Francisco Bahin sa Kristuhanon nga Kalipay

Nining bag-o si Papa Francisco nimalandong sa kalahian sa Kristiyanos “sa mga pulong ug sa Krstiyanos “sa mga lihok”.
May mga “nagmaskarada nga mga Kristyanos,” ug nagpakasala tungod sa sobra ra kaayo nga kataphaw o sobra ra kaayo kagahi, nga nahikalimot nga ang tinuod nga kristiyanos tawo sa kalipay nga nagbutang sa pagtuo ibabaw ni Kristo, ang bato.
Gahi o guol. O lipay apan walay pag-isip sa Kristuhanon nga kalipay. Duha kini – sa usa ka pagsabot nga nagkalahi – nga “mga balay”, diin duha ka matang sa mga matuuhon nagpuyo ug duha ka grabe nga sayop: nanukad kini sa Kristiyanismo nga hinimo og mga pulong ug napakyas pagsalig sa “bato” sa Pulong ni Kristo.
“Sa kasaysayan sa Simbahn dihay duha ka matang sa mga Kristiyanos: mga Kristiyanos sa mga pulong – kadtong kanunay nga nagsangpit og “Ginuo, Ginuo, Ginuo”- ug mga Kristiyanos sa buhat, sa kamatuod. Kanunay gyod nga anaay tentasyon pagpuyo sa atong pagka Kristiyanos dili ibabaw sa bato nga mao si Kristo.
Ang bugtong nga naghatag kanato sa kagawasan pag-ingon og ‘Amahan’ sa Dios mao si Kristo, atong bato. Siya lamang ang nagsagang kanato sa mga lisod nga mga panahon, no? Sa giingon ni Jesus: ang ulan matagak, ang mga suba mulunop, mga hangin muhuros, apan ang bato luwas, mga pulong manglupad, wala sila kinahanglana. Apan kini ang tentasyon sa Kristiyanismo nga wala si Jesus.
Nipadayon pagtuki si Papa Francisco niining “mga Kristiyanos sa mga pulong,” diha sa pagpadayag sa ilang pinatuyo nga ilhanan. Anaay una nga matang nga iyang gitino nga “gnostic -” nga imbis magmahal sa bato, nagmahal og mga nindot nga mga pulong “ug mao nga nagpuyo nga naglutaw sa ibabaw sa Kristuhanon nga kinabuhi. Ug dayon naa ang lain, nga ginganlan ni Papa Francisco og “pelagiano”, nga nagpuyo og kinabuhi nga linaw. Kristiyanos nga nagsige ug tan-aw sa ilang mga tiil, nidugang nga pinahiwi ang Santo Papa.
“Ug anaa kining mao nga tentasyon karon. Taphaw nga mga Kristiyanos nga nagtuo, oo, nagtuo og Dios, oo ni Kristo apan dili sa tanang dapit: si Jesukristo dili mao ang naghatag kanila og panukaran. Mga moderno kini sila nga mga gnostics. Ang tentasyon sa nosticismo (Kristo nga tawo lamang). Usa ka ‘lasaw’ nga Kristiyanismo. Sa laing bahin, anaay mga nanagtuo nga ang Kristuhanon nga kinabuhi seriuso nga puy-on nga sa kaulahian tuohan nila nga ang kasolido ug katimgas uban og kagahi. Mga magahi sila. Nagtuo sila nga pagkakristiyanos nagpasabot og walay puas nga pagbangotan.”
Nipadayon si Papa Francisco nga ang kamatuod mao nga anaay daghan kaayo niining mao nga mga Kristiyanosis. Apan nilantugi siya, “dili sila mga Kristiyanos, nagtakoban sila nga mga Kristiyanos. “Sa yanong pagsulti, wala silay kalipay”:
Karong panahon ang Ginuo nagtawag kanato pagtukod og kinabuhi nga Kristuhanon ibabaw Niya, ang Bato, ang naghatag kanato og kagawasan, nagpadalala kanato sa Espiritu, nga nagpapadayon kanato nga malipayon.

Categories News/Events | Tags: | Posted on July 19, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M