Letter of the Archbishop on Liturgical Music

Posted by: Mai | June 28th, 2013

Letter of the Archbishop on Liturgical Music

Hymns in the Liturgy are part of worship. That means the words in these hymna are words that we use to address our praise, adoration and worship of God. So many of the hymns are not that at all.
“Be not afraid…for I am with you…Come follow me.” This may be a pleasant devotional song to remind us of God’s promises, and there may be times when it may used, but the Mass in not one of them. We’re not really at Mass to sing God’s comforting words to ourselves. We’re there to worship Him.
Contemporary music that originates from solo artists or has been written for a choir to perform do not translate well for congregational singing.”Make me a channel of your peace” was originally written as a solo performance piece, and as such it is nice, but not good for congregational singing.
We must know what a hymn is for and what makes a good hymn–and it’s not just ones we happen to like.
So often we gauge our bond with Christ by the weight of our sentiments alone, and when these sentiments fail us we become weakened, most often these are during times of suffering when we need him most. The trials of the saints who came before us, had no need for sentimental words and songs to bolster their faith; they stood firm because they knew the meaning of all of what they said and what it truly meant to put their trust in God.
We must recover the notion of singing the Mass rather than singing during the Mass, and we must find music of suitable form, beauty and holiness to do so. Gregorian Chant, being the “supreme model” and “permanent standard” of Catholic sacred music, certainly fits the bill.
A simple solution: Sing the mass in plainchant and forget the hymns. The people will respond and anyone can do it decently with very little training. After all, the mass is meant to be sung!
It is appalling to us to realize that the things that draw us to the Catholic Church — the Eucharist first and foremost (as a SACRIFICE, not so much as a community “meal”), and the idea of participating in heavenly praise during Mass, seem to be the very things the average parish is busy throwing out. The bad music is just one symptom of this lack of understanding of what a huge treasure the Mass is.
The single nicest change that folks can make with the music at Mass–and it’s easy–is to sing a Psalm at Communion time instead of a hymn. Like Ps. 103, with the refrain “The Lord is kind and merciful”. This is the Responsorial Psalm today as I write this, Saturday of the 10th Week in Ordinary Week in Ordinary Time, June 15, 2013.

Sulat sa Arsobispo Mahitungod sa Lituhikanhon nga Musika

Ang mga Himno dinha sa Liturhiya kabahin sa pagsimba. Nagpasabot kini nga ang mga pulong niini mga pulong nga atong gigamit pagdayeg, pagsimba ug pagpangilaba sa Dios. Daghan sa mga Himno dili ingon niana.
“Be not afraid…for I am with you…Come follow me.” Kini nindot tingale nga awit nga pangdebosyon pagpahinumdom kanato sa mga saad sa Dios, ug tingale may mga panahon nga magamit kini, apan ang Misa dili usa niini. Wala kita dinha sa Misa aron pag-awit sa makadasig kanato nga mga pulong sa Dios. Anaa kita sa Misa aron pagsimba Kaniya.
Ang musika sa atong panahon karon nigikan sa mga mag-aawit nga nagsolo o gisulat alang sa koro apan dili kaayo alang sa katilingban nga nagsimba.”Make me a channel of your peace” gisulat sa sinugdanan alang sa pasundayag nga magsolo, ug sa ingon niini nindot, apan dili kini maayo alang sa pag-awit sa katilingban nga nagpundok pagsimba.
Kinahanglan mahibalo kita alang sa unsa ang himno ug unsa ang makapamaayo sa himno – ug dili lang ang mga nagustohan.
Daghan nga mga higayon gitimbang nato ang atong dugtong kang Kristo sa gibug-aton sa atong mga pagbati lamang, ug kon kini makulang kanato, mangaluya kita, pinakasagaran mahitabo kini sa mga panahon nga pinagikinahanglan nato siya. Ang mga pagsulay sa mga santos nga ming-una kanato wala manginahanglan og mga sentimental nga mga pulong ug mga awit pagpakusgan sa ilang pagtuo; nagmahugtanon sila tungod kay nahibalo sila sa hingpit nga kahulogan sa ilang gipamulong ug unsay gipasabot sa pagsalig sa Dios.
Kinahanglan atong bawion ang pagsabot sa ang pag-awit sa Misa ug dili sa ang pag-awit dinha sa Misa, ug kinahanglan magkaplag kita og musika sa angay nga matang, kanindot ug kabalaan, nga magpahigayon niini. Kini mao ang Gregorian Chant, “ang pinakahabog nga sumbanan” ug “kanunay nga tinuod nga sukdanan” sa balaan nga awit nga katoliko.
Usa ka yano nga kasulbaran: Awiton ang misa sa paagi nga plainchant ug kalimtan ang mga himno. Ang mga tawo mutubag ug ang tanan makakat-on og igo niini sa gamay lamang nga pagtudlo. Ang Misa, kon sabton pag-ayo, gimugna aron awiton!
Makahugno ang pag-amgo nga ang mga butang nga nagdani kanato ngadto sa Simbahan nga Katoliko — una sa tanan ang Eukaristiya (isip usa ka SAKRIPISYO, dili kaayo isip usa ka “salusalo” sa katilingban), ug ang pagsabot sa pag-apil sa langitnon nga pagdayeg panahon sa Misa, mora’g mao mismo ang mga butang nga gipadaplin sa kasagaran nga mga parokya. Ang maot nga musika usa ka timailhan sa walay pagsabot sa habog nga bahandi nga mao ang Misa.
Ang bugtong pinakanindot nga mahimo sa mga tawo mahitungod sa musika – ug sayon kini – mao ang pag-awit sa usa Salmo imbis usa ka himno panahon sa pagkalawat. Sama sa Salmo 103, uban sa responsoryo “Ang Ginuo maayo ug maluluy-on”. Kini ang Salmo Responsoryo sa akong pagsulat niini, Sabado sa ika-napulo nga Semana sa Kasagaran nga Panahon, Junio 15, 2013.

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: | Posted on June 28, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M