Act of Consecration to the Immaculate Heart of Mary (Shortened by Archbishop Dosado)

Posted by: Fr. Marvin | July 2nd, 2013

Act of Consecration to the Immaculate Heart of Mary (Shortened by Archbishop Dosado)

We have recourse to your protection, O holy Mother of God.
As we recite these words, we, who make up the Body of Christ present in our land, recite the words of this present Act of Consecration and Entrustment, in which we gather, first of all, the hopes and anxieties of our Filipino people, at this moment of our history.
Mother of our people, you know all our sufferings and our hopes, you who have a mother’s awareness of all the struggles between good and evil, between light and darkness, which afflict the world today.
Mother of our people, accept the cry which we, deeply moved by the Holy Spirit, address directly to your heart. Embrace, with the love of the Mother and Handmaid of the Lord, our people and our land, which now we entrust and consecrate to you.
How deeply we now feel the need for the consecration of our people, in union with Christ Jesus himself. For the redeeming work of our Redeemer must be shared in by the world, and by our own people, through the Church. We turn to you, Mother of our Redeemer and our Mother: above all creatures may you be blessed, you, the Handmaid of the Lord.
Immaculate Heart, help us to conquer the threat of evil, which so easily enters and takes root in the hearts of people today, and whose immeasurable effects already weigh down upon our country, and seem to block the paths toward the future. From hatred, violence, and conflicts which divide and destroy our people, deliver us. From sins against human life, from its very beginning, deliver us. From the demeaning of the dignity of the children of God, deliver us. From every kind of injustice in the life of society, deliver us. From readiness to trample on the commandments of God, deliver us. From the loss of awareness of good and evil, deliver us. From sins against the Holy spirit, deliver us, deliver us.
O Mother of Christ, help us, with the power of the Holy Spirit to overcome and conquer all sin; individual sins and the sin of the world, sin in all its manifestations. Let there be revealed once more, in our own history as a people, the infinite power of the Redemption, the power of merciful love. May it destroy the power of sin and evil among us.
May your Immaculate Heart reveal for all, in our land and through all the world, the light of hope! O Mary, Mother of Jesus and our Mother, our life, our sweetness and our hope!
Prepared by Fr. Catalino G. Arevalo, SJ.

Pag-ampo sa Pagpahinungod Ngato sa Putli nga Kasingkasin ni Maria (Gipamubo ni Arsobispo Dosado)

Nagadangop kami sa imong panalipod, O Balaan nga Inahan sa Dios.
Sa pagpangadye niining mga pulonga, kami nga naglangkob sa Lawas ni Kristo dinhi sa among yuta, nangadye sa mga pulong sa Pag-ampo karon sa Pagpahinungod ug Pagtugyan, diin among gitipo, una sa tanan, ang mga paglaom ug kabalaka sa among katawhan nga Pilipinhon, niining panahona sa kasaysayan.
Inahan sa among katawhan, ikaw nahibalo sa tanang namong pag-antos ug paglaom, ikaw nga adunay inahanon nga pag-amgo sa tanan nga mga panlimbasog tali sa maayo ug sa daotan, sa kahayag ug kangitngit, nga nagpasakit sa kalibotan karon.
Inahan sa among katawhan, dawata ang singgit namo nga lawom nga natandog sa Espiritu Santo, nga among gipunting laktod ngadto sa imong kasingkasing. Hangopa uban sa gugma sa Inahan ug Suluguon sa Ginuo, ang among katawhan ug ang among yuta, nga karon among itugyan ug ipahinungod kanimo.
Lawom kaayo ang among gibati karon sa panginahanglan sa pagpahinungod sa among katawhan, sa kahiusahan ni Jesukristo mismo. Kay ang makaluwas nga buhat sa Manununbos kinahanglan ipaambit sa kalibotan, ug sa among kaugalingon nga katawhan, pinaagi sa Simbahan. Mudangop kami kanimo, Inahan sa among Manunubos ug among Inahan: labaw sa tanan nga mga linalang mabulahan unta ikaw, ikaw, ang Suluguon sa Ginuo.
Putli uyamot nga Kasingkasing, tabangi kami pagbuntog sa hadla sa daotan, nga sayon kaayo nga musulod ug mugamot sa mga kasingkasing sa katawhan karon, ug kansang dili masukod nga mga sangputanan nagdat-og sa among nasod, ug mora og nagbabag sa mga agianan alang sa ugma. Gikan sa kasilag, kabangis ug mga away nga nagpabangi ug nagbungkag sa among katawhan, luwasa kami. Gikan sa mga sala batok sa kinabuhi sa tawo, gikan sa sinugdanan mismo niini, luwasa kami. Gikan sa makapaubos sa kahalangdon sa mga anak sa Dios, luwasa kami. Gikan sa bisa’g unsa nga walay kaangayan dinha sa kinabuhi sa katilingban, luwasa kami. Gikan sa pagkamadali pagyatak sa mga sugo sa Dios, luwasa kami. Gikan sa pagkawagtang sa pag-amgo sa maayo ug sa daotan, luwasa kami. Gikan sa mga sala batok sa Espiritu Santo, luwasa kami, luwasa kami.
O Inahan ni Kristo, tabangi kami, uban sa gahom sa Espiritu Santo pagbuntog ug pagparot sa tanang mga sala; kinaugalingon nga mga sala ug sa ang sala sa kalibotan, sala dinha sa tanan nga mga pagpadayag niini. Sa makausa pa ipadayag, dinha sa amo nga kasaysayan isip katawhan, ang walay kataposan nga gahom sa Kaluwasan, ang gahom sa maluluy-ong gugma. Magbungkag unta kini sa gahom sa sala ug sa daotan dinha kanamo.
Mapadayag unta sa tanan ang imong Putli nga Kasingkasing, dinhi sa among yuta ug dinha sa tibuok kalibotan, ang kahayag sa paglaom! O Maria, Inahan ni Jesus ug among Inahan, among kinabuhi, among katam-is ug among paglaom!
Inandam ni Padre Catalino G. Arevalo, SJ

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: | Posted on July 2, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M