Corpus Domini

Posted by: Mai | June 1st, 2013

Corpus Domini

One of the activities suggested for the Year of Faith is an adoration of the Blessed Scrament at 11:00 P.M. to coincide with the same activity in Rome at 5:00 P,M, on the Feast of Corpus Christi, on June 2, 2013.
This is to emphasize the center of the Christian Faith: Jesus Christ, Son of God, made man for our salvation, crucified, died and fisen, is present through the Mass.
It is around this Eucharist that the first Christians revolved their life and manifested their lifestyle. Tolkien, the author of The Lord of the Rings, wrote: “(The True Church) for me (is) that Church which has as its chief claim that it is the one that has ever defended the Blessed Sacrament, and given it most honor, and put it (as Christ plainly intended) in the prime place. ‘Feed my sheep’ was His last charge to Peter; and since his words are always first to be understood literally, I suppose them to refer primarily to the Bread of Life. It was against this that the Western European revolt (or Reformation) was really launched and faith/works a mere red herring.”
It was because of this, the central act of the Christian religion, the so called discipline of the sacred mystery where outsiders were excluded, that the First Christians, taught by the Apostles, based their life and showed their lifestyle, for which they were persecuted.
Outsiders not only were the unbaptized, but also those who had committed grievous sins who stood outsiede the Church until they were sacramentally forgiven.
At the time of St. Peter, the First Pope, adultery was common, the teaching of the apostles forbade it; open sexuality was more or less encouraged by the authorities, and the teaching of the Apostles insisted that it belonged solely in marriage. Infanticide was widespread, and the teaching of the Apostles condemned it. The state declared all gods were more or less true, and the teaching of the Apostles said that there was but One who might be worshiped. The emperor claimed divine honors, but the teaching of the Apostles refused to give them.
All this because these actions were unfit for those who celebrated the discipline of the mystery, the Eucharist, or to receive it in communion.
At ordinary parish masses I often marvel at the almost 100% who present themselves for Communion, no doubt feeling it is their right to receive no matter what.
Our teaching on the reception of Holy Communion is this: Anyone who is aware of having committed a grave sin of any sort and who has not repented of, and confessed, the sin must not go to Communion.

Lawas sa Ginuo

Usa ka kalihokan nga gisugyot alang sa Tuig sa Pagtuo mao ang pagsimba sa Balaan nga Sakremento sa alas onse sa gabii nga gipasigo sa mao gihapong kalihokan sa alas sngko sa hapon sa Roma sa Pangilin sa Corpus Christi sa Junio 2, 2013.
Kini paghinungdanon sa anaa sa tunga sa atong Pagtuo: si Jesukristo, Anak sa Dios, nahimong tawo sa pagluwas kanato, gilansang sa Krus, namatay, nabanhaw ug gipaanaa sa Misa.
Alirong niining Eukaristiya gipatuyok sa unang mga Kristiyanos ang ilang mga kinabuhi nga mihulma sa matang sa mao nga kinabuhi. Si Tolkien, tigsulat sa The Lord of the Rings, niingon: “(Ang Tinuod nga Simbahan) alang kanako (mao) kanang Simbahan kansang nag-una nga pag-angkon nga mao kini ang tinuod mao ang kanunay gyod nga nanalipod sa Santisimo Sakramento, ug labaw nga nipasidungog niini, ug mibutang niini, isip kabubut-on ni Kristo, sa unang dapit. ‘Pakan-a ang akong mga karnero’ maoy ulahi niya nga tugon kang San Pedro; ug tungod kay ang iyang mga pulong kanunay gyod unahon pagsabot sumala sa titik, nagtuo ako nga kini nagpunting sa Pan sa Kinabuhi. Kini mao ang gibatok sa mga Protestante ug ang pagtuo/mga buhat lipatlipat lang.”
Niini gayod, ang lihok nga anaa sa tunga sa kristiyanos nga relihiyon, ang ginganlan og disiplina sa balaan nga misteryo diin dili paapilon ang mga walay labot, gipanukad sa Unang mga Kristiyanos, sa pagtudlo sa mga apostoles, ang kinabuhi ug gipakita nila ang matang niini, ug tungod niini gilutos sila.
Ang mga walay labot dili lamang ang mga walay bunyag kondili ang mga may dagkong sala nga magbarog sa gawas hangtod pasayluon sila diha sa Sakramento sa Paghiuli.
Panahon ni San Pedro, una nga Santo Papa, komun ang panapaw, ang gitudlo sa mga apostoles nagdili niini; mga dayag nga law-ay nga buhat gidasig sa pangamhanan, ang gitudlo sa mga apostoles mipapaanaa lamang niini sulod lamang sa kaminyuon. Pagpapatay og mga bata lapad nga ginahimo, ug ang gitudlo sa mga apostoles mikondenar niini. Ang pangamhanan nideklarar nga ang mga dios-dios labaw kon kulang matuod, ug ang gitudlo sa mga apostoles mao nga may Usa lamang ang simbahon. Ang emperador nangayo og pasidungog nga iyaha lamang sa Dios, apan ang gitudlo sa mga apostoles mipadumili sa paghatag niini kaniya. Kining tanan tungod kay ang mga nanagbuhat sa ingon dili angay sa mga magasaulog sa Eukarisitya o magkalawat.
Sa ordinaryong mga misa sagad matingala ako nga halos tanan muapil sa linya sa nangalawat, mangilog pa gani, nga mora’g nag-isip sila nga ang pagkalawat ilang katungod.
Ang ato nga kanunay nga gitudlo mahitungod sa Balaan nga Pagkalawat mao kini: Maskin kinsa nga nag-amgo nga nakahimo siya og habog nga sala (mortal) ug wala magbasol ug mukumpisal niini, kinahanglan dili siya mukalawat.

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: | Posted on June 1, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M