My First Impressions of Pope Francis – By: Msgr. Jesus Dosado

Posted by: Mai | May 23rd, 2013

My First Impressions of Pope Francis

In his very first homily, in the Mass celebrated with the cardinals in the Sistine Chapel the day after his election, Francis used a text from the French novelist Léon Bloy: “Anyone who does not pray to the Lord prays to the devil.” Had someone been so inclined, that line could have been seen as spectacularly insensitive to non-Christians.
On April 23, 2013, Pope Francis celebrated Mass in the Pauline Chapel for his name day, the feast of St. George, and included this line: “It is not possible to find Jesus outside the Church.”
In reality, it’s unlikely that on most matters of faith and morals Francis will represent any real departure from either John Paul II or Benedict XVI, and sooner or later, he’ll likely draw the same mixed reactions.
Pope Francis gave to charity the bonuses which were normally given to Vatican employees upon the election of a new Pope.
Pope Francis formed a council of eight cardinals from around the world to give him advice and recommendations on reforming the Church. And there will be reforms. But perhaps not as fast as people expect.
The first meeting of this council will be at the start of October (six months since it was constituted). This move, like others by Francis, was well received by Catholics and non-Catholics. The Pope is doing something about a problem that obsessed the cardinals who elected him.
Pope Francis met with the Prefect for the Doctrine of the Faith Gerhard Mueller, from which two announcements followed.
The first, that the fight against sexual abuses committed by priests will continue along the rigorous lines set down by Benedict XVI.
The second, that the Pope approves the critical assessment made after an apostolic visitation of the doctrinal deviations and behavior of the sisters belonging to the Leadership Conference of Women Religious in the USA, and the decision to place them under episcopal supervision. The assessment says that “the current doctrinal and pastoral situation of the LCWR is a serious matter of grave concern”.
The image that Pope Francis has projected so far is that of a moderate man who is determined. He will and should do things because they are right for the Church, not guided by what the world thinks, because the world has different criteria.
Pope Francis is a man who from the doctrinal and disciplinary angle appears to be on the same wavelength as his predecessor, Pope Benedict XVI.

Ang Una nga mga Pagpapaisip Kanako ni Papa Francisco

Sa una gyod niya nga homiliya sa Misa nga gisaulog uban sa mga Kardenal didto sa Kapilya Sistina pagkaugma human sa pagkapili niya, si Papa nigamit og pamulong sa Frances nga nobelista nga si Léon Bloy: “Bisa’g kinsa nga wala mag-ampo sa Ginuo, nagaampo ngadto sa demonyio.” Alang sa usa nga mahiligon niining mga butanga, kini sawayon nga habog nga dili kaayo mabination ang Santo Papa sa mga dili-Kristiyanos.
Sa Abril 23, 2013, si Papa Francisco nisaulog sa Misa didto sa Kapilya ni San Pablo pahinungod sa binunyagan niya nga Santos, nga si San Jorge, ug niapil siya niining pamulong: “Dili mahimo ang pagkaplag kang Jesus sa gawas sa Simbahan.”
Sa kamatuod dili tingale maghimo og tinuod nga pagsimang si Papa Francisco sa may kalabotan sa pagtuo ug sa moral gikan sa gitudlo nila ni Papa Juan Pablo Dos o Papa Benedikto Dieseseis, ug sa dili madugay makadawat siya’g lainlain nga mga panubag.
Gihatag ni Papa Francisco ngadto sa buhat sa kaluoy ang mga bonus nga normal ihatag ngadto sa mga namuo sa Batikano panahon sa pagkapili og bag-o nga Santo Papa.
Si Papa Francisco nimugna og usa ka konseho sa walo ka mga Kardenal gikan sa tibuok kalibotan paghatag kaniya og tambag ug mga sugyot sa pagpabag-o sa mga buhatan sa Simbahan. Ug aduna unya gayoy mga pagpabag-o. Apan tingale dili ingon ka paspas sa gipaabot sa mga tawo.
Ang una nga tigom niining maong konseho himuon sa pagsugod sa Octubre (unom ka bulan gikan sa pagmugna niini). Kining mao nga lihok ni Papa Francisco, gidawat og maayo sa mga Katoliko ug sa mga dili Katoliko. Niini ang Santo Papa naghimo og usa ka butang mahitungod sa suliran nga nakapabalaka pag-ayo sa mga Kardenal nga nipili kaniya.
Nakigtagbo si Papa Francisco sa Pangulo sa Buhatan sa Doktrina sa Pagtuo, si Kardenal Gerhard Mueller, nga gikan niining mao nga pagtagbo nisunod ang duha ka mga pahibalo.
Ang una, nga ang pagbatok sa mga panamastamas nga seksuwal nga gihimo sa mga pari padayunon nunot sa mapig-ot nga mga lakang nga gilagda ni Papa Benedikto Dieseseis.
Ang ikaduha, nga ang Santo Papa nidason sa matukion nga pagsusi nga gihimo nunot sa apostolikanhon nga pagduaw sa mga pagsimang gikan sa doktrina ug sa gawi sa mga madre nga sakop sa Leadership Conference of Women Religious in the USA, ug sa hukom sa pagpahamutang kanila ubos sa pagdumala sa mga obispo. Ang pagsusi nag-ingon nga “ang kasamtangan nga kahimtang sa doktrna ug pastoral sa LCWR butang nga seriyuso kaayo nga makapabalaka pag-ayo.”
Ang larawan nga gipalihok ni Papa Francisco hangtod karon mao ang sa usa ka tawo nga maigu-iguon nga mapaninguhaon. Iya nga himuon ug himuon unta gyod niya ang mga butang nga takdo alang sa Simbahan, ug dili nunot sa unsay gihunahuna sa kalibotan, kay ang kalibotan lahi og mga sukdanan.
Si Papa Francisco tawo nga gikan sa paglantaw sa doktrina ug disiplina mora og susama ra sa iyang gisundan, si Papa Emerito Benedikto Dieseseis

Categories Church, News/Events, Pastoral Letter | Tags: | Posted on May 23, 2013

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M